Møte i Universitetsstyret i dag - fylg med på direkten

UiO reknar med å få 6,1 milliardar kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett for neste år.  Berre 120 millionar kroner kan UiO disponera fritt. Universitetetsstyret skal diskutera prioteringane av pengane i dag. 

To menn står framfor ei tavle og samtalar

ØKONOMI: Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og rektor Svein Stølen skal saman med Universitetsstyret  i dag bestemma prioriteringane på universitetsbudsjettet for 2022. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Gamst Sæther

No klokka 10.00 begynner årets tredje møte i Universitetsstyret ved UiO.  På saklista står i hovudsak prioteringane i det stipulerte budsjettet for 2022.  Året blir historisk for då skal starten på bygginga av det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy ta til. 

Mesteparten av rekninga betalar staten, men det fører også til at det ikkje lenger vil koma inntekter frå billettsal eller suvenirsal frå Vikingskipshuset. Det vil seia at UiO sjølv må dekkja inntil 220 millionar kroner i bortfall av inntekter og 77 millionar kroner for basisutstillingar i byggjeperioden 2022-2026. I 2022 åleine vil dette gi UiO utgifter på 64 millionar kroner. 

Det blir den største ekstra utgiftsposten for UiO i 2022, går det fram av styrepapira før møtet i Universitetsstyret i dag.  Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ber styret om å slutta opp om dei tilrådingane og prioriteringane for fordeling av budsjettet i 2022 han legg fram i møtet.  

Det andre store byggjeprosjektet er rehabiliteringa og vedlikehaldet av I-lab og taket på Kjemibygningen. Den 9. mars i år vedtok Universitetsstyret å setja av 30 millionar kroner til dette arbeidet, og samtidig søkja om oppgraderingsmidlar frå Kunnskapsdepartementet. Om søknaden ikkje blir oppfylt, vil det føra til endå større utgifter for UiO, som då må dekkja arbeidet med eigne midlar.  

Bak stengde dører skal Universitetsstyret også bestemma kven som får UiOs prisar i forsking, formidling, utdanning og i innovasjon og UiOs menneskerettspris.

Dessutan vil det bli lagt fram årsrapportar frå både vitskapsombodet og studentombodet. 

Heile møtet blir overført på zoom og det blir også strøymd over nettet.  

 

Dette er saklista for møtet i Universitetsstyret 4. mai klokka 10.00:

Møte nr. 3/2021 i universitetsstyret

Møtet gjennomføres på Zoom, og vil bli streamet her. 

Tid: 4. mai 2021 10:00–17:00

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2021

Saksnr. 2020/13114

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


V-SAK 3 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2021

Saknr. 2020/1323

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


Saker til behandling i åpent møte møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Fordeling 2022 – overordnede prioriteringer

Sak nr.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og prioriteringene for fordeling 2022.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 1 Status for UiOs arbeid med studenters psykiske helse

Saksnr. 


I-SAK 2 Utvikling av UiO Norden som satsningsområde

Ved direktør for UiO: Norden, Tore Rem


I-SAK 3 Kapasitetsbyggingsinitiativ for å styrke afrikanske universiteter

Saksnr. 


I-SAK 4 Vitenskapsombudets årsrapport for 2020

Saksnr.


I-SAK 5 Årsrapporter for Felles redelighetsutvalg 2019 og 2020

Saksnr.


I-SAK 6 Årsrapport 2019 og 2020 - Studentombudet

Saksnr.

Saksdokumenter:


I-SAK 7 Personvernombudets rapport for vår 2020 - vår 2021

Saksnr. 2019/3889

Saksdokumenter:


I-SAK 8 Status på arbeid med informasjonssikkerhet og personvern ved UiO

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Eventuelt 


Ordinære saker


V-SAK 6 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


 

Protokoll

Av Martin Toft
Publisert 4. mai 2021 09:58 - Sist endra 4. mai 2021 09:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere