Odontologiforsker beskylder dekanen for lovbrudd

Rolleblanding, pengesløsing og innkjøpsprosedyrer som ikke er fulgt. Har odontologidekan Pål Barkvoll opptrådt uredelig?

TAR TIL MOTMÆLE: - Jeg har fulgt opp de vedtak som ble fattet av fakultetsstyret, og alle regnskaper og budsjett har blitt godkjent av henholdsvis institutt- og fakultetsstyret, understreker dekan Pål Barkvoll.

Foto: Ola Sæther

En forsker ved Det odontologiske fakultet anklager i en bekymringsmelding tidligere instituttleder og nåværende dekan Pål Barkvoll for brudd på forvaltningsloven og habilitetsregler i perioden 2009 til 2017. Bakgrunnen for varslet er påstander om avvik og uregelmessigheter knyttet både til utviklingen av et nytt forskningsadministrativt system og til innkjøp og drift av fakultetets elektroniske pasientjournalsystem Salud.

Et hovedtema i bekymringsmeldingen til fakultetsadministrasjonen er relasjonen mellom professor Pål Barkvoll og forretningsmannen og datakonsulenten Ian Finch og hans to selskaper University Health Network Software Limited og Ian Finch & Associates Limited.

Forbindelsen mellom Barkvoll og Ian Finch oppstod mens Finch var ansatt i det britiske selskapet Two-Ten Health som leverer Salud, fakultetets elektroniske pasientjournalsystem.

Forskningsadministrativt system

Etter at Ian Finch sluttet i Two-Ten Health ved årsskiftet 2008/2009, fikk han i oppdrag å lede arbeidet med å utvikle et nytt forskningsadministrativt system for Det odontologiske fakultet.

Systemet som får navnet University Health Network, skal ha flere funksjoner. Det skal i tillegg til å være et verktøy for utveksling av forskningsdata, bistå forskerne med administrasjon av egne prosjekter som kommer inn under loven om medisinsk og helsefaglig forskning. Systemet skal også gi dekanen og ledelsen ved fakultetet oversikt over forskningsprosjekter som faller inn under helseforskningsloven.

I mai 2009 etablerer Finch selskapet University Health Network Software Limited (UHNSL) med seg selv som direktør. Med seg på laget får han Paul Beard som ansvarlig for drift og teknologi og Tuncho Granados som ansvarlig for design og implementering.

Barkvoll i dobbeltrolle

Det er ifølge varsleren flere forhold som gir grunn til bekymring.

Pål Barkvoll har i perioden juni 2009 til desember 2010 posisjonen direktør i selskapet UHN SL. I denne perioden blir flere kontrakter undertegnet mellom selskapet og Det odontologiske fakultet.

Varsleren stiller også spørsmål ved om kontraktene mellom selskapene Finch leder, og fakultetet ble inngått i pakt med gjeldene regler for innkjøp, og peker på at kontraktene ble inngått uten anbudsrunder.

Det samme gjelder de første avtalene mellom Two-Ten Health Ltd og fakultetet om levering av det elektroniske pasientjournalsystemet Salud.

I denne sammenhengen mener varsleren at det også er grunn til å stille spørsmål ved Ian Finch rolle. I 2008 skrev Finch under kontrakter som direktør i Two-Ten Health Limited, selv om han ifølge varsleren aldri har vært offisielt registrert som  CEO (chief executive officer)  i dette selskapet.

Store pengebeløp

Varsleren peker på at store pengebeløp er blitt utbetalt både til UHNSL og til selskapet Ian Finch & Associates Limited til tross for at produkter ikke er blitt blir levert i henhold til spesifikasjoner.

Rettighetene til programvaren ble i 2015 tilbakeført til Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo. I denne forbindelsen ønsker varsleren å få svar på om det ble foretatt noen økonomiske transaksjoner. Har instituttet fått tilstrekkelig rettighetsandel ved overtakelse av programvaren? spør varsleren og viser til at programvaren/koden er betalt med offentlige midler.

At Ian Finch i august 2017 valgte å legge ned både UHN SL og Ian Finch & Associates Limited, er også et moment som er tatt med i varselet.

Relasjonen mellom Barkvoll og Finch er ikke et tema i varslet, men ansatte ved fakultetet har antydet overfor Uniforum at Pål Barkvoll gjorde Ian Finch en vennetjeneste ved å engasjere ham etter at Finch fikk sparken i selskapet Two-Ten Health.

Aldri direktør i UHNSL

Dekan ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll ønsker i utgangspunktet ikke å la seg intervjue før bekymringsmeldingen er ferdigbehandlet hos universitetsledelsen.

Det er likevel et par punkter Barkvoll ikke kan la stå uimotsagt.

– Jeg var aldri direktør og heller aldri ansatt i UHNSL, sier han og viser til at styremedlem på engelsk heter «director» og at et styre i denne sammenhengen heter «board of directors».

– Min oppgave som styremedlem var å representere interessene til de fem universitetene som skulle samarbeide om utveksling av forskningsdata gjennom dette systemet.

 Universitetene han sikter til, er i tillegg til Universitetet i Oslo, King's College i London, University of Hong Kong, Universidad Complutense de Madrid og University of Birmingham i Alabama.

Fakultetsstyrets beslutning

 – Det var ikke jeg som bestemte å gå videre med UHN som et verktøy for utveksling av forskningsdata. Dette ble besluttet på et fakultetsstyremøte i juni 2010, hvor man behandlet fakultetets strategiske plan for perioden 2010-2020, poengterer Barkvoll og viser til at han ikke ble medlem av fakultetsstyret før han ble valgt til dekan i 2013.

– Fakultetsstyret holdt fast på videreutvikling av UHN i de respektive rullerende årsplanene for periodene 2011-2013 og 2012-2014. Jeg har fulgt opp de vedtak som ble fattet av fakultetsstyret, og alle regnskaper og budsjett har blitt godkjent av henholdsvis institutt- og fakultetsstyre, understreker han.

UHN er ikke lagt ned

Barkvoll lar heller ikke påstanden om at store pengesummer er blitt brukt på et system som sannsynligvis aldri vil bli funksjonelt, stå uimotsagt.

– Siden 2009 har vi brukt totalt fem millioner kroner på prosjektet for å få en forskningsmodul til vår elektroniske pasientjournal SALUD. En prototype av systemet brukes i dag av forskere ved fakultetet, opplyser han han og viser til at fagrådet for infrastruktur ved UiO i 2018 bevilget 300 000 kroner til videre utvikling av UHN for å kunne sikre dataene opp mot USITs tjeneste for sikker datalagring, TSD 2.0.

– Vi har fortsatt tro på dette systemet, sier han.

Av Grethe Tidemann, Martin Toft
Publisert 25. mars 2019 04:30 - Sist endra 28. mars 2019 15:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere