OUS ber retten forkaste varslerforskerens anke

Forskeren som tapte varslersaken mot Oslo universitetssykehus, anket dommen til lagmannsretten. Nå har sykehuset kommet med sitt tilsvar.

VENTETIDEN KAN BLI LANG: Foreløpig er det altfor tidlig å si noe om når en eventuell rettssak i Borgarting lagmannsrett vil finne sted, opplyser lagrettens pressetjeneste.

Foto: Ola Sæther

Den unge, kvinnelige forskeren som gikk til varslersak mot sin tidligere arbeidsgiver Oslo universitetssykehus, tapte tidligere i år i Oslo tingrett.

Kvinnen hevdet å ha blitt møtt med represalier etter at hun varslet om dårlig arbeidsmiljø, noe både sykehuset og flertallet i Oslo tingrett avviste. Dommen slo fast at søksmålet ikke hadde noen prinsipiell betydning og at forskeren ikke hadde noen god grunn til å gå til sak. Forskeren ble også dømt til å betale OUS' sakskostnader på 477 726 kroner.

Kvinnen valgte å anke dommen, og OUS har nå kommet med sitt tilsvar.

Krevende

I tilsvaret opprettholder sykehuset ved advokat Arne Moland sin beskrivelse av kvinnen som en krevende arbeidstaker. For å belyse dette, viser han blant annet til flere e-poster og sms-er som forskeren har sendt diverse mottakere.

OUS sier seg «i det vesentligste og i resultatet» enig i tingrettens forståelse av saken, og legger ned påstand om at anken forkastes.

Dette er de påståtte gjengjeldelsene som OUS og tingretten har avvist:

* Ledelsen ved enheten forskeren tidligere var ansatt ville i gjengjeldelseshensikt frata forskeren deltakelse som stipendiat i Helse Sør-Øst-prosjekt.
* Enheten forkortet i gjengjeldelseshensikt forskerens stipendiatperiode
* Forskerens tidligere hovedveileder og en kollega destruerte i gjengjeldelseshensikt fem cellekulturer tilhørende forskeren.*
* Sentrale medarbeidere ved enheten har på uberettiget vis krevd medforfatterskap til forskerens artikler.
* Sentrale medarbeidere ved enheten og Nevrokirurgisk avdeling ville ikke stå som bidragsytere eller «affiliation» til en artikkel utarbeidet av forskeren.
* Lederen ved enheten ga forskeren arbeidskontrakter av kort varighet.
* Fremleggelse av dobbeltpublisert artikkel i OUS’ prosesskrift til rettssaken.
* Avslutningen av forskerens arbeidsforhold.

* Rettens mindretall mente destruksjonen av cellekulturer er gjort i gjengjeldelseshensikt.

Mindretallet trodde hun hadde varslet

Mens rettens flertall avviste at forskeren hadde blitt møtt med represalier etter varsling, fant en av de to meddommerne det sannsynliggjort at forskeren hadde varslet og at hun hadde blitt utsatt for én av de påståtte gjengjeldelse.

Denne meddommeren var av den oppfatningen at ingen av partene hadde vunnet saken, og at hver av partene burde bære egne sakskostnader.

Videre gang i saken

Foreløpig er det altfor tidlig å si noe om når en eventuell rettssak i Borgarting lagmannsrett vil finne sted, opplyser førstekonsulent Annichen Michaelsen til Uniforum.

Det skyldes blant annet at saken fremdeles ikke er registrert hos lagmannsretten. Men antakelig blir det en rettssak:

– Etter at en ankesak har kommet inn til lagmannsretten, vil lagmannsretten ta stilling til om det kan være aktuelt å nekte anken fremmet fordi den klart ikke kan føre fram, jf. tvisteloven § 29-13 annet ledd. Dette er likevel en unntaksregel, da de fleste sivile ankesaker vil bli fremmet til ankeforhandling, forklarer førstekonsulenten.

Stipendiat ved UiO

Forskeren disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Oslo i fjor, men det er altså OUS som har vært arbeidsgiver under Ph.D.-løpet.


 

 

 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 7. juni 2017 16:50 - Sist endra 8. juni 2017 14:03

Tingretten var begrenset og splittet i behandlingen av denne saken, og flertallet tok kjempen OUS` parti.  De ga OUS rett til å frata en selvstendig og dyktig kvinnelig  forsker prosjektmidler, jobb, og til å te seg som en bjørn; å ødelegge cellekulturene til den kvinnelige forskeren.  Disse aktørene  kan skade rivaler og ødelegge deres muligheter på en svært destruktiv måte. Nå har leserne fått innsikt i hvordan ledere kan kvitte seg med forskere og komme unna med det i norsk tingrett.

Skal Borgarting lagmannsrett gjenopprette lov og orden eller kan vi snakke om et dysfunksjonelt rettssystem i Norge?

 

 

   

heist@webid.uio.no - 7. juni 2017 20:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere