Kunnskapsdepartementet med høring om endring av Publiseringsindikatoren

Når forskning skal publiseres åpent – blir det dermed nødvendig å endre Publiseringsindikatoren?

PUBLISERINGSINDIKATOREN:; Innføring av Plan S kan gjøre det nødvendig å endre Publiseringsindikatoren. Nå sender KD ut forslag på høring.

Foto: Skjermdump

Plan S har som mål å åpne opp forskningen gjennom å stimulere til åpen publisering. Men Publiseringsindikatoren belønner publisering i lukkede tidsskrifter. Bør indikatoren endres, eller bør man ha is i magen og stole på at man lykkes i å åpne disse tidsskriftene? spør Universitetsavisa.

Å endre indikatoren slik den er i dag – signaliserer det manglende tro på at man vil lykkes med Plan S? Eller er det tvert om slik at å fortsette med dagens indikator undergraver innføring av Plan S?

Dette er et av dilemmaene Kunnskapsdepartementet vil ha tilbakemelding på, ved å sende et forslag ut på høring. Forslaget er publisert på KDs hjemmesider.

Andre varianter i de tre alternativene er å slå sammen Nivå 1 og 2, eller utrede kombinasjoner.

Forslagene

En: Fortsette med dagens indikator uendret.

Nasjonalt publiseringsutvalg (NPU) anbefaler at vi fortsetter med dagens indikator uendret. NPU mener målkonflikten mellom indikatoren og Plan S kun er potensiell, og at den vil bli reell først om Plan S ikke lykkes med å åpne opp viktige tidsskrifter. Det å endre indikatoren vil derfor være et uheldig signal å sende til forlagsverdenen, nemlig at norske myndigheter ikke har tro på at Plan S vil lykkes. Det er imidlertid mange aktører som mener at målkonflikten er høyst reell. Disse aktørene vil kunne oppfatte det å fortsette med indikatoren uendret som en altfor svak respons, som vil virke potensielt undergravende for Plan S.

To: Fortsette med dagens indikator uendret, i kombinasjon med en egen indikator som belønner åpen publisering, enten på begge nivåer eller bare på nivå 2.

En egen indikator for åpen publisering vil ikke være en erstatning for, men et tillegg til publiseringsindikatoren, og alternativet innebærer derfor en kombinasjon med å fortsette med dagens indikator. NPU har uttalt seg positivt også til dette alternativet. Uttelling for åpen publisering vil måtte beregnes helt uavhengig av publiseringsindikatoren. Et eget insentiv for åpen publisering i finansieringssystemet vil kunne bidra til å dempe konflikten mange opplever mellom Plan S og publiseringsindikatoren i en overgangsfase. Det vil kunne bli et insentiv for å publisere i åpne tidsskrifter, og være et tydelig signal om hva målet er.

Tre: Beholde nivå 2, men midlertidig sette uttelling lik nivå 1 i en overgangsperiode.

Dette alternativet vil gjøre det mulig å opprettholde apparatet rundt indikatoren, inkludert fagrådene og nomineringen til nivå 2. Det vil si at indikatorens kvalitetsdimensjon vil kunne ivaretas, samtidig som målkonflikten mellom Plan S og publiseringsindikatoren dempes ved at den ekstra økonomiske uttellingen for nivå 2 fjernes midlertidig. Det betyr at midler tilsvarende den ekstra nivå 2-uttellingen for en periode må tas ut av indikatoren og legges i institusjonenes basis. Institusjonene vil dermed beholde midlene, og de vil kunne føres tilbake til indikatoren så snart andelen åpne kanaler på nivå 2 er kommet opp på et tilstrekkelig nivå.

Emneord: Forskningsformidling, Forskningspolitikk Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 14. mai 2019 04:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere