Uttalelse fra Forskningsetisk utvalg må vente på rektoratet

Er det hold i anklagene mot en av UiOs mest profilerte medisinprofessorer? Før Forskningsetisk utvalgs konklusjon blir kjent for partene og offentligheten, skal saken behandles i rektoratet. Dette begrunnes med en ny rutine.

INGEN UNDERKJENNING: – Det kan være naturlig å behandle uttalelser fra utvalget som man anser viktige i rektoratet. I det ligger ikke en underkjenning av utvalgets faglige uavhengighet eller integritet, men det er en utøvelse av ansvaret universitetsledelsen har for å vurdere utvalgets anbefaling og implementeringen av den, sier prorektor Ragnhild Hennum.

Foto: Ola Sæther

Oslo, 2009: Uten å vurdere klagerens dokumentasjon, ga Forskningsetisk utvalg på UiO en prisvinnende, mannlig medisinprofessor medhold i at anklagen mot ham var grunnløs.

Nå har utvalget behandlet saken på ny. Kort tid etter at Uniforum skrev om saken i juni 2016, ba UiO-ledelsen nemlig om en ny vurdering av anklagene. Men selv om utvalget ved leder Anne Inger Helmen Borge avsluttet sitt arbeid før jul, er deres konklusjon fremdeles ikke kjent verken for partene eller for offentligheten.

– Naturlig at rektoratet behandler uttalelsen

Før utvalgets konklusjon gjøres kjent, skal den nemlig til behandling i rektoratet, opplyser Helmen Borge til Uniforum.

Forskningsetisk utvalg ved UiO

* Forskningsetisk utvalg ved UiO er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.
* Utvalget kan på eget initiativ uttale seg om forskningsetikk. De behandler også enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved UiO.
* Forskningsetiske enkeltsaker skal først håndteres på fakultetsnivå. Saker som ikke løses på fakultetsnivå, kan legges fram for Forskningsetisk utvalg.
* Leder for utvalget fra 1.9.2016 er professor Anne Inger Helmen Borge.
* Sekretær for utvalget er juridisk seniorrådgiver i Avdeling for fagstøtte, Kristin Flagstad.

Les mer om Forskningsetisk utvalg

Dette til tross for at utvalget er faglig uavhengig, og verken rektor eller styret har instruksjonsmyndighet over utvalgets avgjørelser.

Prorektor Ragnhild Hennum forklarer:

– Rektoratet er det forumet hvor den samlede universitetsledelsen møter, og det kan derfor være naturlig å behandle uttalelser fra utvalget som man anser viktige i rektoratet. I det ligger ikke en underkjenning av utvalgets faglige uavhengighet eller integritet, men det er en utøvelse av ansvaret universitetsledelsen har for å vurdere utvalgets anbefaling og implementeringen av den, skriver prorektoren på e-post.

Begrunner med ny rutine

Forskningsetisk utvalg er Universitetet i Oslos rådgivende organ for forskningsetikk, og skal ifølge mandatet gi uttalelser i forskningsetiske enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis.

Verken utvalgets mandat eller reglene for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet, sier noe om rektoratets rolle etter at en sak har vært behandlet i utvalget. At utvalgets konklusjon likevel skal til behandling i rektoratet, begrunnes av prorektoren med en ny rutine:

– Fra 1. juni 2016 gjelder en ny rutine for oppfølging av enkeltsaker som har vært behandlet i Forskningsetisk utvalg. Etter punkt 3 i denne, skal utvalgets sekretær innkalle til møte med universitetsdirektør, avdelingsdirektør i Avdeling for fagstøtte og personaldirektør for å orientere om uttalelsen og utvalgets konklusjon, forklarer hun.

Den omtalte rutinen ligger ikke på nett, men Uniforum har fått den tilsendt av UiOs pressekontakt. Ingen av de fem punktene i rutinen sier at utvalgte enkeltsaker skal innom rektor.

Kritisk til skjult rutine

Da det ble klart at UiO-ledelsen ønsket en ny gransking av den åtte år gamle saken, beskrev professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk det som en klok beslutning.

– Universitetet i Oslo kan ikke leve med at det sås tvil om hvorvidt en sak som dette har blitt forsvarlig gransket, sa han til Uniforum den gang.

At saken nå skal opp i rektoratet før utvalgets uttalelse og konklusjon gjøres kjent for partene, mener han kan være positivt.

– Dette kan tolkes som at universitetsledelsen tar uttalelser fra utvalget på ytterste alvor, påpeker professoren.

Derimot er han skeptisk til at universitetsledelsen begrunner framgangsmåten med en rutine som ikke er gjort kjent på UiOs nettsider.

– Det finner jeg kritikkverdig. Slike rutiner burde i likhet med mandatet for Forskningsetisk utvalg ha vært gjort tilgjengelig på UiOs nettsider fra den dagen de ble vedtatt, sier Solbakk.

Tidligere unntatt offentlighet

Innen tidsfristen Uniforum ga, hadde UiO ikke noe svar på hvorfor rutinen ikke er tilgjengelig på nett.

Universitetet bekrefter imidlertid at det er snakk om den samme rutinen som i september 2016 ble omtalt av prorektor Ragnhild Hennum som intern, og derfor ikke offentlig:

«Sier de har nye rutiner på plass, men at disse ikke er offentlige.», het det i en artikkel på Forskning.no.

Av Helene Lindqvist
Publisert 4. jan. 2017 05:15 - Sist endra 7. sep. 2021 11:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere