Det medisinske fakultet skal ha både forskningsombud og vitenskapsombud

Forskningsombudet for medisinske fag har fått kritikk av ledelsen både ved UiO og OUS for å opptre som partsrepresentant. Nå får medisindekan Frode Vartdal snart et vitenskapsombud i tillegg.

ENDRER LITT PÅ STILLINGEN: – Vi har laget et utkast til utlysningstekst og mandat for forskningsombudet som vi om kort tid vil diskutere i et møte med sykehusene, sier medisindekan Frode Vartdal.

Foto: Ola Sæther

Da forskningsdekan Hilde Nebb ved Det medisinske fakultet vitnet i en varslerrettssak med utspring i et forskningsmiljø tidligere denne måneden, gikk hun hardt ut mot forskningsombudet fakultetet deler med OUS og A-hus.

Hun beskrev her et ombud som i den aktuelle saken gikk hardt inn for å overstyre, kommuniserte dårlig og fikk konflikten til å eskalere. I tillegg kalte hun ombudet en partsrepresentant, noe ombudet selv, Peter Kierulf, i ettertid har uttrykt overfor Uniforum at han likte svært dårlig.

Nå skal stillingen som forskningsombud lyses ut på ny, med justert mandat.

Vitenskapsombud

UiO vedtok i desember 2015 å opprette to vitenskapsombud. Mandatet for ombudene ble vedtatt i UiOs styre i juni 2016. Hovedformålet med vitenskapsombudet er ifølge mandatet å «gi veiledning og råd til en vitenskapelig ansatt i forskningsetiske spørsmål. Vitenskapsombudet skal være lett tilgjengelig og et sted en ansatt kan ta kontakt for en uforpliktende og uformell samtale».

Forskningsombud

Siden 2008 har Det medisinske fakultet, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus hatt et felles forskningsombud.

Forskningsombudet er et kontaktpunkt for ansatte i saker hvor man mistenker brudd på anerkjente vitenskapelige redelighetsnormer i forskning, så som forfalskning, fabrikkering og plagiering.
Også mindre alvorlige tilfeller, som uberettiget forfatterskap, publiseringsskjevhet (bias) og andre former for brudd på fullstendighetsprinsippet, omfattes av forskningsombudsordningen.

Ordningen kom i kjølvannet av den såkalte Sudbø-saken, hvor forskeren Jon Sudbø innrømte å ha brukt oppdiktede data for 454 kreftpasienter i en artikkel i tidsskriftet The Lancet.

Professor emeritus Peter Kierulf har hatt åremålsstillingen fra den ble opprettet og fram til i dag. Åremålskontrakten hans går til april 2017.

Kilde: OUS og Uniforum

* Les mer om forskningsombudets oppgaver
* Les intervju med Peter Kierulf i Uniforum

 

Ansatte forholder seg bare til ett ombud

Nyutlysningen skjer i forbindelse med at åremålskontrakten til Peter Kierulf uansett går ut i april 2017. Han har da vært ombud ved medfak, OUS og A-hus siden stillingen ble opprettet 2008.

Samtidig er UiO i ferd med å lyse ut to nye åremålsstillinger som vitenskapsombud: Ett innenfor humaniora og samfunnsfag (humsam) og ett innenfor medisin og realfag (mednat). Stillingene ble vedtatt opprettet av Universitetsstyret i desember 2015, men har altså foreløpig latt vente på seg.

Uniforum har ikke tidligere lykkes i å få rede på hvordan det nye mednat-ombudet ville påvirke ombudsordningen som allerede eksisterer ved Det medisinske fakultet. Nå gjøres dette imidlertid kjent: Det medisinske fakultet skal ha både forskningsombud og vitenskapsombud, bekrefter medisindekan Frode Vartdal overfor Uniforum.

– Dere skal ha to ombud, og begge utlysningene er på vei. Stemmer det?

– Ja. I samråd med rektor og sykehusene har vi bestemt at vi skal ha et forskningsombud sammen med OUS og A-hus for ansatte ved Institutt for klinisk medisin. I tillegg skal vi ha et vitenskapsombud for ansatte ved Institutt for helse og samfunn og Institutt for medisinske basalfag, samt ved Norsk senter for molekylærmedisin som også er en del av fakultetet.

Ikke helt like stillinger

Årsaken til denne oppdelingen er at en stor andel av de vitenskapelige ansatte ved Institutt for klinisk medisin har doble stillinger med ansettelsesforhold både på UiO og OUS eller A-hus. De to andre av fakultetets tre institutter har til sammenligning svært få dobbeltansettelser.

– Så noen ved fakultetet vil sogne til vitenskapsombudet og andre til forskningsombudet?

– Ja. Alle på Institutt for klinisk medisin vil sogne til forskningsombudet, og de andre til vitenskapsombudet, sier Vartdal.

Dermed vil de fleste av fakultetets ansatte høre til forskningsombudet, og ikke vitenskapsombudet.

– Er vitenskapsombud og forskningsombud det samme?

– Vi har laget et utkast til utlysningstekst og mandat for forskningsombudet som vi om kort tid vil diskutere i et møte med sykehusene. De to stillingene blir antakeligvis nokså like, men det er også spesielle forhold på sykehusene, for eksempel at mye av forskningen er pasientrettet, som gjør at stillingene kan bli noe ulike, sier Vartdal.

– Bør være lege

Det nåværende forskningsombudet har i dag en stillingsandel på til sammen 10 prosent, fordelt på de tre institusjonene, ifølge Vartdal. Det er fremdeles ikke avgjort om prosenten blir den samme når stillingen lyses ut på ny.

– Det er ikke bestemt, men vi ser for oss noe i samme størrelsesorden som dagens ombud. Vitenskapsombudet, som kommer til å dekke de andre enhetene ved medisin, samt Det odontologiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Naturhistorisk museum vil antakelig ha en stillingsprosent på 40, sier Vartdal.

– Hvem er det egentlig disse stillingene passer for?

– Det er et veldig godt spørsmål. På OUS, A-hus og Institutt for klinisk medisin er jo en stor del av aktiviteten pasientrelatert forskning. Forskningsombudet bør derfor helst være lege, og bør i tillegg ha veiledet forskningsstipendiater. Og en slik person er det ikke alltid lett å få tak i til en deltidsstilling, medgir dekanen.

– Hva med vitenskapsombudet? Her er det jo en rekke fagfelt som skal dekkes?

– Jeg antar at dette ombudet må ha bakgrunn innenfor et naturvitenskapelig område. Det kan være en molekylærbiolog, biokjemiker eller lignende, sier Vartdal.

Oslo universitetssykehus ved forskningsdirektør Erlend Smeland kommenterer prosessen med å rekruttere nytt forskningsombud slik:

OUS samarbeider med UiO og A-hus for å justere mandat for ombud, slik at det harmonerer med ordninger som skal etableres som følge av ny lov om forskningsetikk. Når det er avklart, kommer eventuell utlysning fra UiO, som vil ha arbeidsgiveransvaret.


– Trenger modige mennesker

Professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk har i to år assistert forskningsombud Peter Kierulf i arbeidet med konflikten som tidligere denne måneden gikk videre til Oslo tingrett. For denne innsatsen har han fått like mye, om ikke mer, kritikk av ledere ved OUS og UiO som Kierulf.

Solbakk skal også ha assistert ombudet i flere saker den siste tiden. Men dette betyr ikke nødvendigvis at han er interessert i de to stillingene som snart lyses ut.

– Er det aktuelt for deg å søke stillingen som enten forskningsombud ved medfak, OUS og A-hus eller vitenskapsombud for mednat?

– Nei, det er ikke det. Jeg er veldig fornøyd med den jobben jeg har, så det er ikke aktuelt for meg, sier Solbakk.

– Du har assistert ombudet i flere saker nylig?

– Ja, det har jeg. Men det har vært i kraft av min ekspertise i forskningsetikk, understreker professoren.

Når de to stillingene nå lyses ut, håper han institusjonene finner gode kandidater med mot til å foreta uavhengige vurderinger og tilrådinger.

– Ombudets uavhengighet fra de institusjoner det jobber for er svært viktig. Det vi trenger er mennesker som er modige, og som samtidig er i stand til å etablere tillitt blant de berørte parter, fastslår Solbakk.

Kan stå helt uten ombud

Forskningsombud Peter Kierulf har kun et kort svar på om det er aktuelt for han å søke når stillingen hans lyses ut på nytt:

– Har ikke tatt stilling, sier han.

Kierulfs kontrakt går fram til april 2017. Det innebærer at han kan være ute av stillingen før UiO og sykehusene har fått rekruttert et nytt forskningsombud. Dermed kan institusjonene bli stående helt uten ombud i en periode av ukjent varighet, bekrefter prorektor Ragnhild Hennum:

Ja, de tre institusjonene kan komme til å stå uten forskningsombud en kort stund fra Kierulf slutter til et nytt ombud er ansatt, sier hun.

Av Helene Lindqvist
Publisert 24. feb. 2017 14:56 - Sist endra 23. mai 2022 12:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere