Vil ha raskere framdrift i Effektiviseringsprosjektet

Innhold Uniforum 07/96
Universitetsdirektør Tor Saglie går inn for at alle fakultetene trekkes inn i Effektiviseringsprosjektet fra juni av. Opprinnelig skulle de resterende seks fakultetene først på banen ved årsskiftet 1996/97 - i den såkalte fase 3.

AV GRO LIEN GARBO

I fase 1, som nå i hovedsak er avsluttet, tok Effektiviseringsprosjektet for seg Det medisinske (MED) og Det historisk-filosofiske fakultet (HF) som pilotprosjekter for å se hvordan primærvirksomheten ­ forskning, undervisning og formidling ­ kunne styrkes der. I fase 2, som nå er godt i gang, skal sentraladministrasjonens og USITs organisering gjennomgås ­ på bakgrunn av behovene som har kommet fram i fase 1.

Nå ser Saglie, som er leder i styringsgruppa for Effektiviseringsprosjektet, et behov for å få med de øvrige fakultetene før noen endelige konklusjoner trekkes i fase 2.

­ Jeg mener at det er nødvendig med en noe grundigere gjennomgang av de øvrige fakultetene enn hva det opprinnelig var lagt opp til. De seks fakultetsledelsene, som hittil ikke har vært med, ønsker også å være premissleverandører før de overordnede konklusjonene trekkes, sier han.

­ Burde man ikke ha innsett dette tidligere - da prosjektet ble planlagt ?

­ I utgangspunktet la vi vekt på at det var ressurssparende å bare gå grundig inn på to fakulteter. Å trekke inn flere, er en større belastning. Det vil legge beslag på flere mennesker og kreve en økt konsulentbistand, sier Saglie, som til tross for dette nå ser at en utvidelse er nødvendig.

Han understreker at det foreløpig dreier seg om et forslag og at det er Kollegiet som skal avgjøre saken i midten av mai.

Saglie har ikke foretatt noe overslag over hvor store merkostnader forslaget hans vil innebære i forhold til det opprinnelige budsjettet.

­ Vi ønsker å benytte oss av egne krefter så langt råd er, men noe ekstra konsulentbistand må vi påregne, sier Saglie. Fra før av er tre eksterne konsulenter fra A.T. Kearney engasjert av Effektiviseringsprosjektet.

­ Frykter du ikke at prosjektet vokser seg så stort at det blir vanskelig å holde kontakt mellom de forskjellige gruppene og å holde den store oversikten?

­ Vi er allerede i ferd med å styrke prosjektsekretariatet. Fra å ha hatt to som har jobbet på deltid, setter vi nå av to hele stillinger til prosjektadministrasjon, forteller Saglie.

Rent konkret ser han for seg at det etableres samme type arbeidsgrupper ved de øvrige fakultetene som de som har vært etablert ved MED og HF.

­ Arbeidet vil imidlertid fortone seg annerledes. Ut ifra den kartleggingen som er gjort av de to første fakultetene, vil de øvrige fakultene fra første stund få mye mer konkrete problemstillinger å forholde seg til. Den totale framdriften i prosjektet ikke vil forsinket på grunn av endringsforslagene.

­ Hvilke funn er de viktigste i prosjektet så langt?

­ Det er for tidlig ennå å si noe konkret om dette. Styringsruppa har satt ned to undergrupper som sorterer og går igjennom forslagene fra MED og HF. Allerede i neste møte i styringsruppa 13. mai regner vi med å kunne gi klarsignal om hvilke forandringer de to pilotfakultetene kan gå i gang med umiddelbart og hvilke som må vurderes i en bredere sammenheng, sier Saglie. Han berømmer de to arbeidsgruppene for den betydelige arbeidsinnsatsen de har gjort.

- Jeg vil imidlertid understreke at anslaget for mulige årsverk som kunne spares på HF, som ble gjengitt i forrige nummer av Uniforum, ikke står nedfelt i rapporten arbeidsgruppen har kommet med, sier han.

Saglie understreker også at begge pilotfakultetene ser det som en betingelse at det administrative IT-systemet er på plass. dersom deres forslag til administrative kutt skal kunne gjennomføres.

­ Føler du at det er forståelse for Effektiviseringsprosjektet ute i miljøene på universitetet?

­ Jeg tror det er forståelse for det overordnede målet ­ at flest mulig ressurser skal kanaliseres mot primæraktivitetene forskning, undervisning og formidling. Men jeg regner med at det kan være mye uenighet om de konkrete tiltakene og forslagene som har kommet opp.

­  Er de ansatte blitt godt nok informert om framdriften i prosjektet?

­ Vi har nok erfart at man aldri kan være tidlig nok ute med informasjon. Den aller beste informasjonen er den som gis ansikt til ansikt ­ ikke via nyhetsbrev eller Uniforum. Derfor vil vi nå gjøre mer for å holde linjeledere: bestyrere, kontorsjefer, fakultetsdirektører og dekaner orientert. Særlig viktig er det at de får forståelse for hvordan man gjennomfører en omstillingsfase og om hvilke lover og regler som gjelder i en slik sammenheng.


Innhold Uniforum 07/96
Publisert 24. juli 1996 22:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere