Universitetsstyret skal bestemma framtida til UiO:Energi - Fylg med på direkten

I dag avgjer Universitetsstyret om UiO: Energi kan halda på i fire år til, men under det nye namnet UiO:Energi og miljø.  

LIVSVITSKAP: Universitetsstyret skal mellom anna drøfta korleis innflyttinga i Livsvitskapssenteret skal føre seg då bygningen står ferdig seinast i 2027.  Her er rektor Svein Stølen i midten medan represantanten forcstudentane Juliane Sørflayen Grovehagen t.v.  og representanten for dei mellombelse tilsette  Elisabet García González til høgre for hsn.

Foto: Ola Gamst Sæther

Møtet i universitetsstyret startar i dag klokka 10.00 og vil halda på fram til klokka 17.00. Den første delen av møtet vil gå føre seg bak stengde dører, men etter lunsj rundt klokka 12.30, blir møtet ope både fysisk i Professorboligen og som strøyming.  Dei som vil fylgja med via nettet kan gå inn på denne sida.  

Av andre saker som kjem opp under det opne møtet, er mellom anna årsmeldinga frå Internrevisjonen. Dei har mellom anna gått gjennom koronaberedskapen på UiO i 2021. Der skal medlemane også bli informert om korleis innflyttinga i Livsvitskapshuset skal gå føre seg når det opnar i 2026/27. 

Bak stengde dører skal også Riksrevisjonen fortelja om moglege funn under revisjonen av UiO. Der skal dei også formelt tilsetja ein ny fakultetsdirektør på Det medisinske fakultetet.

Dette er heile sakslista til møtet i Universitetsstyret 8. mars: 

Tid og sted: 8. mars 2022 10:00–17:00, Professorboligen, Karl Johansgate 4

Møtet vil bli streamet.

Tid og sted: 8. mars 2022 10:00–17:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 7/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


Informasjonssaker


I-SAK 6/22 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2021


Diskusjonssaker


D-SAK 3/22 Utkast til utviklingsavtale for UiO 2023-2026

Saksnr. 21/2697

Saken er unntatt offentlighet offl § 14 


Ordinære saker


V-SAK 8/22 Direktør ved Det medisinske fakultet

Saksnr. 

Saken er unntatt offentlighet offl § 25


I-sak 9/22Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn

Saksnr.

Saken er unntatt offentlighet offl § 14 og 23.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 9/22 Årsrapport 2021 inkl. avlagt årsregnskap

Saknr.

Forslag til vedtak:

1.  UiOs Årsrapport for 2021, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-sak 10/22 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2021

Saksnr. 2021/17604

Forslag til vedtak:

1.    Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2021 til etterretning.
2.    Styret forlenger fristen for OD til å gå i isolert og akkumulert balanse med ett år, til utgangen av 2024.

Saksdokumenter:


V-SAK 11/22 Årsrapport 2021 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Saksdokumenter:


V-SAK 12/22 Fleksibilitet og forenkling i UiOs utdanninger

Saksnr. 2021/5397

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar endring av forskrift om studier og eksamener ved UiO i tråd med den vedlagte endringsforskriften.

Saksdokumenter:


V-SAK 13/22 UiO:Energi - videreføring og utvidelse

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. Satsingen UiO:Energi videreføres fra 2023 til 2027 i tråd med vedlagte strategi.

2. Satsingen endrer navn til UiO:Energi og miljø fra 2023.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 7/22 Circle U – status og arbeidet med forlengelse av prosjektet

Saksnr.

Saksdokumenter:


I-SAK 8/22 Organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget og UiOs mottaksprosjekt

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3/22 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i  lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 4/22 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 14/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


Protokoll

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 7/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


Informasjonssaker


I-SAK 6/22 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2021


Diskusjonssaker


D-SAK 3/22 Utkast til utviklingsavtale for UiO 2023-2026

Saksnr. 21/2697

Saken er unntatt offentlighet offl § 14 


Ordinære saker


V-SAK 8/22 Direktør ved Det medisinske fakultet

Saksnr. 

Saken er unntatt offentlighet offl § 25


I-sak 9/22Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn

Saksnr.

Saken er unntatt offentlighet offl § 14 og 23.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 9/22 Årsrapport 2021 inkl. avlagt årsregnskap

Saknr.

Forslag til vedtak:

1.  UiOs Årsrapport for 2021, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-sak 10/22 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2021

Saksnr. 2021/17604

Forslag til vedtak:

1.    Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2021 til etterretning.
2.    Styret forlenger fristen for OD til å gå i isolert og akkumulert balanse med ett år, til utgangen av 2024.

Saksdokumenter:


V-SAK 11/22 Årsrapport 2021 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Saksdokumenter:


V-SAK 12/22 Fleksibilitet og forenkling i UiOs utdanninger

Saksnr. 2021/5397

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar endring av forskrift om studier og eksamener ved UiO i tråd med den vedlagte endringsforskriften.

Saksdokumenter:


V-SAK 13/22 UiO:Energi - videreføring og utvidelse

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. Satsingen UiO:Energi videreføres fra 2023 til 2027 i tråd med vedlagte strategi.

2. Satsingen endrer navn til UiO:Energi og miljø fra 2023.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 7/22 Circle U – status og arbeidet med forlengelse av prosjektet

Saksnr.

Saksdokumenter:


I-SAK 8/22 Organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget og UiOs mottaksprosjekt

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3/22 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i  lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 4/22 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 14/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


Protokoll

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 8. mars 2022 08:15 - Sist endra 8. mars 2022 08:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere