Samlokalisering av geofagene ved UiO

Innhold Uniforum 08/96

DEBATT

De geovitenskapelige fagene ved Universitetet i Oslo er nå fragmentert og spredt over fem institutter (Inst. for geologi, Mineralogisk-geologisk museum, Paleontologisk museum, Inst. for geofysikk og Geografisk inst.). I tillegg driver Inst. for teoretisk astrofysikk undervisning og forskning i geofysikk og romfysikk. Den samlede virksomheten ved disse seks instituttene omfatter ca. 66 faste vitenskapelige stillinger. En betydelig del av det arbeidet som utføres er delvis overlappende, og kontakten mellom faggruppene på tvers av instituttgrensene er langt fra optimal. En sterkere faglig integrering vil få positive virkninger for både undervisnings- og forskningsaktiviteten.

Geofagene har gjennomgått en rivende utvikling i løpet av de siste 30 årene, og fagområdet er blitt meget relevant for lokale og globale politiske og økonomiske beslutninger. Menneskenes totale innsikt i de komplekse samvirkingene mellom den faste jorda, hydrosfæren, atmosfæren, sola og biosfæren vil være med på å avgjøre i hvilken grad vi klarer å løse de globale ressurs- og miljøproblemene. Den økende erkjennelsen av at prosessene i jordas dype indre (kjerne og mantel) påvirker prosessene i jordas skorpe, hydrosfære og atmosfære betyr at interdisiplinært samarbeid blir stadig viktigere.

Den geografiske og organisatoriske fragmenteringen av geovitenskapelig undervisning og forskning ved UiO hemmer den faglige utviklingen. I løpet av de siste årene har mange andre universiteter med en lignende organisasjonsmessig deling foretatt samorganisering og faglig integrering av geovitenskapene. I kjølvannet av evalueringen av de naturhistoriske museene på Tøyen er det usikkerhet om den fremtidige organiseringen av de geologiske fagene. Evalueringsrapporten foreslår å flytte deler av den geokjemiske forsknings- og undervisningsvirksomheten ved Mineralogisk-geologisk museum til ZEB-bygningen på Blindern som en del av Inst. for geologi. Dette forslaget støttes av de vitenskapelig ansatte ved de berørte instituttene og Paleontologisk museum.

Den ledige ZEB-bygningen som ligger side om side med Geologibygningen og er forbundet med denne via en kjeller-tunnel, representerer en enestående mulighet til å oppnå en samlokalisering av geofagene. Dette vil legge grunnlaget for en sterkere faglig integrering. En senere sammenslåing av de tre (eller fire) Blindern-lokaliserte geoinstituttene vil trolig også være ønskelig, selv om det kan være lokal motstand mot en sammenslåing i dag. Uansett vil en samlokalisering gi praktiske rasjonaliseringsgevinster, f.eks. ved at bibliotek og geografiske informasjonssystemer kan integreres.

Institutt for musikk og teater har uegnede og midlertidige lokaler og er blitt forespeilet plass i ZEB-bygningen. Det er imidlertid klart at en praktisk og rimelig samlokalisering av geofagene avhenger av tilgjengeligheten av denne bygningen. Derfor må universitetet ikke la denne sjansen gå fra seg før en har vurdert nøye de faglige og rasjonaliseringsmessige gevinstene ved en geovitenskapelig samlokalisering og integrering.

Reidar Trønnes (førsteamanuensis), Tom Andersen (professor) og Else-Ragnhild Neumann (professor),

Mineralogisk-geologisk museum.


Innhold Uniforum 08/96
Publisert 5. juni 1996 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere