Få med deg møtet i Universitetsstyret på direkten

Klima- og miljøstrategi og kompensasjonsmillionar til Kulturhistorisk museum, Naturhistorisk museum og odontologi er mellom sakene som kjem opp i dagens møte i Universitetsstyret. 

Foto: Ola Gamst Sæther

No klokka 8.30 startar det digitale møtet i Universitetsstyret.  Det er årets siste møte, og der skal medlemane mellom anna diskutera  eit forslag om at musea og odontologi skal få til saman 61,6 millionar i koronakompensasjon for tapte inntekter. 

• Les også i Uniforum:

UiO gir truleg 61,6 millionar i koronakompensasjosjon til odontologi og musea

Også det reviderte forslaget til ny klima- og miljøstrategi kjem opp til diskusjon i møtet, men den endelege strategien skal ikkje vedtakast før i februar neste år.  

Universitetsstyret skal også ta stilling til universitetsdirektøren sitt framlegg til korleis UiO bør revidera 2022-budsjettet i samsvar med forslaget til statsbudsjett for 2022.  Den største hovudpina der er kuttet på 204 millionar kroner på grunn av ein ny modell for innbetaling av premie for pensjon.  Universitetsstyret blir bede om å fordela kuttet til fakultet og andre einingar med grunnlag i den delen av lønnskostnadene deira som går til pensjon. Det gjer størst utslag på Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet som dermed får eit kutt på rundt 49,4 millionar kroner, medan det minste fakultetet, Det teologiske fakultetet, får eit kutt på 1,9 millionar. 

For å spara inn ytterlegare må UiO også redusera talet på studieplassar i opptaket for 2022.  Universitetsstyret skal gi rektor fullmakt til å utføra reduksjonen. 

I møtet skal også klimarekneskapen for 2020 leggjast fram. Internrevisjonen vil også presentera årsplanen sin for 2022.

Møtet skal halda på fram til klokka 13.00. 

Dette er saklista for møtet i Universitetsstyret:

Møte nr. 7/2021 i universitetsstyret

Møtet vil bli streamet her. 

 

Tid og sted: 7. des. 2021 08:30–13:00, Møtet gjennomføres digitalt

Legg til i kalender

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


Saker til behandling i åpent møte

Informasjonssaker


I-SAK 1 Presentasjon av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ved dekan Solveig Kristensen


Ordinære saker


V-SAK 2 Årsplan 2022-2023

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2022-2023 med de merknader
som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Fordeling 2021 - Inndekning av inntektstap

Saksnr. 2019/12930

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar:

a) en samlet kompensasjon som følge av inntektstap ved OD, KHM og NHM på 57,9 mill. kroner

b) en tildeling på 3,77 mill. kroner til OD til utforutsette kostnader knyttet til Covid 19

c) inndekning foretas ved å benytte

i. 46,276 mill. kroner i avsetning til inndekning av inntektstap

ii. 15,394 mill. kroner fra UiO bank/fordelingsbalanse

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Konsekvenser av statsbudsjettet 2022 - revidert fordeling

Saksnr. 2021/6027

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar reduksjon i bevilgning på 204,013 mill. kroner fordelt på de
respektive enheter i henhold til sakens fremleggsnotat.
2. Rektor gis fullmakt til å foreta reduksjon i antall studieplasser i tråd med forslaget i
statsbudsjettet for 2022.
3. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2022 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:


V-sak 5 Internrevisjonens årsplan 2022

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2022.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-sak 1 Revidert forslag til helhetlig klima- og miljøstrategi

Saksnr. 

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-sak 2 UiOs klimaregnskap 2020

Saksnr. 

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i  lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 6 Godkjenning av protokoll for  inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


 

Protokoll

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 7. des. 2021 08:34 - Sist endra 7. des. 2021 08:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere