SMÅSTOFF

Innhold Uniforum 08/96

SMÅSTOFF


Æresdoctorer i Griegforskning

Professor Finn Benestad og professor emeritus Dag Schjelderup-Ebbe (Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo) ble 10. mai hedret med promovering til æresdoctores ved Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Denne utmerkelsen får de to kjente forskere for sin Griegforskning gjennom mange år, for de mange publikasjoner om Grieg og hans musikk de har publisert både i Norge og i utlandet (deres Grieg-biografi er oversatt til fem språk) og for den monumentale kritiske utgaven av Griegs verker i 20 bind, hvor de to har vært drivende krefter og hovedaktører. I forbindelse med doktorpromoveringen ble det holdt en kongress hvor Grieg og hans musikk var temaet. Medarrangører ved kongressen var den norske ambassaden i Bonn og norsk-tysk kulturforum. I tillegg deltok det tyske Edvard Grieg selskap. Ved kongressen ble det også holdt to konserter (blant annet med verk av Grieg og Schjelderup-Ebbe), hvor fremragende tyske utøvere spilte.

Dansk forskningspris til Kirsti Malterud

Professor II i medisinsk kvinneforskning ved Senter for kvinneforskning, professor dr.med. Kirsti Malterud , er tildelt den danske forskningsprisen Magda og Svend Aage Friedrichs Mindelegat for 1996. Prisen på 100 000 danske kroner ble tildelt Kirsti Malterud i København 4. mai for hennes store forskningsinnsats i allmennmedisin. Malterud har siden 1987 vært ansatt som førsteamanuensis, senere som professor, i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, kombinert med stilling som bydelslege ved Ulriksdal legesenter.

Fridtjof Nansens belønning for 1996

er i humanistiske fag tildelt professor Thor Falkanger, og i matematisk-naturvitenskapelige fag professor Bernt Øksendal. Belønningen er på kr. 30 000.

Thor Falkanger er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og han får belønningen for sitt arbeid med sjørett, odelsrett og tingrett. Bernt Øksendal er professor i matematikk ved universitetet og VISTA-professor knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademi. Han får belønningen for sitt arbeid med stokastisk analyse.

Vi minner om: Forslag til formidlingspris!

Pris for god forskningsformidling skal gå til en forsker eller forskningsgruppe som har formidlet og popularisert forskning slik at det har vakt interesse hos et bredt publikum og derved bidratt til å øke folks innsikt i og forståelse for den forskningsvirksomheten som drives ved Universitetet i Oslo. Prisen deles ut på årsfesten 2. september hvert år.

Fristen for å foreslå kandidater er fredag 31. mai 1996. Kandidater til prisen kan foreslås av grunnenheter, fakulteter og grupper av ansatte og studenter. Et krav er at minst fem personer er med på å undertegne forslaget. Forslagsstillerne må legge ved relevant dokumentasjon på kandidatenes populærvitenskapelige arbeid.

Forslag til kandidater sendes til: Informasjonsavdelingen, Postboks 1076 Blindern, 0316 Oslo.

Det nye idrettsanlegget trenger et navn

Den 29. august i år skal det nye idrettsanlegget stå ferdig. Har du et forslag til navn? Universitetsidretten utlyser navnekonkurranse, og den heldige vinneren får en flyreise for to hvor som helst i Europa. Som ekstrapremier deles ut fem adgangskort til det nye idrettsanlegget for høsten -96.

Studenter og ansatte ved læresteder knyttet til SiO, og ansatte i SiO kan delta i konkurransen. Frist for innsending er 31. mai i år. Forslaget sendes til: Universitetsidretten, Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo.

Nytt idrettsbygg til høsten

Administrerende direktør Kjetil A. Flatin viser kollegiemedlemmer et av bassengene i det nye idrettsbygget som vil stå klart til bruk 29. august. Studenter og ansatte vil kunne velge og vrake i rundt 60 forskjellige idrettsgrener; bygningen vil romme flotte garderober, 25 meters svømmebasseng, miljøbasseng med 32 grader, fysioterapiavdeling, kafeteria, helsestudio, baner for volleyball, badminton, håndball... for å nevne noe. I perioden 30. august til 6. september vil det bli holdt åpnet hus, da kan alle idrettstilbudene benyttes gratis.

Samarbeidsavtale mellom universitetene i Oslo og Göteborg

Mandag undertegnet rektor Lucy Smith og rektor ved Göteborg universitet , Jan Ling, en avtale som vil medføre utstrakt samarbeid mellom de to lærestedene. Avtalen er kommet i stand etter initiativ fra de historisk-filosofiske miljøene. Dette er den første samarbeidsavtalen Universitetet i Oslo inngår med et nordisk universitet.

Høyere arbeidsledighet for nyutdannede akademikere

Til tross for at arbeidsmarkedet i Norge generelt har vært i bedring en tid, opplever de fleste gruppene av nyutdannede kandidater fra universiteter og høgskoler økende vanskeligheter på arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen. Dette viser en undersøkelse av kandidater uteksaminert våren 1995 som ble gjennomført av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). I perioden fra 1993 til 1995 økte arbeidsledigheten blant universitetskandidater fra 9 til 12 prosent. En vesentlig årsak til den økende arbeidsledigheten er at ekspansjonen i universitets- og høgskolesystemet nå gir seg utslag i et økende antall uteksaminerte kandidater. Økningen i arbeidsledigheten gjaldt de fleste gruppene, men var spesielt sterk blant jurister (økning fra 9 prosent i 1993 til 15 prosent i 1995) og samfunnsvitere (økning fra 9 prosent i 1993 til 13 prosent i 1995).

1550 nye studieplassar

Regjeringa går inn for at det vert oppretta 1547 nye studieplassar innan høgre utdanning frå hausten 1996. Framlegget vart fredag 10. mai fremja i revidert nasjonalbudsjett, og har ei økonomisk ramme på 70 millionar kroner. Denne auken i talet på studieplassar vil gjere det mogeleg å vidareføre opptaket ved dei statlege høgskolane på prioriterte utdanningar som allmennlærarutdanninga og nokre helse- og sosialfagutdanningar og auke talet på studieplassar til førskolelærarutdanninga, seier kyrkje-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal i ein kommentar. (...) Auken i talet på studieplassar vil i tillegg gjere det mogeleg å vidareføre nasjonal opning av dei historisk-filosofiske, samfunnsvitskaplege og matematisk-naturvitskaplege fakulteta ved dei fire universiteta, seier Sandal.


Innhold Uniforum 08/96

Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere