Mange spørsmål på infomøter om felles administrasjon på Odontologi og Medisin

Mange ansatte luftet bekymringer om den mulige sammenslåingen av administrasjonene på informasjonsmøter i administrasjonen på Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet.

Eva Mjelde står foran en powerpoint-presentasjon

Prosjektleder for utredningen, Eva Mjelde presenterte foreløpige planer for et kritisk publikum i administrasjonen ved Det medisinske fakultet.

Foto: Ola Gamst Sæther

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen har tatt initiativ til en utredning om mulig sammenslåing av administrasjonene ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet. 

Torsdag 12. og fredag 13. desember inviterte han med prosjektleder Eva Helene Mjelde til informasjonsmøte i administrasjonene på de respektive fakultetene. 

Les mer om i Uniforum: Odontologi og Medisin kan få felles administrasjon

Bekymret for effektiviseringskrav

På MED-fakultetet kom det opp bekymringer om det ville bli større arbeidsmengde på hver ansatt i administrasjonen. 

– Jeg registrerer at det blir sagt her at det ikke er krav til innsparinger eller nedbemanning. Jeg lurer jo litt på hva som er tanken, og hva vi skal få ut av det? Er det bare at vi i sum skal få bedre administrative tjenester? Det er vi jo i utgangspunktet glade for, men hvor mye smartere og effektivt skal de ansatte jobbe?, sa tillitsvalgt fra NTL, Gry Larsen.

Hun poengterte at det var vanskelig å ta denne diskusjonen uten å se det i sammenheng med regjeringens ABE-reform.

– ABE-reformen har allerede hatt store konsekvenser i vår sektor, og jeg sitter med en ganske stor frykt for at de ansatte må jobbe så effektivt at de sliter seg ut, sa hun.

Andre var bekymret for at strukturen på administrasjonene, og ikke minst bemanningssituasjonen var ulik, noe som kunne få konsekvenser for de ansatte på medisin, som er den klart største administrasjonen. 

Utredningen av felles administrasjon ved Det odontologiske og Det medisinske fakultet ble satt i gang i høst, og skal være ferdig til sommeren.

Det er satt ned både en arbeidsgruppe og styringsgruppe med medlemmer fra begge fakulteter og sentraladministrasjonen.

En mer detaljert plan for prosessen vil foreligge i løpet av januar 2020.

Mer info om prosessen finner du på utredningens sider.

Kritikk mot gruppesammensetning

Arbeidet med utredning er delt mellom en arbeidsgruppe, som gjør det forberedende arbeidet, og en styringsgruppe, med ledere fra begge fakultet.

På informasjonsmøtet på Med-fakultetet ble det stilt spørsmålstegn ved arbeidsgruppens sammensetning, med konsekvensen at man senere har åpnet for å supplere den med en mann. 

Hovedverneombud på Med-fakultetet Maria Vladimirovna Krave, reagerte også på at verken hun eller hennes kollega på OD-fakultetet var invitert til å sitte i arbeidsgruppen.

– Skal jeg delta ved å lese referater på nettet?, spurte hun retorisk til svaret fra ledelsen, om at arbeidsgruppens referater ville bli gjort tilgjengelig for verneombud og tillitsvalgte.

Opptatt av fakultetets egenart

På OD-fakultetet ble det etterspurt mer detaljerte planer for framdrift. Ansatte påpekte at slike endringer nødvendigvis skaper usikkerhet, og at disse kan bli mindre med mer informasjon om prosessen. De ville også vite hvordan de konkret skulle involveres i arbeidet.

OD-fakultetet er lite, og har i dag uvanlig tett samarbeid mellom vitenskapelig ansatte og administrasjon. Derfor var de også svært opptatt av at man ikke glemte de vitenskapelige ansatte, men at de også hadde et eierskap til endringene. 

Flere var også bekymret for at nærheten til tjenestene skulle bli borte med en sammenslåing av administrasjonene, og påpekte at dette ville kreve mer av de vitenskapelige ansatte, som kanskje ville måtte gjøre oppgaver selv i framtiden, som andre gjør i dag. 

Dekan Pål Barkvoll bemerket at det var viktig å ikke glemme det særskilte i administrasjonen på OD-fakultetet. 

– Fra styringsgruppens side er det også viktig med det særskilte vi har her, med egen klinikk. Det er en vesentlig forskjell fra Med-fakultetet, som har samarbeidet med helseforetakene. Her er det vi og våre regler som styrer, med universitetet som eier, og egen økonomi, sa han.

Universitetsirektør Arne Benjaminsen og prosjektleder Eva Helene Mjelde forteller om utredningen på informasjonsmøte i administrasjonen på Det odontologiske fakultet.

– Gode og legitime spørsmål

Prosjektleder Eva Helene Mjelde er fornøyd med utfallet av informasjonsmøtene etter en hektisk uke med presentasjon av utredningen.

– Som forventet har ansatte, verneombud og tillitsvalgte gode og legitime spørsmål og kommentarer til universitetsdirektørens begrunnelse for initiativet, samt til prosess og involvering, konstaterer hun, i en epost til Uniforum.

Sammen med resten av arbeidsgruppen utarbeider Mjelde nå et forslag til en plan for medvirkning og involvering for både fakultetenes administrasjon og brukerne av deres tjenester. Hun håper den vil klargjøre prosjektet for de ansatte, slik det ble etterspurt både fra de ansatte på OD- og Med-fakultetet.

– Vi tar sikte på å utarbeide et forslag til plan som vil legges frem for seksjonsledere, tillitsvalgte og verneombud, samt for styringsgruppen, i løpet av januar, forteller hun.

Forstår at ansatte blir usikre

Mjelde håper at informasjonsmøtene og de andre involveringsarenaene skal gjøre hele prosessen lettere å håndtere for de ansatte, samtidig som de er med å sikre at riktige avgjørelser blir tatt.

– Det er forståelig at ansatte tenker på mulige utfall en slik utredningen vil kunne ha.  Vi vil fokusere på at vi skal sikre en god prosess med bred involvering, der ansatte og andre berørte får satt ord på det de vurderer som mulige positive og negative konsekvenser av å eventuelt etablere en felles fakultetsadministrasjon for de to fakultetene. Vi vil ha samarbeid og dialog med personalledere, tillitsvalgte og verneombud om hvordan vi best ivaretar usikkerhet og bekymringer, forsikrer hun.

Ikke sikkert det blir samlokalisering

Selv om grupper er satt ned på ulike nivå, og universitetsdirektøren har brukt tid i desember til å reise rundt for å informere, er Mjelde tydelig på at dette ikke betyr at man uansett kommer til å slå administrasjonene sammen selv om utredningen skulle vise at dette ikke er den optimale organiseringen.

– Det vil vise seg i løpet av utredningsarbeidet. Som universitetsdirektøren sa i dagens orienteringsmøte så holder vi det åpent for at de som involveres vil kunne se muligheter for tiltak eller endringer som ligger et sted imellom "ingen endring" og etablering av en felles fakultetsadministrasjon, skriver hun. 

Et eksempel hun gir er at man kan identifisere sammenfallende behov på gitte områder der begge fakulteter ser gevinster ved å samarbeide tettere, uten full sammenslåing. Det er heller ikke slik at en etablering av felles tjenester, uansett hvor omfattende sammenslåingen blir, nødvendigvis vil føre til samlokalisering. 

– Som det ble informert om i møtene, så er ikke satt betingelse om at en eventuell felles fakultetsadministrasjon må samlokaliseres. I løpet av prosessen vil vi be om innspill fra ledere, ansatte og fra brukere av tjenestene som skal leveres av en fakultetsadministrasjon når det gjelder hensiktsmessig fysiske plassering for ulike funksjoner. Generelt vil man måtte balansere flere hensyn i en beslutning om plassering, skriver hun.

 

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 19. des. 2019 12:00 - Sist endra 22. des. 2019 12:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere