Møte i universitetsstyret i dag - følg med på direkten!

Ny organisering av arkivtenesta og UiOs ønskeliste til regjeringa til satsingar utanfor ramma på statsbudsjettet for 2021. Det er mellom sakene som kjem opp i universitetsstyret i dag. 

To gåande menn til venstre og ein ståande mann til høgre med ei kvinne med ryggen til i Professorboligen, UiO..

MØTEDAG: I dag skal rektor Svein Stølen og styremedlem Idar Kreutzer (t.v.) ta stilling til fleire forslag frå universitetsdirektør Arne Benjaminsen (t.h.) i møtet i universitetsstyret i Professorboligen. 

Foto: Ola Sæther

Statlege millionar til Honours-programmet og finansiering av 15 rekrutteringsstillingar i livsvitskap. Det er to av sakene UiO har blinka ut på ønskelista over satsingar det vil at regjeringa skal ha med utanfor ramma i statsbudsjettet for 2021. 

• Les meir i Uniforum: 

UiO ynskjer millionar til Honours-programmet og livsvitskap i 2021

I dag skal universitetsstyret ta stilling til desse ønska og andre ting som UiO gjerne vil at staten skal gi dei pengar til utanfor ramma.  Universitetsstyret skal også sjå nærare på forslaget til samlokalisering og sentralisering av arkivtenesta ved UiO.  Dessutan får styret også på bordet eit forslag til endringar i vedtektene i styret for Uniforum og Apollon. 

Universitetsstyret begynner dagen med eit eige seminar for styret.  Klokka 11.30 begynner overføringa av det ordinære styremøtet. 

Du kan fylgja med på styremøtet på direkten her. 

Dette er saklista for møtet: 

Møte nr. 7/2019 i universitetsstyret

Tid og sted: 22. okt. 2019 10:0016:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

Seminar for styrets medlemmer

  • Program:
    • Søknad om å bli et "European University"
    • D-sak 1 Status - Områdegjennomgangen av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.
      Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5, første ledd.

Ordinært styremøte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2019

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpen møte

Orienteringssaker


Presentasjon av Det juridiske fakultets virksomhet

Ved dekan Dag Michalsen


Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2019

Saksnr. 2019/9522

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2019 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Budsjettinnspill 2021

Saksnr. 2019/1115

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsningsforslag utenfor rammen for 2021.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Organisering av arkivfunksjonen - anbefaling

Saksnr. 2019/3608

Forslag til vedtak:

Arkivtjenesten ved UiO organiseres og samlokaliseres under felles ledelse i Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon i Avdeling for administrativ støtte.  

KHM sitt behov for arkivtjenester i forbindelse med utøvelse av museets rolle i kulturminneforvaltningen ivaretas av en lokal tilstedeværelse av arkivkompetanse. Deretter skal det tas stilling til videreføring eller om KHM sin arkivfunksjon skal inngå i den sentrale arkivtjenesten. 

Styret overlater til universitetsdirektøren å realisere vedtaket.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Forslag til vedtaksendringer for styret til Uniforum og Apollon

Vedtaksforslag:

1. Uniforum og Apollons styremedlemmer reduseres fra sju til fem personer:

- En vitenskapelig ansatt.

- En teknisk-/administrativ ansatt.

- En representant for de ansatte i Uniforum/Apollon.

- En studentrepresentant.

- En ekstern representant.

I tillegg kommer styreleder.

2. Oppnevningsordning:

- Styreleder, representanten for de vitenskapelig ansatte med vararepresentant og ekstern styrerepresentant med vararepresentant oppnevnes av Universitetsstyret.

-Studentrepresentanten med vararepresentant oppnevnes av Studentparlamentet.

- Representanten for de teknisk-/ administrative ansatte med vararepresentant blir oppnevnt av organisasjonene.

- Representanten for de ansatte i Uniforum/Apollon velges av de ansatte i redaksjonen, unntatt redaktørene. Vararepresentanten skal være fra den redaksjonen som den faste representanten ikke tilhører.

3. Universitetsdirektørens arbeidsgiveransvar for redaktørene vedtektsfestes.

4. Universitsstyret er ansettelsesmyndigheten for redaktørene.

5. Det vedtektsfestes at oppnevningsperioden for styremedlemmene er to år.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1: Orientering: Høring av UiOs strategi 2030

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Halvårsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Presentasjon av Evalueringsrapport om LINK

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker høsten 2019

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt

Av Martin Toft
Publisert 22. okt. 2019 04:30 - Sist endra 22. okt. 2019 09:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere