365 ansatte ved UiO får høyere lønn som resultat av de lokale forhandlingene

Innhold Uniforum 07/96

FRA LEDELSEN

De lokale forhandlinger ved UiO pr. 1. september 1995 ble avsluttet rett før påske. De sentrale forhandlingsparter i staten hadde avsatt en forhandlingspott til UiO på vel 2,7 mill.kr. I tillegg bevilget Kollegiet kr. 275 000, slik at det totalt lå vel 3 mill. kroner i potten. Fra UiOs side ble forhandlingene ført av et forhandlingsutvalg bestående av dekan Bjarne Hodne, fakultetsdirektørene Tove Kristin Karlsen og Bente Torgersen, personalsjef Trond Tveit Selvik og med undertegnede som forhandlingsleder, - en spennende utfordring. Universitetsdirektør Tor Saglie forhandlet selv om stillinger som rapporterer direkte til ham.

Forhandlingsresultatet viser at nesten 54 % av potten gikk til vitenskapelige stillinger. I alt 79 professorer fikk lønnsopprykk, slik at nesten halvparten av UiOs vel 500 professorer nå er lønnet høyere enn lønnstrinn 53. Dette resultatet må sies å være i samsvar med UiOs strategi om å satse på å høyne lønnsnivået for våre toppstillinger. I tillegg må jeg nevne at det sentrale justeringsoppgjøret pr. 1. juli 1995 også ga en rimelig uttelling til vårt vitenskapelige personale. Dette er en trend vi håper fortsetter også i årets oppgjør.

De fleste stillingsgrupper ved UiO fikk en rimelig uttelling i de lokale forhandlingene, - blant annet fikk tekniske stillinger 16,7 % av potten mens de representerer 13,4 % av lønnsmassen.Samtidig bestreber vi oss på at flest mulig ansatte uavhengig av stillingsgruppe skal ha en riktig lønn ut fra ansvar, oppgaver og kvalifikasjoner.

En forutsetning for lønnsoppgjøret var at kvinner skulle få en relativt større andel av forhandlingspotten enn deres tilsvarende andel av lønnsmassen. Dette ble oppnådd for alle stillingsgrupper bortsett fra for professorene og de tekniske stillinger.

Jeg er opptatt av at forhandlingene føres på individuelt grunnlag ut fra de kriterier partene er enige om og de politiske føringer som er lagt. Det er et stort apparat i sving for å få frem gode, individuelle krav om lønnsopprykk. Jeg setter stor pris på den innsats som gjøres både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Selve forhandlingene er også relativt kompliserte når det er ca. 15 organisasjoner med forhandlingsrett ved UiO. Enkelte av disse representerer kun en håndfull medarbeidere ved UiO. Det er heller ikke alltid enkelt å gjøre både store og små organisasjoner til lags, - pendelen svinger gjerne fra det ene året til det andre.

Forhandlingene ble ført i et godt klima, hvilket tyder på at både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden etter hvert har funnet frem til en fornuftig arbeidsform. Særlig vil jeg berømme tjenestemannsorganisasjonene for aktiv og konstruktiv medvirkning i det lønnspolitiske arbeidet. I denne sammenheng vil jeg fremheve at partene i fellesskap har utarbeidet to lønnspolitiske dokumenter; ett for de tekniske stillinger og ett for professorer. Dokumentene vil - sammen med en generell gjennomgang av lønnspolitiske virkemidler ved UiO - bli sendt ut for behandling på alle nivåer ved universitetet. Etter hvert vil også andre stillingsgrupper bli gjennomgått og inkludert i det som jeg håper skal bli en fremtidsrettet og god lønnspolitikk for oss alle.

Grehte Fjeld Heltne
Personaldirektør


Innhold Uniforum 07/96
Publisert 24. juli 1996 22:13 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere