Møte i Universitetsstyret i dag - fylg med på direkten!

Tilsetjing av ny assisterande universitetsdirektør og ein høyringstekst til rapporten om mogleg endring av finansieringa av universitet og høgskular er mellom sakene som kjem opp i Universitetsstyret i dag. 

To kvinner og ein mann sit langs eit bord

UiO-rektor Svein Stølen leier møtet i Universitetsstyret i Professorboligen i dag frå klokka 10.45.  Første delen av møtet vil gå føre seg bak stengde dører. Då vil styremedlemane bestemma kven som får jobben som ny assisterande universitetsdirektør.  Til venstre sit studentrepresentant Julianne Sørflaten Grovehagen og i forgrunnen Elisabet García González som representerer dei mellombels vitskaplege tilsette.  (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

I formiddag opnar UiO-rektor Svein Stølen dagens møte i Universitetsstyret i Professorboligen i sentrum.  Ei av sakene som vekkjer mest interesse er tilsetjinga av etterfylgjaren til assisterande universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen som no går av etter fylte 70 år.  I dag skal Universitetsstyret bak stengde dører endeleg avgjera kven som skal overta som universitetsdirektør Arne Benjaminsen høgre hand i 9. etasje i Lucy Smiths hus. 

• Les også: UiO får ny assisterande universitetsdirektør på onsdag

Mellom dei 23  søkjarane finst gamle travarar på UiO, som tidlegare økonomidirektør Marianne Mancini, avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar i UiOs avdeling for verksemds- og økonomistyring, fakultetsdirektør Tone  Vold-Sarnes på Det teologiske fakultetet og noverande prosjektdirektør Johannes Falk Paulsen i Universitetsdirektørens stab. Assisterande eigedomsdirektør Brit Amundsen-Hoel har også søkt jobben.

Blant dei eksterne søkjarane finst direktøren ved Eidsvoll 1814, Bård Frydenlund. Han har både vore rådgjevar for tidlegare rektor Kaare R.Norum og leiar for Studentparlamentet.  Ein annan ekstern søkjar er Rebekka Borsch, tidlegare statssekretær for Venstre i Kunnskapsdepartementet. 

Dessutan skal Universitetsstyret diskutera eit forslag om meirinnsyn ved tilsetjing i professorat, førsteamanuensisstillingar og i faglege leiarstillingar ved UiO. 

• Les også: Innsyn i "personlig egnethet" splitter åpenhetsutvalget

Universitetsstyret skal også bli einige om ei høyringsfråsegn om innhaldet i rapporten frå ekspertutvalet som har sett på finansiering av universitet og høgskular. Og under status for bygg og eigedomar vil Universitetsstyret få ei oppdatering av husstriden mellom UiO og Folkehelseinstituttet om Lovisenberggata 6. 

Dette er heile saklista: 

Møte nr. 3/2022 i universitetsstyret

Møtet vil bli streamet.

Tid og sted: 11. mai 2022 10:4516:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 15/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


V-SAK 16/22 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon

Saksnr. 2021/15892

Saken er unntatt offentlighet offl § 26.2 ledd


V-SAK 17/22 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2022

Saksnr. 2022/995

Saken er unntatt offentlighet offl § 26.2 ledd


V-SAK 18/22 Ansettelse assisterende universitetsdirektør

Saksnr.

Saken er unntatt offl. § 25


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 19/22 Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler

Saksnr 2022/7742

Forslag til vedtak:

Rektor får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen på grunnlag av de synspunkter som framkom under styrets drøftinger.

Saksdokumenter:


V-SAK 20/22 Rehabilitering av Brøggers hus - Innbetaling av MVA

Saksnr. 2015/15293/5326

Forslag til vedtak:

1) Innløsning av merforbruk dekkes av mindreforbruk på prosjekter som universitetsstyret har bevilget til investeringer. Dette er mindreforbruk som tilbakeføres til universitetsstyret etter prosjektene er avsluttet og er til disposisjon/uten bindinger.
Mindreforbruket er knyttet til Klimahuset, Domus Juridica, Sentrumsbygningene og Kristian Ottosens hus. Samlet mindreforbruk på disse prosjektene beløper seg til 12,3 mill kroner.

2) Resterende inndekningsbehov på 19,6 mill. kroner foreslås inndekket innenfor eksisterende budsjettrammer ved henholdsvis Eiendomsavdelingen (EA) og NHM.

Saksdokumenter:


V-SAK 21/22 Forslag om ytterligere merinnsyn i saker om ansettelse i professorater, førsteamanunesisstillinger og faglige lederstillinger

Saksnr

Forslag til vedtak:

1. Det skal gjøres følgende endringer i regelverk og praksis knyttet til innsyn og merinnsyn for parter og offentligheten for øvrig i ansettelsesprosesser for vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger, samt for øvrige stillinger så langt det passer: 

a) Det skal ved konkret begjæring gis innsyn for offentligheten i utvidet søkerliste, likevel kun når det gjelder opplysninger om søkere som ikke er unntatt offentlig søkerliste.

b) Det skal ved konkret begjæring gis innsyn for offentligheten i fakta og vurderinger av faglig og pedagogisk-faglig karakter i rapport fra prøveundervisning i forbindelse med ansettelse i førsteamanuensisstilling og professorat. Universitetsdirektøren skal utarbeide en mal for slike rapporter fra prøveundervisninger som skiller mellom slike typer opplysninger.

2. Universitetsdirektøren skal utarbeide en generell veileder for innsyn og merinnsyn for parter og offentligheten for øvrig i dokumenter og opplysninger knyttet til i ansettelsesprosesser for vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger som skal gjelde for alle enheter ved UiO.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 9/22 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr 

Saksdokumenter:


I-SAK 10/22 Status for informasjonssikkerhet og personvern ved UiO 2022

Saksnr

Saksdokumenter:


I-SAK 11/22 Årsrapporter 2021 - fra utvalg og ombud innen forskningsetisk arbeid

Saksnr

Saksdokumenter:


I-SAK 12/22 Studentombudets årsrapport 2021

Saksnr

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 5/22 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i  lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 6/22 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 22/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


Protokoll

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 11. mai 2022 10:14 - Sist endra 11. mai 2022 10:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere