Betydelige avvik avdekket ved Psykologisk institutt

Den juridiske vurderingen  fra Kluge Advokatfirma har avdekket betydelige avvik fra en rekke lover ved Psykologisk institutt. Kluge Advokatfirma har i dag levert en juridisk vurdering av om klinikkvirksomhet ved Psykologisk institutt har vært i samsvar med gjeldende helselovgivning.

BETYDELIGE AVVIK: Det er avdekket betydelige avvik ved klinikkvirksomheten ved Psykologisk institutt. Det viser en juridisk vurdering fra Kluge Advokatfirma.

Foto: Ola Sæther

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe ser alvorlig på de avvikene som er avdekket:

– Det er svært viktig at vi raskt har fått en grundig juridisk gjennomgang av om klinikkene ved Psykologisk institutt er i henhold til lovverket som gjelder for helsetjenester. Forholdene som er avdekket er alvorlige og gjennomgående, og viser etter vår oppfatning at det var nødvendig å stenge denne virksomheten midlertidig ut i fra et føre-var prinsipp for å ivareta helse og sikkerhet for pasienter, studenter og ansatte, står det i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Les hele notatet fra Kluge Advokatfirma her

I den juridiske vurderingen er det foreslått en rekke korrigerende tiltak som må gjennomføres for å sikre at virksomheten er i tråd med lovverket:

– Psykologisk institutt har satt i gang omfattende tiltak. I nært samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Psykologisk institutt vil det aller viktigste for universitetsledelsen nå være å ivareta pasienter og studenter, sier Bjørneboe.

UiO har varslet tilsynsmyndigheten om avvikene som er avdekket:

– Da vi besluttet å stenge klinikken orienterte vi Helsetilsynet, Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Helsetilsynet har bedt om at resultatet av undersøkelsene oversendes tilsynet, for vurdering av eventuell tilsynsmessig oppfølging, sier Bjørneboe

De pasientene som i dag er i et behandlingsløp, og som er avhengig av å fortsette behandlingen, må følges opp av de ansatte som er behandlingsansvarlig for hver enkelt pasient.

Konsekvenser for fremtidig organisering av klinikkene ved Psykologisk institutt

Ledelsen ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Universitetet i Oslo er enige om at denne vurderingen viser med all tydelighet at det er svært krevende å drive denne type klinikkvirksomhet.

Tiltakene som kreves for å sikre at denne virksomheten er i tråd med loven er svært omfattende. Dekan Nils-Henrik M. von der Fehr ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet mener det er krevende og at det kan ta tid å få alle disse endringene på plass:

– Vi må finne en løsning som gjør at studentene og pasientene blir ivaretatt. Om det vil være mulig å gjenåpne klinikken er det for tidlig å ta stilling til. Vi må jobbe tett sammen med Psykologisk institutt for å finne en langsiktig og godt forankret løsning på dette.

Det har vært usikkerhet om klinikkene ved Psykologisk institutt faller inn under spesialisthelsetjenesteloven. Kluge Advokatfirma konkluderte i en vurdering til UiO i juni at virksomheten falt inn under spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av de tiltak som universitetet har iverksatt, spesielt nye inntaksrutiner, har Kluge konkludert med at studentklinikkene nå ikke faller inn under spesialisthelsetjenesteloven.

Følgende avvik og mulige avvik fra lovverket er avdekket

 • Helsepersonelloven
  • «Vår vurdering er at driften av internklinikkene er i strid med kravet til forsvarlig organisering, jf. helsepersonelloven § 16. Dette er særlig begrunnet i at det per i dag ikke eksisterer et administrativt system med en fullstendig oversikt over hvem som har terapi hvor og når. Vi anser det som særlig bekymringsverdig at terapitimer har forekommet uten at veileder har vært tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Vi viser til at det under behandling kan oppstå akutte kriser som nødvendiggjør bistand fra kvalifisert personell».
  • «At studenter har kunnet behandle pasienter uten umiddelbar tilgang til kvalifisert personell, synes også å være i strid med forpliktelsene til adekvat oppfølgning og tilsyn som påligger de behandlingsansvarlige veilederne, jf. helsepersonelloven § 4 og 5. For studentenes del kan dette også være i strid med kravene til faglig forsvarlighet, jf. helsepersonelloven § 4».
 • Helsetilsynsloven og kvalitetsforbedringsforskriften
  • «Basert på det skriftlige materialet vi er blitt forelagt, er det vår vurdering at internklinikkenes styringssystem er mangelfullt. Manglene gjelder både selve styringssystemet og dokumentasjonen av det. Blant annet savnes et system for avvikshåndtering og en oversikt over virksomhetens oppgaver og aktiviteter. Det synes i dag som om ingen i internklinikkene har fullstendig oversikt over hvem som har terapitimer hvor og når».
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
  • «Vi har fått opplyst at pasientene ikke informeres om retten til å klage, jf. loven § 7-2. Det er ikke i tråd med bestemmelsen».
 • Pasientjournalloven
  • «Internklinikkene oppfyller neppe kravet til internkontroll i pasientjournallovens § 23. For å drive i samsvar med denne bestemmelsen må det som et minimum kreves skriftlige rutiner for registrering av avviksmeldinger, herunder rapportering og behandling av avvik. Ut fra de samlede opplysninger vi har mottatt, kan vi ikke se at det foreligger retningslinjer for avvikshåndtering».
 • Forskrift om IKT-standarder
  • «Det foreligger et avvik fra forskrift om IKT-standarder ved at flere behandlingsrettede helseregistre som utarbeides ved internklinikkene ikke føres elektronisk».
 • Forskrift om pasientjournaler
  • «Vi har ikke faktisk grunnlag for å vurdere hvorvidt det foreligger brudd på de sentrale bestemmelsene i forskriften».
  • «Et mulig avvik er at nedtegnelser i pasientjournaler ikke føres «uten ugrunnet opphold», jf. § 7 annet ledd».
  • «Et annet mulig avvik er at relevante og nødvendige opplysninger, jf. § 8, ikke føres i journalen».
 • Personopplysningsloven
  • «Internklinikkene oppfyller neppe kravet til interkontroll i personopplysningsloven § 14. Bakgrunnen er manglende systemer for registrering av avvik».
  • «Vi har ikke mottatt informasjon om internklinikkene har konsesjon fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger, jf. § 33. Dersom slik konsesjon ikke er gitt, foreligger et avvik».
 • Helseregisterloven
  • «Vi har fått opplyst at det for tiden pågår ett forskningsprosjekt ved PSI – det såkalte NORTRAS-prosjektet. Det er ut fra det opplyste, uklart hvorvidt prosjektet har nødvendig konsesjon fra Datatilsynet, jf. helseregisterloven § 7 jf. personopplysningsloven § 33».
 • Helseforskningsloven
  • «Vi har ikke faktisk grunnlag for å uttale oss om hvorvidt det foreligger avvik fra helseforskningslovens bestemmelser, herunder bestemmelsene om krav om godkjenning fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Vi har imidlertid fått opplyst at PSI i dag ikke har full kontroll på hvorvidt gjennomførte prosjekter er gjennomført med de nødvendige tillatelser. I forbindelse med registrering av prosjekter i ny database, skal det imidlertid foretas en gjennomgang av prosjektene med hensyn til tillatelser».

Tilrådning fra Kluge Advokatfirma

«Vår tilrådning er at internklinikkene nå – når en vurdering av avvik fra lov- og forskriftsverk og relevante avbøtende tiltak foreligger – bør gjenåpnes. Forutsetningen er imidlertid at de tiltak vi har pekt på iverksettes. Særlig viktig er at det straks iverksettes tiltak for å unngå at studenter behandler pasienter uten at veileder er tilstede i umiddelbar fysisk nærhet. Videre at det innføres klare retningslinjer og rutiner for hvordan diagnoser fastsettes med tilstrekkelig involvering av veileder. Det må også vedtas, og ved det formelt forankres, et helhetlig styringssystem for internklinikkene der blant annet klinikkenes organisering, aktiviteter, oppgaver og håndtering av avviksmeldinger klart går frem. Ved en eventuell gjenåpning av internklinikkene bør UiO/PSI søke nær dialog med Helsetilsynet.

Tilrådningen er basert på et bredt anlagt forsvarlighetsskjønn, hvor det er lagt betydelig vekt på hva som antas best å ivareta pasientenes interesser».

Allmøte for studenter og ansatte i dag

Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer studenter og ansatte ved Psykologisk institutt til et informasjonsmøte i dag tirsdag 17. oktober 2017, kl. 15.15 i Auditorium 4, Harald Schjelderups hus.

I møtet vil universitetsledelsen informere om den juridiske vurderingen vedrørende drift av klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. Allmøtet er åpent for alle, men det vil ikke være anledning for pressen til å stille spørsmål på møtet.

Emneord: Etikk, Psykologisk insitutt
Publisert 17. okt. 2017 14:22 - Sist endra 17. okt. 2017 14:25

Det juridiske innsyn er svært begrenset slik vi leser rapporten fra Kluge. Med sitt gjentakende fokus på "registreringen" får advokaten fagprofesjonen til å krympe seg.  Kluge  farer over landskapet som en ørn og registrerer at "kreves skriftlige rutiner for registrering"- "dokumentasjon", "oversikt" "elektroniske registre" "nedtegnelser" "føring i journalen". Kluge "savner"  oversikt.  Firmaet klandrer den kvinnelige lederen for at terapitimer  kan ha  "forekommet" uten at veileder var i umiddelbar nærhet.  Advokaten vil ha en tydelig oppskrift- endog en rutine- for å sette diagnose. Den kvinnelige lederen klandres som en mor, og straffes ved at hennes klinikk legges i grus. En ørn foran et lam. For når Kluges advokater ikke ser at virkeligheten er registrert, finnes det plutselig ingen virkelighet lenger.

Rapporten ble bestilt,  og betalt for, og når Gunn Bjørneboe bestiller en rapport, får hun det hun spør etter.

heist@webid.uio.no - 18. okt. 2017 00:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere