Servicesenter eller sentraladm?

Uniforum 14/96

Effektiviseringsprosjektet:
Fra sentraladministrasjon til servicesenter?

For framtiden vil en god del av tjenestene som tradisjonelt utføres i sentraladministrasjonen, på fakultetsnivå og på intsituttnivå kunne bli organisert i et eget servicesenter. Dette både for å lette tilgangen for dem som har bruk for tjenestene og for å frigjøre ressurser til utviklingsarbeid.

AV GRO LIEN GARBO

Leder for arbeidsgruppen i Effektiviseringsprosjektet som ser på sentraladministrasjonen, studiedirektør Toril Johansson, understreker at gruppen vurderer flere alternativer. Styringsgruppen for Effektiviseringsprosjektet har i et tilleggsmandat bedt om en utredning av en mulig serviceorganisasjon. Innenfor en slik modell er det aktuelt å samle en del tjenester fra alle nivåer i et eget servicesenter. Et annet alternativ er å desentralisere tjenestene kraftig.

­ Det helt vesentlige er at vi får til å etablere et administrativt støtteapparat som er brukernært og som virker kompetanseoppbyggende. sier Johansson. Hun mener man vil kunne få til en del stordriftsfordeler ved å samle en del ressurser på driftssiden.

LITE UTVIKLINGSARBEID

­ Det er unødvendig at de samme rutinepregede oppgavene skal måtte utføres på flere nivåer med mange involverte og mye papir som går frem og tilbake, understreker Johansson. Hun peker blant annet på tilsettingssaker og arkivrutiner.

­ Det er et tankekors at svært lite ressurser sentralt går til utviklingsarbeid. Ren drift sluker mesteparten av kreftene.

Det er dessuten viktig at den administrative ledelsen ved fakultetene får frigjort ressurser til å jobbe med primæroppgavene forskning, undervisning og formidling, understreker hun.

PERSONAVHENGIG

Effektiviseringsprosjektet har gjennomført en brukerundersøkelse om sentraladministrasjonen, der representanter for forskjellige fagmiljøer har fått uttale seg.

Gjennomgående opplever mange at hjelpen de får i sentraladministrasjonen er personavhengig. Dessuten synes de at det er vanskelig å forstå hvilken avdeling som gjør hva. Grenseoppgangene avdelingene imellom er uklare. Mange vet heller ikke hva de kan eller eventuelt ikke kan forvente å få støtte til. På en del områder, som for eksempel økonomi, gjøres det mye parallelt arbeid på flere nivåer.

­ Det føres en mengde skyggeregnskaper rundt omkring på enhetene. Dessuten foregår det mye uproff personaladministrasjon. Å få samlet kompetansen vil forhåpentligvis kunne skape et mer oversiktlig og enhetlig system og gi utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider. Dermed vil flere krefter kunne frigjøres til primæraktivitetene og til utviklingsarbeid, mener Johansson.

BRUKERNÆRT: Det er vesentlig at vi får etablert et støtteapparat som er brukernært, sier leder for arbeidsgruppen i sentraladministrasjonen, Toril Johansson. (Foto: Ståle Skogstad)


Uniforum 14/96
Publisert 29. okt. 1996 23:35 - Sist endra 1. sep. 2014 13:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere