Stiller til gjenvalg til universitetsstyret

– Som forsker har jeg allerede vært stipendiat, og jeg har vært postdoktor. Det gir meg et blikk for helheten, sier universitetsstyrerepresentant Ingrid Lossius Falkum.

DISKVALIFISERENDE: – Midlertidige ansatte mange steder på UiO, blokkeres fra å drive med undervisning og veiledning, advarer forsker og universitetsstyremedlem Ingrid Lossius Falkum.

Foto: Helene Lindqvist

Fredag klokka 12 går fristen ut for å foreslå kandidater til valget av representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i universitetsstyret. Valgperioden for denne gruppen er ett år.

Sittende representant, språkforsker Ingrid Lossius Falkum har allerede bestemt seg for å stille til gjenvalg.

Universitetsstyret på UiO

* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig.
* Fredag 4. mai klokka tolv går fristen ut for å foreslå kandidater til valget av ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte. Valgbare er midlertidige vitenskapelig ansatte i minst halv stilling og ansatte i professor II-stillinger.
* Det elektroniske valget pågår fra 28. mai klokken 0800 til 4. juni kl. 1200.

Les mer om valget på UiO.no

Opptatt av å sikre demokratiske prosesser

– Det har vært en veldig positiv opplevelse å sitte i UiO-styret. Vi var et helt nytt styre som tiltrådte i fjor høst, og vi har i perioden fattet flere gode vedtak i viktige saker, sier forskeren til Uniforum.

Som eksempler trekker hun fram den vanskelige saken om driften av klinikkene på Psykologisk institutt, og Det medisinske fakultetets ønske om å gå over fra valgt til ansatt dekan. Vedtakene i begge sakene viser et styre som er opptatt av å sikre demokratiske prosesser ved universitetet, framhever hun. Sistnevnte sak ble vedtatt sendt i retur til fakultetet, med beskjed om en grundigere saksbehandling.

– I spørsmålet om overgang til ansatt ledelse på Det medisinske fakultetet var vi opptatt av at en slik endring skulle være demokratisk forankret. I PSI-saken greide vi å enes om et vedtak som sikret både studenter og ansatte medbestemmelse, beskriver Falkum.

– Fullt mulig å få gjennomslag

UiODoc-leder Désirée Treichler var i et Uniforum-intervju forrige uke ikke veldig optimistisk til hva en representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i UiO-styret faktisk kan utrette. Ting går så tregt på universitetet, så dersom man setter i gang noe som midlertidig representant, har man uansett ikke mulighet til å følge det opp, mente hun.

Falkum er ikke med på den virkelighetsbeskrivelsen:

– Jeg mener det er fullt mulig å få gjennomført ting, eller å få gjennomslag for saker selv om man kun sitter for en kort periode, sier hun.

Det har Falkum gjort selv: Da universitetsstyret vedtok ny handlingsplan for likestilling i februar, fikk Falkum gjennomslag for at også kvinnelige forskere, og ikke bare kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser, skal få delta i UiOs mentorprogram. Senere har hun spilt inn at vitenskapelige ansatte av begge kjønn bør være representert i komiteer som innstiller til direktørstillinger og andre faglige lederstillinger som krever professorkompetanse. Saken ligger hos administrasjonen, og skal ifølge styrets årshjul opp i junimøtet.

Hun har også fått plass i arbeidsgruppen som skal foreslå tiltak for å redusere midlertidighet på UiO. Gruppen har sitt første møte i mai, og arbeidet vil fortsette utover høsten 2018.

– Ikke minst for å følge opp arbeidet i denne gruppa overfor styret, ønsker jeg å sitte ett år til, sier Falkum.

– Blokkert fra å undervise

Det er vanskelig å se for seg at andelen midlertidige ansatte på UiO noen gang skal gå i null. Derfor er det viktig å sørge for gode rammebetingelser for gruppen, påpeker forskeren. Et viktig tiltak her, er at det legges til rette for kvalifisering til faste stillinger, framhever hun.

– Ved mange fakulteter tolkes lovverket slik at midlertidige ansatte som utfører oppgaver som inngår i universitetets ordinære virksomhet, som undervisning og veiledning, lettere vil kunne kreve fast stilling etter treårsregelen. Resultatet er at midlertidige ansatte mange steder er blokkert fra å drive med undervisning og veiledning, hevder Falkum.

Merittering av undervisning er en pågående diskusjon, og blant annet tema for en arbeidsgruppe på UiO. Skulle undervisningskompetanse bli tellende ved rangering av søkere til førsteamanuensisstillinger, samtidig som midlertidige ansatte ikke får undervise, vil det kunne slå svært uheldig ut, advarer Falkum.

– Hvis ikke UiO endrer praksis vil det være nesten diskvalifiserende å være midlertidig ansatt ved UiO, sammenlignet med søkere fra utlandet, eller fra norske institusjoner som praktiserer regelverket annerledes, sier hun.

En tap-tap-situasjon, rett og slett, argumenterer Falkum:

– Det er snakk om tilgjengelig, høykompetent arbeidskraft som universitetet velger ikke å benytte seg av. Særlig med tanke på den økte satsningen på utdanning, er det synd for UiO at man ikke kan bruke disse ressursene på en optimal måte, påpeker hun.

– Et blikk for helheten

Da Falkum ble valgt inn i styret i fjor, deltok bare 13,8 prosent av de midlertidige vitenskapelige ansatte i valget. På MN-fakultetet, OD-fakultetet og Det medisinske fakultet stemte færre enn én av ti, ifølge tall fra valgstyret.

– Anser du den svake valgoppslutningen som et problem?

– Absolutt. Jeg mener man som ansatt på UiO har en forpliktelse til å ta ansvar for hva som skjer på institusjonen, og for hvilken retning institusjonen går. Og det synes jeg nok at de som ikke stemmer burde tenke over, at vi har et felles ansvar. Mange mener situasjonen for midlertidig ansatte er for dårlig ved UiO. Men man kommer ingen vei hvis man ikke også forsøker å gjøre noe med det, utfordrer Falkum.

Som forsker mener hun å ha bred erfaring med midlertidige ansattes situasjon. Denne kommer godt med i UiO-styret:

Det gir meg et blikk for helheten. Som forsker har jeg allerede vært stipendiat, og jeg har vært postdoktor. Når jeg skal representere de midlertidig ansatte i styret, tror jeg det er en fordel å ha vært i disse situasjonene selv. Utfordringene for de ulike gruppene er nemlig ganske ulike, framhever Falkum.
 

Av Helene Lindqvist
Publisert 3. mai 2018 12:05 - Sist endra 3. mai 2018 12:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere