Fylg med på møtet i universitetsstyret i dag!

Masterplan for universitetet IT og innføring av ei ordning med ekstern styreleiar for UiO: livsvitskap er to av sakene som skal opp i universitetsstyret i dag. Møtet startar no klokka 10.00. 

 

NYTT MØTE: I dag skal universitetsstyret mellom anna ta opp masterplan for universitetets IT og eit forslag om å ha ekstern styreleiar for UiO:livsvitskap. Fram til klokka 13.30 vil mesteparten av møtet vera eit seminar bak stengde dører.  Rektor Svein Stølen leier møtet. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Sæther

Det er berre dei to første orienteringssakene som blir haldne for opne dører. Universitetsstyret skal der bli orienterte om arbeidet med endringar i Universitets- og høgskulelova. Orienteringa blir gitt av utvalsleiar Helga Aune. Deretter skal dekan Nils von der Fehr presentera Det samfunnvitskaplege fakultetet.  Deretter skal universitetsstyret ha oppe diskusjonssakene om årsrapport for 2018,  masterplan for universitetets IT og politikk for UiOs eksternfinansierte senter.  Desse diskusjonssakene kjem inn under eit seminar berre for styremedlemane, og difor blir diskusjonen heller ikkje strøymd over nettet. Det blir derimot sakene som kjem opp frå klokka 13.30. Då skal universitetsstyret mellomm anna vedta eit forslag om å endra talet på medlemane i komiteen for UiOs prisar frå åtte til fem og til forslaget om å oppretta ein ny pris for yngre og framifrå forskarar. Etterpå skal styret bestemma om det skal gå inn for at det blir ein ekstern styreleiar for styret for UiO: livsvitskap.  

Møtet blir strøymd frå denne nettadressa.  

 

Dette er heile saklista til møtet i universitetsstyret 5. februar:

Møte nr. 2/2019 i universitetsstyret

Tid og sted: Møte nr. 2/2019 i universitetsstyret 5. feb. 2019 10:00 - 16:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 8/2018 og 1/2019

Saksdokumenter:

  • Protokoll fra møte 8/2018
  • Protokoll fra møte 1/2019 er unntatt offentlighet etter offl.§ 23

Saker til behandling åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Orientering om arbeidet med UH-loven

Ved Helga Aune, utvalgsleder

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Presentasjon av Det samfunnsvitenskapelige fakultets arbeid med utdanning

Ved dekan Nils-Henrik von der Fehr


Seminar for styrets medlemmer (lukket)

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsrapport 2018 - Styrets beretning

Saksnr. 2019/1191

Saksdokumenter:


D-SAK 2 Masterplan IT

Saksnr.

Saksdokumenter:


D-SAK 3 Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO

Saksnr.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte (fra ca klokken 13.30)

Ordinære saker


V-SAK 3 Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon - endring sammensetning priskomité og innføring av ny pris for yngre forskere

Saksnr. 2014/9174

Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag om endring i sammensetning av priskomiteen.
  2. Universitetsstyret slutter seg til innføring av en ny pris for yngre forskere.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 UiO:Livsvitenskap - endring i organisering og styresammensetning

Saksnr.

Forslag til vedtak:

  • Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at styret ved UiO:Livsvitenskap kan opprette et internasjonalt "scientific advisory board" (SAB) som et rådgivende organ, i samarbeid med rektoratet.
  • Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at sammensetningen for styret ved UiO:Livsvitenskap endres i tråd med styrets prinsipale forslag med en ekstern styreleder.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Oppnevning av medlem til Skikkethetsnemda

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret oppnevner professor Kjetil Retterstøl som medlem av Skikkethetsnemda, herunder representant for faglærerne, for perioden 6. februar til 30. juni 2019.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Tildelingsbrev 2019 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2018/593

Forslag til vedtak:

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Ressursituasjonen for Examen philosophicum (exphil)

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orientering om status i program for administrativ forbedring og digitalisering

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 UiOs bidrag til Oslos rolle som europeisk miljøhovedstad 2019

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 8 Årshjul for styresaker våren 2019

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 9 Eventuelt

Emneord: Universitetspolitikk, Universitetsstyret Av Martin Toft
Publisert 5. feb. 2019 10:37 - Sist endra 5. feb. 2019 11:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere