UiO gjer nytt forsøk på å forlengja levetida til UiO:Energi

Planen om å føra vidare forskingssatsinga UiO:Energi som UiO:Energi og miljø er ei av sakene som kjem opp i Universitetsstyret tysdag 8. mars. På det førre møtet blei handsaminga av denne saka utsett.

Fleire personar sit langs eit svært langbord

FYSISK SAMLING: For første gong sidan oktober i fjor, kan Universitetsstyret igjen samlast fysisk i Professorboligen på møtet 8. mars.  (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

For første gong sidan oktober i fjor kan Universitetsstyret igjen samlast fysisk i Professorboligen når møtet begynner tysdag 8. mars klokka 10.00.

Ei sak som kjem opp, er søknaden til Det odontologiske fakultet om å få utvida fristen til å få budsjettet i balanse fram til 2024. Universitetsdirektøren rår Universitetsstyret til å bestemma seg for å godkjenna søknaden.

I ein artikkel i Uniforum forklarte fakultetsdirektør Karen Marie Ulshagen grunnane til at fakultetet hadde bede om denne utsetjinga. "– Det odontologiske fakultet er i balanse isolert sett. Underskuddet på budsjettet skyldes et etterslep som har bygd seg opp over flere år," understreka ho overfor Uniforum. Forslaget om å godkjenna søknaden til Det odontologiske fakultetet kjem opp som ein del av Verksemdsrapporten for tredje tertial 2021.  

Får besøk av Riksrevisjonen 

I den første delen av møtet kjem Riksrevisjonen på besøk for å fortelja om arbeidet sitt og orientera om moglege funn i revisjonen for 2021. Det vil skje bak stengde dører. Det vil også handsaminga av UiOs utkast til utviklingsavtale for 2023 til 2026. Også tilsetjinga av ny fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultetet skjer bak stengde dører slik alle tilsetjingssaker gjer.

Oppdaterer om nytt lønns- og økonomisystem

Problembarnet Universitetssamarbeidet BOTT har fått i fanget, heiter samarbeid om administrative system: Økonomi og lønn. Det har mellom anna skapt ein god del frustrasjon blant tilsette som ikkje har fått betalt fakturaer til leverandørar innan avtalt tid. Det har også universitetsdirektøren orientert om på tidlegare møte. Ei oppdatering av situasjonen så langt vil bli gitt bak stengde dører av universitetsdirektør Arne Benjaminsen og folk frå staben hans.

UiO:Energi kan bli UiO:Energi og miljø

I den opne delen av møtet er det forslaget om å forlengja levetida til UiO:Energi med fire nye år under namnet UiO:Energi og miljø som truleg er det mest interessante. Saka skulle eigentleg bli endeleg avgjort på det førre møtet, men etter ein intens og lang debatt i Universitetsstyret blei saka trekt.  No kjem saka opp igjen på møtet den 8. mars. Universitetsstyret skal også ta stilling til eit forslag om å gjera studia ved UiO meir fleksible. Om forslaget blir vedtatt, vil det bli mogleg for studentane å ta emne på tvers av studienivå. Studentane skal også få betre kommunikasjon om valfridom og studieløp.

Får presentert plan for innflytting i Livsvitskapsbygget

Som informasjonssak skal Universitetsstyret få presentert ein plan om organiseringa av verksemda i Livsvitskapsbygget. Då vil det også bli lagt på bordet ei skisse til korleis UiO tenkjer seg at innflyttinga kan skje av ulike forskargrupper etter kvart som prosjektet nærmar seg oppstart 2026/2027.

Internrevisjonen vil også leggja fram ein rapport som viser kva revisjon dei har gjort på UiO i 2021. Det vil blant anna dreia seg om korleis koronaberedskapen har vore ved UiO.

Universitetsstyret får også ei oppdatering av arbeidet som blir gjort i den europeiske universitetsalliansen Circle U, som for tida har rektor Svein Stølen som president. Planen er å forlengja samarbeidet utover 2025

Dette er sakslista til  møte nr. 2/2022 i universitetsstyret:

Møtet vil bli streamet.

Tid og sted: 8. mars 2022 10:00–17:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 7/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


Informasjonssaker


I-SAK 6/22 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2021


Diskusjonssaker


D-SAK 3/22 Utkast til utviklingsavtale for UiO 2023-2026

Saksnr. 21/2697

Saken er unntatt offentlighet offl § 14 


Ordinære saker


V-SAK 8/22 Direktør ved Det medisinske fakultet

Saksnr. 

Saken er unntatt offentlighet offl § 25


I-sak 9/22Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn

Saksnr.

Saken er unntatt offentlighet offl § 14 og 23.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 9/22 Årsrapport 2021 inkl. avlagt årsregnskap

Saknr.

Forslag til vedtak:

1.  UiOs Årsrapport for 2021, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-sak 10/22 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2021

Saksnr. 2021/17604

Forslag til vedtak:

1.    Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2021 til etterretning.
2.    Styret forlenger fristen for OD til å gå i isolert og akkumulert balanse med ett år, til utgangen av 2024.

Saksdokumenter:


V-SAK 11/22 Årsrapport 2021 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Saksdokumenter:


V-SAK 12/22 Fleksibilitet og forenkling i UiOs utdanninger

Saksnr. 2021/5397

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar endring av forskrift om studier og eksamener ved UiO i tråd med den vedlagte endringsforskriften.

Saksdokumenter:


V-SAK 13/22 UiO:Energi - videreføring og utvidelse

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. Satsingen UiO:Energi videreføres fra 2023 til 2027 i tråd med vedlagte strategi.

2. Satsingen endrer navn til UiO:Energi og miljø fra 2023.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 7/22 Circle U – status og arbeidet med forlengelse av prosjektet

Saksnr.

Saksdokumenter:


I-SAK 8/22 Organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget og UiOs mottaksprosjekt

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3/22 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i  lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 4/22 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 14/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


Protokoll

 

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 7. mars 2022 04:30 - Sist endra 7. mars 2022 12:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere