Universitetsbiblioteket mot år 2000

Innhold Uniforum 06/96

FRA LEDELSEN

Når arbeidet med det nye bibliotekbygget starter på Blindern til høsten, er Universitetsbiblioteket midt inne i sitt eget effektiviseringsprosjekt. Dels skal vi skille ut de nasjonale funksjonene om har fulgt oss siden 1814, dels skal vi smelte sammen samlinger og tjenester fra fire av fakultetsbibliotekene i et helt nytt bibliotek. Og ikke minst skal vi etablere «Det elektroniske bibliotek». Et biblioteksystem hvor informasjonen i økende grad vil bli formidlet i elektronisk form til brukerne.

Framtidas bibliotek vil fortsatt ha som oppgave å ta vare på og gjøre tilgjengelig vitenskapelig informasjon og dokumentasjon for studenter og forskere. Utfordingen for oss ligger i at en stadig større del av den informasjon som biblioteket har formidlet, etter hvert vil foreligge i elektronisk form og kan formidles ved hjelp av databaserte verktøy. Dermed kan en del av bibliotekets funksjoner flyttes fra bibliotekskranken ut til brukerens arbeidsplass. Og det vil være helt nødvendig om vi skal kunne møte noen andre fundamentale endringer som øker kravene til biblioteket; økende studenttall og dermed større pågang på bibliotekenes tjenester, stagnerende ressurser, og krav om større kostnadseffektivitet, eller, med andre ord: Mer bibliotek til flere brukere til samme pris.

Selv om de teknologiske muligheter er til stede, vil de papirbaserte dokumentene lenge beholde en sentral plass i biblioteket. De tjenester som fortsatt er avhengige av oppmøte i det fysiske biblioteket, vil ha et stort omfang og være svært arbeidskrevende. Tilgang til den elektroniske katalogen fra mange steder medfører en økt etterspørsel som kan gi en mangedobling av utlånet og av besøkstallene til bibliotekene. For å kunne møte dette er en effektivisering av rutiner og en større grad av selvbetjening en nødvendig vei å gå.

Det fysiske biblioteket vil ikke forsvinne, men bruken vil endre seg. Forskerne vil etter hvert få biblioteket flyttet ut til sine arbeidsplasser og kontorer; de vil trenge veiledning og opplæring. Studentene vil i større og større grad bli bibliotekenes viktigste brukere. I framtida vil den største utfordringen for universitetet være å integrere undervisning og bibliotektjenester ved hjelp av informasjonsteknologien. Biblioteket vil være en kunnskapsbasert arbeidsplass for studentene. En plass som også fyller deres sosiale behov og behov for kunnskapsutveksling med andre.

Overgangen til det elektroniske bibliotek vil representere betydelige endringer i bibliotekenes arbeidsoppgaver:

- fra papirhåndtering til elektronisk lagring
- fra manuelle rutiner til selvbetjente systemer
- fra individuell veiledning til gruppeundervisning
- fra forskerbruk til studentbruk

Vi ønsker fortsatt å være den sentrale støttefunksjon for forskning og undervisning ved vårt universitet, derfor er det viktig at overgangen til det elektroniske biblioteket skjer i tett dialog og samarbeid med universitetets ledelse, med USIT og med instituttenes lærere og forskere.

Jan Erik Røed
overbibliotekar


Innhold Uniforum 06/96
Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere