Ingen søkere til stillingen som vitenskapsombud

Kritikken som har rammet forskningsombudet for medisinske fag kan ha skremt vekk potensielle søkere, tror initiativtakerne Kristian Gundersen og Johan Storm.

FORSKNINGSOMBUDET I HARDT VÆR: – Jeg må si at jeg er meget kritisk til at ledelsen ved Det medisinske fakultetet angriper ombudet i åpen rett, sier professor Kristian Gundersen.

Foto: Ola Sæther

I februar meldte Uniforum at UiO-rektor Ole Petter Ottersen vil innføre vitenskapsombud på Karolinska institutet i Sverige. Kanskje rekker han å få et ombud på plass der, før UiOs ansatte får sine to ombud.

Allerede i desember 2015 vedtok UiOs styre å opprette to stillinger som vitenskapsombud, ett for humsam-fagene og ett for mednat-fagene. Den første av de to stillingene ble lyst ut i februar 2017. Men da søknadsfristen gikk ut, hadde det ikke meldt seg en eneste søker.

Forlenger søknadsfristen

Det er ikke Ottersen, men prorektor Ragnhild Hennum som uttaler seg om saken når Uniforum ber om en kommentar til de manglende søkerne.

– Vi registrerer at det ikke har kommet søkere til stillingen og har derfor besluttet at søknadsfristen forlenges med tre uker. Det vil også gå ut mer informasjon om stillingen internt i HumSam-miljøene for å gjøre stillingen mer kjent, opplyser prorektoren.

Mener stillingen er for liten

I april 2013 luftet professorene Kristian Gundersen og Johan Storm ideen om et uavhengig ombud for de vitenskapelige ansatte i et debattinnlegg i Uniforum. Gundersen fremmet senere saken for Universitetsstyret, der han representerer de faste, vitenskapelige ansatte.

– Det er meget beklagelig at det ikke er kommet noen søkere, sier Gundersen til Uniforum.

Vitenskapsombud

* UiO vedtok i desember 2015 å opprette to vitenskapsombud. Mandatet for ombudene ble vedtatt i UiOs styre i juni 2016.
* Foreløpig er ingen av stillingene besatt.
* Søkerfristen på stillingen som ombud for humsam-fagene er forlenget til 18. april, etter at ingen søkere meldte seg innen fristen.
* Vitenskapsombudet skal ifølge utlysningsteksten være en uavhengig bistandsperson som har i oppgave å gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte i forskningsetiske spørsmål. Ombudet kan også opptre som uformell megler.
* Det stilles krav om at søkerne er professor eller professor emeritus.
* Stillingen som ombud for medisin og realfag er foreløpig ikke lyst ut.

Her er stillingsutlysningen


Forskningsombud

* Siden 2008 har Det medisinske fakultet, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus hatt et felles forskningsombud.
* Forskningsombudet er et kontaktpunkt for ansatte i saker hvor man mistenker brudd på anerkjente vitenskapelige redelighetsnormer i forskning, så som forfalskning, fabrikkering og plagiering.
Også mindre alvorlige tilfeller, som uberettiget forfatterskap, publiseringsskjevhet (bias) og andre former for brudd på fullstendighetsprinsippet, omfattes av forskningsombudsordningen.
* Ordningen kom i kjølvannet av den såkalte Sudbø-saken, hvor forskeren Jon Sudbø innrømte å ha brukt oppdiktede data for 454 kreftpasienter i en artikkel i tidsskriftet The Lancet.
* Professor emeritus Peter Kierulf har hatt åremålsstillingen fra den ble opprettet og fram til i dag. Åremålskontrakten hans går til april 2017.

* Stillingen lyses snart ut på ny, med justert mandat.

– Hadde du tenkt over på forhånd at en slik stilling kanskje ikke er så attraktiv?

– Ikke tilstrekkelig, skjønner jeg, sier professoren, som har forståelse for at aktive forskere kan kvie seg for å ta på seg en slik stilling på toppen av alt annet.

Humsam-ombudet skal dekke fem fakulteter, to senter, ett museum og universitetsbiblioteket på en tyve prosent stilling. I forbindelse med utlysningen uttalte jusdekan Dag Michalsen til Uniforum at den lave stillingsbrøken, tilsvarende en toerstilling, kunne gjøre det lettere å få gode søkere. Gundersen tviler.

– Tyve prosent er nok for lite. Man burde heller vurdert å frikjøpe ombudet fra undervisning, slik at stillingen kunne kommet opp i 45 prosent, foreslår han. Selv får han kompensasjon tilsvarende en 25 prosent stilling for sitt verv i Universitetsstyret.

Fikk kritikk av forskningsdekanen

Mens vitenskapsombud er noe helt nytt, har Det medisinske fakultet, OUS og A-hus hatt et felles forskningsombud siden 2008. Mandatene er ikke identiske, men nokså like.

Forskningsombudet Peter Kierulf har de siste månedene fått hard medfart fra ledere ved OUS og UiO for sin bistand til en 35 år gammel forsker som i februar i år gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgiver Oslo Universitetssykehus.

Forskningsdekan Hilde Nebb ved Det medisinske fakultet beskrev i sitt vitnemål i Oslo tingrett et ombud som i den aktuelle saken hadde gått hardt inn for å overstyre, som kommuniserte dårlig og som fikk konflikten til å eskalere. I tillegg sa hun at hun hadde fått et nytt perspektiv på hva et forskningsombud er, nemlig en partsrepresentant. Dette siste har ombudet uttrykt overfor Uniforum at han likte svært dårlig.

– Illojalt overfor styrets vedtak

– Tror du kritikken som nylig har kommet mot forskningsombud Peter Kierulf, kan ha skremt folk fra å søke denne stillingen?

– Ja, det kan godt hende. Jeg må si at jeg er meget kritisk til at ledelsen ved Det medisinske fakultetet angriper ombudet i åpen rett, sier Gundersen.

Slik han har oppfattet saken, angrep forskningsdekanen ikke bare Kierulfs rolle i denne konkrete saken, men også selve ordningen:

– Illojalt overfor Universitetsstyrets vedtak om vitenskapsombudene, synes professoren.

– Det er veldig viktig at ledere på universitetet støtter opp om denne ordningen, slår Gundersen fast.

Forskningsdekan Hilde Nebb kommenterer Gundersens utsagn slik:

– Peter Kierulf har gjort en meget god jobb som forskningsombud over mange år, men i den aktuelle saken har fakultetsledelsen vært uenig med forskningsombudet. Det at vi har vært uenig med forskningsombudet i den aktuelle saken betyr ikke at vi er imot ordningen med forskningsombud og vitenskapsombud.

Har tro på forskningsombudet

Også leder for Akademisk forum, Johan Storm, tror at kritikken av Peter Kierulf kan ha skremt potensielle kandidater fra å søke stillingen som vitenskapsombud.

– Det er ikke utenkelig. Kierulf er svært høyt kvalifisert, det er ikke enkelt å finne så dyktige folk som ham til denne stillingen. Så når selv han blir kritisert offentlig, kan det trolig virke avskrekkende, sier Storm.

– Nå kjenner jeg ikke den aktuelle konflikten inngående, men jeg har tro på at ombudet gjorde det han skulle, tilføyer professoren.

Vitenskapsombudet skal ifølge utlysningsteksten være en uavhengig bistandsperson som har i oppgave å gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte i forskningsetiske spørsmål. Ombudet kan også opptre som uformell megler.

– Mandatet høres litt snevert ut. Jeg er redd for at dette mandatet ikke gir grunnlag for å bidra så mye som en ombudsordning burde, sier Storm.

 

 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 29. mars 2017 05:30 - Sist endra 13. juni 2018 18:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere