Universitetsstyret har møte - Fylg med på direkten!

Oppdaterte retningslinjer mot seksuell trakassering er ei av sakene som kjem opp i dagens møte i universitetsstyret.

UNIVERSITETSSTYRET: Rektor Svein Stølen leier eit nytt møte i universitetsstyret i dag.

Foto: Ola Sæther

Forslaget til oppdaterte retningslinjer mot seksuell trakassering er altså ei av dei sakene som skal opp til behandling i universitetsstyret  i dag, den 12. mars. Retningslinjene som styret skal vedta, har fått namnet “Sammen mot trakassering. Spilleregler ved Universitetet i Oslo”.

Fylg med på strøyminga her

Det blir utarbeidd  ein plakat som rektor vil leggja fram for styret. Men rektor skal også leggja fram ein bearbeidd versjon av plakaten.   Arbeidet med retningslinjene har blitt leidd av jussprofessor Ragnhild Hennum. UiO har allereie etiske retningslinjer. Men med dette forslaget blir retningslinjene oppdaterte med både reglar som styrer verksemdar, reglar mot mobbing, rasisme, diskriminering og trakassering.

Forslag til ruspolitikk

Gruppa har også laga eit eige forslag til ruspolitikk for UiO.  Det blir peika på at alkohol aukar risikoen for seksuell trakassering og annan form for trakassering. Gruppa skal også leggja fram nye og oppdaterte trafikkreglar for sosiale media. Dei tar grunnlag i den eksisterande  ver varsam-plakaten for sosiale media ved UiO, og oppdaterer den med å drøfta kva som bør inngå i den plakaten for å unngå at det oppstår situasjonar som knytte til uynskt seksuell interesse eller seksuell trakassering. 

Ny fakultetsdirektør på TF

Bak stengde dører skal universitetsstyret tilsetja ny fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultetet.  Bortsett frå den saka, kjem alle dei andre sakene i universitetstyret til å bli handsama for opne dører.

Vil ha ned talet på mellombelse tilsette

Spørsmålet om mellombelse tilsette ved UiO er ei sak som engasjerer mange både innanfor og utanfor akademia.  I møtet i universitetsstyret skal “Midlertidighetsutvalet”  med  rektor Svein Stølen som leiar, leggja fram ein handlingsplan for å få ned talet på vitskaplege tilsette i mellombelse stillingar ved UiO. Det felles ynsket er å få ned talet på personar tilsette i mellombelse stillingar ved UiO. Hovudmålet er at UiO skal sørgja for at ein større del av dei tilsette er i faste stillingar. Utvalet har hatt medlemar frå fagforeiningane og frå direktørsjiktet ved UiO.

Eksternfinaniserte senter

Universitetsdirektøren skal også leggja fram eit forslag til politikk for eksternfinansierte senter ved UiO. Det første punktet kan det truleg bli debatt om i styret. Der heiter det nemleg at “Sentere bør legges til et institutt som vertsenhet.” Det er nettopp det SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr har føreslått for sentra ARENA og TIK, men som har møtt mykje motbør på SV-fakultetet.

150 millionar til vedlikehald på Historisk museum

Styret skal også ta stilling til eit forslag om å setja av 150 millionar kroner  innanfor ramma av 2020-budsjettet straks til å utbetra kritiske og alvorlege skader på Historisk museum. Moglege meirkostnader i 2019 skal finansierast av Eigedomsavdelinga, står det i sakspapira.

Under orienteringssaker skal også Riksrevisjonen fortelja om arbeidt sitt og moglege funn i revisjonen.

Vil selja UiO-selskap til Norce

Styret skal også ta endeleg stilling til forslaget om å eventuelt å¨selja Nasjonalt komptetansesenter om vald og traumatisk stress til det store forskingsselskapet på Vestlandet, Norce.  Fram til i dag har kompetansesenteret vore lagt under UiOs randsoneselskap Unirand AS.  Salsprisen skal tilsvara aksjekapitalen til selskapet. Tidlegare har både leiinga og dei tilsette gått sterkt imot at selskapet skal seljast til Folkehelseinstituttet.

Også ein eigen politikk for finansiering av eksterne senter kjem opp i universitetsstyret denne gongen.

Møte nr. 3/2019 i universitetsstyret

Tid og sted: 12. mars 2019 09:30 - 17:00Professorboligen, Karl Johansgate 47

Møtet vil bli streamet. Åpne streamen ved å klikke her.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2019

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultet

Saken er unntatt offentlighet etter offl §25


D-SAK 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Informatikk - digitalisering, maskinlæring, kunstig intelligens, IT sikkerhet

Ved dekan Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Saker til behandling åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen

Ved Raj Esther Thomas fra Riksrevisjonen


O-SAK 2 Orientering om status for Strategi 2030

Saksnr. 2018/5245

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Mulig salg av datterselskap NKVTS i UniRand AS

Saksnr. 2008/5147-13

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslag om salg av aksjer i selskapet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) til NORCE AS. Salgsprisen skal tilsvare aksjekapitalen i selskapet.

Universitetsstyret gir rektor fullmakt sammen med styreleder i UniRand AS til å sluttføre de nødvendige prosesser i forbindelse med eventuelt salg av aksjer i selskapet NKVTS AS.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsrapport 2018 inkl. avlagt årsregnskap 2018

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. UiOs årsrapport for 2018, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.

2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2018/12076

Forslag til vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2018 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på Historisk museum (HM)

Saksnr. 2018/13073

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret merker seg at saken på grunn av helt spesielle omstendigheter fremmes i forkant av den ordinære budsjettbehandlingen.

Styret vedtar at inntil 150 mill. kroner avsettes innenfor rammen for fordeling i 2020 til å utbedre kritiske og alvorlige skader på Historisk museum. Merkostnader som inntreffer i 2019 forutsettes forskuttert av Eiendomsavdelingen.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Poltikk for eksternfinansierte sentre

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til «Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO».

Saksdokumenter:


V-SAK 9 UiOs arbeid med forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar retningslinjene «Sammen mot trakassering».

Saksdokumenter:


V-SAK 10 Premisser for videre arbeid med midlertidighet ved UiO

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til mål og premisser beskrevet i vedlagte notat, samt de foreslåtte tiltakene.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities

Saksnr. 

Saksdokumenter:


O-SAK 4 UiOs deltakelse i European University-initiativet

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2019

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt

Av Martin Toft
Publisert 12. mars 2019 04:00 - Sist endra 13. mars 2019 00:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere