Nå kan Bjørneboe kanskje slippe innsyn i arbeidsmiljøet

Etter oppfordring fra NTNU og UiO, har Kunnskapsdepartementet bedt Felles klagenemnd ta nok en gjennomgang av omstridt innsynssak.

HYRET ADVOKAT: UiO har involvert seg sterkt i saken om innsyn i resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen ARK. Det blant annet med hjelp fra advokatfirmaet Kluge.

Offentlighetens innsyn i resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen ARK, kan ødelegge for arbeidsmiljøarbeidet ved universiteter og høgskoler. Sannsynligvis vil hele undersøkelsen bli nedlagt i sin nåværende form.

Det hevdet sektoren med NTNU og Universitetet i Oslo i spissen, i et møte med Kunnskapsdepartementet rett før jul. NTNU har til nå nektet å gi avisa Forskerforum innsyn i resultater fra ARK-undersøkelsen. Det til tross for at klageinstansen Felles klagenemnd to ganger har slått fast at resultatene delvis kan utleveres.

Like før julaften i 2017 kom departementet UiO og NTNU i møte.

Ba KD instruere nemnda

– I møtet ga universitetene noen nye opplysninger. Departementet har derfor bedt klagenemda om å vurdere saken på nytt, opplyser ekspedisjonssjef Toril Johansson til Uniforum.

Dette er saken

* Avisa Forskerforum har i lang tid forsøkt å få inn syn i resultater fra UH-sektorens arbeidsmiljøundersøkelse ARK, som forvaltes av NTNU. Foreløpig uten å lykkes.
* I to omganger har Felles klagenemnd, sektorens klageinstans for innsynssaker, gitt avisa delvis medhold i innsynsforespørselen.
* NTNU har nektet å etterkomme nemndas vedtak.
* Med støtte fra UiO tok NTNU før jul initiativ til et møte med Kunnskapsdepartementet (KD), der universitetene blant annet ba KD instruere nemnda i å fatte et nytt vedtak.
* Nå ber KD nemnda om å vurdere saken på ny.

Kilde: Offentlig tilgjengelige dokumenter i saken

De nye opplysningene Johansson viser til, dreier seg i hovedsak om mulige konsekvenser av offentliggjøring. Blant annet skal universitetene være svært bekymret over at offentliggjøring vil innebære at ansatte ikke svarer oppriktig på undersøkelsene. Det hevdes også at materialet, dersom det ikke brukes etter hensikten, kan gi et galt inntrykk av arbeidsmiljøet og hvordan dette jobbes med. Det ifølge departementets brev til partene datert 22.12.

Ifølge referatet fra møtet 18. desember, «anmodet» universitetene departementet om å benytte sin adgang til å såkalt «instruere klagenemnda, slik at det treffes et annet vedtak.»

– Har Kunnskapsdepartementet tidligere instruert Felles klagenemnd til å treffe «et annet vedtak», slik universitetene foreslo i denne saken?

– KD har ikke tidligere instruert nemnda. Terskelen for å vurdere noe slikt bør være høy, svarer Johansson.

Hun presiserer at departementet heller ikke i denne saken har instruert nemnda.

– Det vi har gjort, er å be dem se på saken på nytt.

Ny opplevelse for nemndlederen

Felles klagenemnd har behandlet innsynsklager for sektoren siden juni 2015. Siden den gang har de fattet nærmere 100 vedtak. Alle har blitt fulgt, ifølge nemndleder Knut Andreas Bostad. Unntaket er materialet fra ARK-undersøkelsen.

At departementet tar kontakt, er heller ingen dagligdags hendelse.

– Departementet har ikke tidligere henvendt seg til oss på denne måten, konstaterer nemndlederen.

Bostad har imidlertid merket seg at samtidig som departementet ber nemnda se på saken på ny, sier de ikke at nemndas vurdering var feil.

– Departementet har adgang til å omgjøre våre vedtak, men det har de ikke gjort. De stiller seg bak vår saksbehandling av saken, men ber oss altså om å se på saken på ny i lys av de nye opplysningene de skal ha fått, påpeker nemndlederen.

– Dere er bedt om å behandle saken på ny. Oppfatter du at dere også er bedt om å komme fram til et annet resultat?

– Nei. Det synes jeg departementet er tydelige på i brevet. De finner ikke noe grunnlag for å gjøre om på vårt vedtak til nå, men ber oss om å ta med i vurderingen de nye momentene som har framkommet.

Felles klagenemnd besvarer departementets brev denne uken.

UiO stilte med Kluge-advokat

Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK forvaltes ved NTNU, og leveres ifølge nettsidene som oppdragsprosjekt til institusjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren.

Det var likevel UiO som var tyngst representert på møtet med Kunnskapsdepartementet før jul. Mens NTNUS organisasjonsdirektør Ida Munkeby og juridiske seniorrådgiver Åshild Revhaug deltok via Skype, stilte UiO med universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe, HMS-direktør Anita Sandberg, juridisk seniorrådgiver Roger Bye og advokaten Marco Lilli fra advokatfirmaet Kluge.

For Bjørneboe er saken svært viktig.

– Hvorfor er UiO så tungt representert i denne saken?

– ARK er et viktig verktøy for hele universitets- og høgskolesektoren i Norge for å utvikle det lokale arbeidsmiljøet. NTNU og UiO tok initiativ til et møte med Kunnskapsdepartementet på vegne av sektoren da vi mener at utlevering av rapporter fra undersøkelsen, i det omfanget som Felles klagenemnd pålegger, vil innebære brudd på taushetsplikten som ble lovet da undersøkelsen ble gjennomført og ha betydelige skadevirkninger for ansattes tillitt til ARK-verktøyet. Hvis dette vedtaket opprettholdes, vil den sannsynlige konsekvensen være at ARK nedlegges i sin nåværende form. Det vil være svært uheldig for det systematiske arbeidsmiljøarbeidet ved våre universiteter og høyskoler, skriver Bjørneboe i en e-post til Uniforum.

– Ifølge referatet mener UiO og NTNU at «Dersom det skal gis innsyn i presentasjonene fra Ark på dette nivået, vil en sannsynlig konsekvens være at ARK nedlegges i sin nåværende form.» Har dere mottatt reaksjoner fra vanlige ansatte eller ledere som underbygger denne påstanden?

– Som det fremgår av brevet NTNU har sendt klagenemnda, datert 17.11.17, deler mange universiteter synet på at en utlevering av rapportene fra ARK-undersøkelsen vil være svært uheldig, og medføre at det blir vanskelig å drive systematisk arbeid med psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøprosesser, skriver universitetsdirektøren.

Uenig i nemndas juridiske vurderinger

– Har UiO tillit til de juridiske kvalifikasjonene til Felles klagenemnd?

– Vi er uenige i klagenemndas juridiske vurderinger i denne saken, presiserer universitetsdirektøren.

– Ønsker UiO å opprettholde ordningen med «Felles klagenemnd», slik den fungerer i dag?

– Det har vi ingen kommentar til, svarer Bjørneboe.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 8. jan. 2018 15:49 - Sist endra 8. jan. 2018 22:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere