HF kan spare 40 årsverk

Innhold Uniforum 06/96
Slankere administrasjon, færre råd og utvalg og sterkere servicepreg på sentrale tjenester. Slik konkluderer arbeidsgruppen ved Det historisk-filosofiske fakultet (HF), som mener fakultetet kan frigjøre over 40 årsverk ved en slik effektivisering.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Effektiviseringsprosjektet på universitetet begynner å gi håndfaste endringsforslag. Først slo arbeidsgruppen ved Det medisinske fakultet fast at de kunne spare inn 25 stillinger. Nå har arbeidsgruppen ved HF kommet frem til at det kan frigjøres mellom 20 og 30 årsverk i fakultetssekretariatet og 5-10 årsverk av vitenskapelig ansattes tid ved at man bruker mindre tid på møter. Dessuten mener man at det kan spares flere årsverk på instituttene. Bruk av informasjonsteknologi og standardiserte datatekniske løsninger skal være med på å gi den ønskede effektiviseringsgevinsten.

Rapporten fra arbeidsgruppen på HF skal presenteres for Effektiviseringsprosjektets styringsgruppe 24. april. I løpet av våren skal fakultetets organer behandle forslaget.

FæRRE RåD OG UTVALG

­ Vi foreslår å redusere antall styrer, råd og utvalg. Vi vil ha ett valgt organ på hvert nivå: ett fakultetsstyre med ni medlemmer og instituttstyrer med ni medlemmer. Alle faste utvalg foreslår vi å legge ned, og sakene kan løses av mindre grupper ad hoc eller av en enkelt saksbehandler, sier assisterende fakultetsdirektør og leder av HFs arbeidsgruppe, Martin Høiby. Dermed skal det bli mer forpliktende å være styremedlem.

­ Effektiviserer dere bort demokratiet på denne måten?

­ Nei, vi skal beholde demokratiet. Det blir ikke bedre, men mer effektivt, sier Høiby.

­ Den nye organisasjonsmodellen vil gi mer makt til dekan og til bestyrere, sier førsteamanuensis Tor Guttu, bestyrer ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap og medlem av arbeidsgruppen.

Fakultetssekretariatet kan slankes betraktelig. Det nye sekretariatet skal bli dekanens verktøy og især beskjeftige seg med strategiske oppgaver som ressursfordeling og profilering av fakultetet.

Arbeidsgruppens analyse av fakultetet viser at det brukes mye ressurser på personalsaker, eksamensarbeid og studentinformasjon.

­ Vi ønsker å flytte en del serviceoppgaver som deler av økonomioppgavene, personalsakene og studiesakene til sentralt hold. Vi tenker oss at instituttadministrasjonen har tre funksjoner: administrativ ledelse, studiekonsulentarbeid og sekretær/kontorteknisk funksjon. Antall personer i disse funksjonene vil variere med instituttenes størrelse og art - som i dag. Men vi forutsetter en betydelig fleksibilitet. Med bortfall av visse oppgaver og høyere grad av standardisering regner vi med en lavere bemanning, sier Martin Høiby.

­ Under enhver omstendighet skal beslutninger tas på et lavest mulig nivå og nærmest mulig brukeren. Instituttene får dermed større selvråderett, sier Guttu.

VIL BEHOLDE FRIGJORTE STILLINGER

Lederen for prosjektadministrasjonen, assisterende direktør Erik Gulbrandsen, sa i forrige Uniforum at «frigjorte årsverk på en enhet må også kunne flyttes til et annet sted på universitetet dersom arbeidsoppgavene faller bort». Men i likhet med arbeidsgruppen på Det medisinske fakultet vil HFs arbeidsgruppe gjerne beholde ressursene innenfor fakultetet.

­ De netto-ressursene vi frigjør ved effektiviseringen, må forbli på fakultetet, understreker Høiby.


Innhold Uniforum 06/96

Publisert 21. juli 1996 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere