Misvisende om beredskapsplan

Uniforum 13/96

DEBATT

Det er ikke riktig at varslingssystemer ved universitetet virker i krisesituasjoner, skriver Ragnhild Bugge, som for tiden har permisjon fra nestlederstillingen i Informasjonsavdelingen.

Siste Uniforum hadde en artikkel om universitetets manglende beredskapsplan for eventuelle krisesituasjoner. Fremstillingen var temmelig misvisende, og man kan nok tenke og mene mye om en sak som denne. Jeg skal likevel nøye meg med å gi følgende saksopplysninger:

1. Etter langvarig påtrykk fra Informasjonsavdelingen (IA) ble det tidlig høsten 1994 bestemt at en beredskapsplan skulle utarbeides og at Teknisk avdeling (TA) skulle lede arbeidet.

2. Etter nye og gjentatte påtrykk fra IA ble gruppen innkalt til sitt første møte et halvt års tid etter at mandatet ble gitt.

3. Tidlig i arbeidet ble det opplyst fra TA at avdelingen i nær fremtid skulle ansette en sikkerhetssjef. Gruppen antok at dette ville være en person med spesiell kompetanse på beredskapsfeltet, og besluttet derfor å lage en rammeplan uten for sterke føringer, som skulle brukes som utgangspunkt for videre arbeid.

4. Planen ble oversendt universitetsdirektøren 20. mai 1995, med konkrete forslag til videre arbeid, problemstillinger som måtte avklares på direktørnivå og anbefalinger om at lokale enheter måtte trekkes inn, med utgangspunkt i den nye områdestrukturen som TA nettopp hadde innført. IAs kriseinformasjonsplan var med i samme forsendelse. Denne var, i en tidligere versjon, første gang forelagt kollegiet høsten 1991, andre gang i 1993 som del av universitetets sentrale informasjonsstrategi. Fordi den allerede var godkjent «på høyeste hold», ble den levert som et separat dokument, men like fullt som del av «beredskapspakken».

5. Begge planene ble deretter diskutert på et ledermøte i sentraladministrasjonen, der også TA deltok. Siden ble saken lagt frem for fagforeningene, også her med TA til stede. Da var imidlertid informasjonsplanen uteglemt, og skulle, ifølge møtereferatet ettersendes til organisasjonene.

6. Hva som siden er skjedd, må andre svare på. Uansett er det ikke riktig, som det hevdes i Uniforum, at erfaring har vist at varslingssystemet ved universitetet fungerer i krisesituasjoner. En av grunnene til IAs engasjement, er at avdelingen har opplevd at de ikke blir varslet ved ulykker som enhver burde forstå at mediene ville interessere seg for. Informanter flest ville nok gjerne være slike situasjoner foruten, for hva svarer man for eksempel når NRK ringer og spør hvor mange som ble skadet i eksplosjonen når man selv ikke har fått beskjed om at noe som helst har skjedd? Så hvem vet - kanskje TA burde spørre sin oppdragsgiver om det fortsatt er deres ansvar å fullføre det arbeidet de ble pålagt for to års tid siden?

Ragnhild Bugge

p.t. perm. fra nestlederstilling i IA


Uniforum 13/96

Publisert 25. okt. 1996 01:10 - Sist endra 13. mai 2019 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere