Kurs Stipend

Dette er siste artikkel!

KURS STIPEND
Familien Blix' Fond til fremme av medisinsk forskning

Søknad om bidrag fra fondet til støtte av norsk medisinsk forskning innen feltene hjerte-karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene, sendes legatstyret v/h.r.advokat Harald Schjoldager, postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo. Søknaden må være innkommet innen 15. juni 1995. Den må skrives på fastsatt skjema, som fås utlevert/evt. tilsendt ved henvendelse samme sted. Til utdeling i år står kr. 1 113 000 til disposisjon. Når det fra én avdeling sendes flere søknader, må avdelingen angi prioritetsrekkefølge.


Stipend for offentlig informasjon

Forum for offentlig informasjon og Statens informasjonstjeneste vil i 1995 dele ut et stipend på kr. 45 000. Stipendet skal bidra til å utvikle offentlig informasjon og gi personlig yrkesmessig stimulans. Stipendet kan søkes av offentlig ansatte til et prosjekt som er informasjonsfaglig relevant. Prosjektet kan være utrednings- eller forskningsrettet, men det må ha praktisk og generell nytteverdi, f.eks. ved at det gir råd om organisering av informasjonsvirksomhet eller om popularisering av vanskelig tilgjengelig fagstoff. Søknad må være stipendstyret i hende senest 15. juni 1995. Nærmere opplysninger: Kjetil Karsrud, tlf. 22 34 50 26, adr. Stipend for offentlig informasjon, c/o Forum for offentlig informasjon, Kasse 1 - Oslo City, Stenersgt. 1 d, 0050 Oslo.

Obligatorisk grunnkurs

Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen arrangerer et tre dagers obligatorisk grunnkurs for nyvalgte verneombud 30. mai­1. juni 1995 i Gydasvei 4, 4. etasje (Menighetsfakultetet). Påmelding innen 19. mai til opplæringskonsulent Otto Sætre, HMS-avdelingen, Postboks 1060. Tlf. 22 85 76 55/5 70 10.

Noregs forskingsråd - frist 15. juni

Hovudsøknadsfristen til Noregs forskingsråd for søknader om prosjekt- og stipendmidlar for 1996 er 15. juni 1995. Noregs forskingsråd støttar forsking innanfor alle fag og disiplinar, både grunnforsking og brukarretta forsking. Hovudtyngda av forskinga er organisert i forskingsprogram.

Prosjekt som tidlegare har fått kontraktfesta stønad basert på fleirårige budsjettplanar, treng ikkje sende ny søknad dersom planlagt budsjett og progresjon i prosjektet blir følgde. Vidare stønad blir gitt på grunnlag av godkjend framdriftsrapport.

Frist for levering av fagleg framdriftsrapport er 1. august, når ikkje anna er nemnt.

For næringsretta og brukarstyrte prosjekt i Industri og energi (IE) er rapportfristen 1. februar.

For søknader til forskingsmidlar for 1996 ligg det no føre eit nytt søknadsskjema, med ny og betre rettleiing. Brosjyren «Forskningsmidler 1996»

(bokmål, nynorsk) kan ein få i ekspedisjonane på forskingsstadene. Ein finn dei òg elektronisk i www-tenaren hjå Oslonettet: http://www.oslonett. no/html/adv/NFR/NFR.html

Det nye søknadsskjemaet er der tilgjengeleg på nynorsk, bokmål og engelsk (berre elektronisk utgåve). Brosjyre og nytt søknadsskjema kan ein òg få frå Forskingsrådet: Telefaks 22 03 70 01, tlf. 22 03 73 00, e-post forsk96@nfr.no


Dette er siste artikkel!

Publisert 24. jan. 1996 21:09 - Sist endra 13. mai 2019 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere