Eksterne kandidater uteblir fra dekanvalg på UiO

Fire år etter at UiO åpnet for eksterne dekankandidater, er det ikke dukket opp en eneste. Forklaringen kan være en annen enn manglende interesse hos de eksterne.

SKULLE NÅ STJERNENE: Åpningen for eksterne dekankandidater skulle hjelpe UiO med målet om å bli et internasjonalt ledende forskningsuniversitet. Fire år og ti dekanvalg senere, kommer ingen av UiOs dekaner utenfra. Her sammen med UiO-ledelsen på årsfesten 2020.

Foto: Jarli&Jordan / UiO

I 2012 satt UiO ned et internasjonalt ekspertpanel for å få hjelp til å nå Strategi 2020-målet om å bli et «internasjonalt ledende forskningsuniversitet».

Inspirert av panelets rapport «Build a ladder to the stars» foreslo en gruppe ledet av Arild Underdal å åpne for eksterne kandidater i valg av dekan og instituttledere. Universitetsstyret sluttet seg til anbefalingen, og vedtok i 2016 å endre valgreglementet (se faktaboks).

Siden den gang har alle fakultetene hatt minst ett dekanvalg hver, de fleste av dem med bare én kandidat. Ikke en eneste ekstern kandidat har gått for dekanvervet. Forklaringen på det kan imidlertid være en annen enn at eksterne ikke er interessert.

Vet de i det hele tatt om muligheten?

– Jeg vet ikke om det er åpent for eksterne?

De siste tolv månedene har tre fakulteter «valgt» dekaner uten motkandidater. SVs nye dekan har allerede startet, mens UV og MN har ny dekan fra januar 2021. Ingen av valgkomiteene som skulle finne kandidater til disse valgene, vurderte eksterne, viser det seg når Uniforum tar kontakt.

På UV-fakultetets nettsider for høstens valg het det at «Alle som har innspill til kandidater og ansatte som vurderer å stille til valg kan kontakte valgkomiteens leder på e-post». Noen informasjon om hvor potensielle eksterne kandidater kunne henvende seg, fantes ikke.

Ifølge leder for dekanvalgkomiteen på UV, professor Øistein Anmarkrud lette dekanvalgkomiteen heller ikke blant eksterne.

– Var det et bevisst valg ikke å lete etter eksterne, eller kom dere ikke på det?

– Jeg tror vi ikke tenkte på det, hvis jeg skal være ærlig. Jeg vet ikke om det er åpent for eksterne kandidater heller? undrer komitélederen.

Eksterne dekankandidater

* Eksterne med hovedstilling utenfor UiO er valgbare til verv som dekan (og instituttleder). Det vedtok universitetsstyret i oktober 2016.
* Ingen eksterne har siden den gang benyttet seg av muligheten til å stille til valg som dekan.
* I dag er seks av UiOs åtte dekaner «valgt» uten motkandidat.
* Åpningen for eksterne kandidater skjedde som ledd i oppfølgingen av rådene fra et internasjonalt «Strategic advisory board» (SAB), ledet av Finlands tidligere statsminister Esko Aho. SAB skulle hjelpe UiO til å nå målet fra Strategi 2020 om å bli et internasjonalt ledende forskningsuniversitet. I 2014 leverte gruppen rapporten «Build a ladder to the stars».
Til å følge opp SAB-rådene, satt UiO blant annet ned et utvalg ledet av Arild Underdal. Underdal-gruppen anbefalte blant annet å gjøre eksterne valgbare til verv som dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder. De var negative til datidens bestemmelse som hindret dette: «En slik bestemmelse innskrenker tilfanget av kandidater, og står i direkte strid med SABs oppfordring om å bli mer utadrettet og «more focused on attracting global talent».» skrev gruppen i sin rapport.

– Oppfattet ikke at det var en del av oppgaven

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gjorde unna valget allerede i vår, mens universitetet var koronastengt. Til tross for en ukes forlenget forslagsfrist, meldte det seg ikke noen motkandidat til Solveig Kristensen som blir fakultetets nye dekan fra årsskiftet.

Det var opplyst på fakultetets nettsider at også eksterne kandidater var kvalifisert til å stille til valg, gitt at de ellers matchet kvalifikasjonskravene. Men dette påvirket ikke komiteens arbeid, ifølge professor Anne Krag Brysting i valgkomiteen. 

– Lette valgkomiteen etter eksterne kandidater?

– Nei, det gjorde vi ikke, svarer Brysting.

– Hvorfor ikke?

– Vi oppfattet ikke at det var en del av vår oppgave, sier professoren.

Skylder på «klipp og lim»

Da SV-fakultetet var på jakt etter ny dekan i 2019, tilsa informasjonen på fakultetets nettside om valget at eksterne ikke kunne stille. På nettsiden het det at «Kandidaten må være tilsatt i minimum 50 % fast vitenskapelig stilling og ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden».

Men hvorfor skrive dette, når eksterne også er valgbare? Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad tror han har forklaringen:

– Sannsynligvis skyldes feilen at det var klippet og limt fra tilsvarende tekst for valget i 2015, sier fakultetsdirektøren til Uniforum.

– Beklager du at det ikke sto at eksterne også var valgbare?

– Ja, det er rett og slett en utelatelse. Jeg kan ikke annet enn å bekrefte at vi utelot den opplysningen. Samtidig kunne de som var spesielt interessert også lese valgreglementet. Dette var lenket til på nettsiden, påpeker han.   

– Ingen plikt til å lete fram eksterne

Grimstad medgir at han som fakultetsdirektør burde fanget opp feilen. Videre understreker han at feilen ligger hos fakultetet og ikke hos dekanvalgkomiteen.
– Det er fakultetet som er ansvarlig for gjennomføring av valget, sier han.

Før Grimstad uttaler seg til Uniforum har han snakket med valgkomiteen om saken:

– Jeg kan bekrefte at valgkomiteen ikke oppfattet at mandatet var at de skulle lete etter eksterne, dersom de fant gode interne. Det er også min forståelse at valgkomiteen ikke brukte tid på å lete etter eksterne kandidater, sier fakultetsdirektøren.

– Det er ikke rart det ikke dukker opp eksterne kandidater, når det ikke opplyses på nettsiden for valget at de kan stille, og komiteen heller ikke leter etter dem?

– Det kan jeg være enig i. Men det som framgår av reglementet er at eksterne er valgbare, ikke at man har en plikt til å lete etter dem, poengterer Grimstad.

Dette sier valgreglementet

Om dekanvalgkomiteers oppgaver:
§22  2) Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.

Om eksterne kandidater til dekan- og instituttlederverv:
§ 7  2) Valgbarhet til verv som dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder er faste vitenskapelig tilsatte ved fakultetet/instituttet og eksterne kandidater. Det stilles samme kvalifiksajonskrav for eksterne kandidater som for interne kandidater. I de utfyllende reglene kan det bestemmes at også professor II er valgbare.

– Klar over det for egen del

Valgkomiteen på SV var ledet av professor Bjørn Erik Rasch – som på den tiden også var leder for UiOs sentrale valgstyre.

Rasch, som i dag er instituttleder på Institutt for statsvitenskap, svarer ikke på Uniforums spørsmål om han la merke til at SV-fakultetets nettside krevde av dekankandidatene at de var fast ansatt, og hvordan han eventuelt forholdt seg til det. I en e-post skriver han følgende:

«Jeg kan ikke svare på vegne av valgkomiteen på SV-fakultetet, men var selvsagt for egen del klar over reglementsbestemmelsen om at eksterne kandidater kunne være valgbare. Det betyr ikke at valgkomiteen uten videre har en plikt til å lete frem eksterne.»

Resultatet av komiteens arbeid ble altså at SV-fakultetet opprettholdt sin egen tradisjon med én dekankandidat.

Må ha hovedstilling utenfor UiO

Men hvem er egentlig å regne som eksterne? Er det for eksempel enhver som ikke arbeider ved instituttet eller fakultetet som arrangerer valg, eller er det kun personer utenfor UiO?

Det sentrale valgstyret fikk problemstillingen på bordet i 2018, i forkant av et instituttledervalg på Institutt for klinisk medisin. Kunne en ansatt ved et annet institutt på fakultetet, være valgbar?

Svaret ble nei. I begrunnelsen skriver valgstyret ved daværende leder Bjørn Erik Rasch at «Vi er kommet frem til at «eksterne» må forstås kun som personer med en hovedstilling utenfor institusjonen. Dette er med andre ord personer som ikke har UiO som hovedarbeidsgiver (dermed kan det forekomme at personer i professor II-stillinger ved andre fakulteter/institutter kan være valgbare).»

Oppfordrer til å be om hjelp

Oversatt til dekannivå betyr det eksempelvis at en professor som er fast ansatt på HF ikke har anledning til å stille til valg som dekan på SV-fakultetet. Det bekrefter leder for det sentrale valgstyret, jussprofessor Marit Halvorsen overfor Uniforum.

At enkelte dekanvalgkomiteer har gått glipp av kunnskapen om at eksterne er valgbare, har Halvorsen liten forståelse for.

– Når det finnes valgkomiteer som ikke kjenner til at eksterne kandidater er valgbare, hvem er det da som ikke har gjort jobben sin med å formidle dette budskapet?

– Jobben med formidling er allerede gjort, i og med at valgreglementet ligger lett tilgjengelig på nett. Hver enkelt som får oppgaver relatert til valg, må selvfølgelig sette seg inn i reglementet. Og dersom de ikke skjønner reglementet, kan de henvende seg enten til fakultetets valgstyre eller til det sentrale valgstyret, oppfordrer hun.  

Dekaner valgt etter at det ble åpnet for eksterne kandidater:

Fra 1.1.2021 vil fem av UiOs åtte dekaner være «valgt» uten motkandidat og 3 valgt i reelle valg.

MN Solveig Kristensen valgt uten motkandidat for perioden 2021–2024 (Morten Dæhlen ble gjenvalgt uten motkandidat i april 2016 for perioden 2017–2020.)
OD  Tiril Willumsen valgt over Hans-Christian Åsheim for perioden 2021–2024. Pål Barkvoll ble gjenvalgt uten motkandidat i nov 2016 for 2017–2020.
UV Rita Hvistendahl valgt uten motkandidat for perioden 2021–2024. Sten Ludvigsen valgt uten motkandidat 19. oktober 2016 for perioden 2017–2020.
SV Anne Julie Semb valgt uten motkandidat for perioden 2020–2023.
JUS Ragnhild Hennum valgt over Inger Lise Wilhelmsen for perioden 2020–2023.
HF  Frode Helland valgt over Arne Bugge Amundsen for perioden 2019–2022.
MED Ivar Gladhaug valgt uten motkandidat for perioden 2019–2022.
TF Aud Tønnessen gjenvalgt uten motkandidat for perioden 2019–2022.

Åremålstilsatt instituttleder fikk stille

Det nærmeste UiO har kommet en ekstern dekankandidat etter 2016, er Hans-Christian Åsheim som stilte opp i dekanvalget på Det odontologiske fakultet denne måneden.

Åsheim er ikke fast ansatt på fakultetet, men er midt inne i sin andre åremålsperiode som tilsatt instituttleder. Dette skapte usikkerhet på fakultetet. Var han valgbar? Han var verken fast ansatt eller ekstern, og hadde ikke et tilsettingsforhold som dekket hele perioden.

På spørsmål fra fakultetet konkluderte det sentrale valgstyret med at han var valgbar, og skrev: «instituttledere ansatt på åremål kan velges til vervet som dekan ved samme fakultet. Dette må gjelde selv om ansettelsesperioden som instituttleder ikke dekker hele fungeringsperioden som dekan».

Veldig bra gikk det ikke for Åsheim som kom halvveis utenfra. Motkandidaten Tiril Willumsen vant med hele 76 prosent av stemmene.

Av Helene Lindqvist
Publisert 23. okt. 2020 05:40 - Sist endra 9. mai 2022 16:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere