Flere unge fullfører høyere utdanning

Av de om lag 11 800 studentene som startet på en halvannetårig eller toårig masterutdanning for første gang i 2011, fullførte 45 prosent innen to år, Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kvinnene fullfører studiene oftere enn menn, viser ferske SSB-tall, unntaket er doktorgradsstudier, der er det flest menn som fullfører. Bilder viser velkomstseremonien for nye studenter ved Universitetet i Oslo i fjor. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Unge studenter fullfører en lang høyere utdanning raskere nå enn for ti år siden,viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Av de nye studentene som startet i høyere utdanning før fylte 25 år i 2007, hadde 30 prosent fullført en høyere grad i løpet av åtte år.

Tilsvarende tall for dem som startet ti år tidligere, var på 17 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) om sine nye tall om høyere utdanning.

SSB forteller også at hvis man ser alle de nye studentene under ett, uavhengig av alder, hadde 24 prosent oppnådd en høyere grad og 41 prosent en lavere grad i løpet av 8 år.

Vil ha flere tiltak

Norsk studentorganisasjon er på sin side opptatt av at de samme tallene viser at kun 6 av 10 studenter (uansett alder) som begynte sine studier i 2007 har fullført graden, ifølge den samme undersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

NSO poengterer at de lenge har etterlyst tiltak for å bedre fullføringen i høyere utdanning, skriver Uniforum.

— Rektorene må gjøre noe med kvaliteten på undervisningen før kvalitetsmeldingen kommer i 2017, krever Marianne Andenæs (bildet over). Hun leder for Norsk studentorganisasjon.

— Rektorene kan ikke vente på kvalitetsmeldingen som kommer i 2017. De må sikre god og variert undervisning, veiledning, og involvering i det faglige fellesskapet allerede fra studiestart nå, sier Andenæs.

Vil ha bedre faglig inkludering

Norsk studentorganisasjon mener alle studenter må bli inkludert i sitt fagmiljø med en gang de starter på høyere utdanning. Dette stiller krav til institusjonen, de faglige ansatte og til studentene selv. NSO er tydelig på at én av forutsetningene for at studenter skal kunne fullføre studiene på en god måte er bedre studentøkonomi.

— Det overrasker ikke at frafallet er høyt og gjennomstrømningen dårlig, når forutsetningene for å være heltidsstudent ikke er bedre enn de er i dag. Forbedringspotensialet er enormt og gevinstene store. Regjeringen har flere muligheter i tillegg til opptrappingsplanen for 11 måneder studiestøtte. Det beste trikset de kan trekke opp av hatten nå er økt studiestøtte og bygging av flere studentboliger, sier Andenæs. 

Kvinner fullfører oftere enn menn

Blant nye studenter i 2007 fullførte 59 prosent av de mannlige studentene en grad i løpet av åtte år, mens det samme gjaldt 68 prosent av kvinnene.

Ser vi bare på gruppen som var yngre enn 25 år ved oppstart, fullfører adskillig flere. For gruppen som var under 25 år da de begynte studiene var fullføringsprosenten 69 for menn og 78 for kvinnene.

De som var eldre da de startet studiene har langt lavere fullføringsprosent i løpet av de 8 første årene.

For dem som startet etter fylte 25 år, er tilsvarende tall 35 prosent for menn og 44 prosent for kvinner, viser tallene fra SSB.

Økning i andel fullførte bachelorgrader

Av de vel 33.000 studentene som startet på bachelorutdanning for første gang i 2010, fullførte 48 prosent innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 66 prosent fullført. For kullet som startet i 2005 var fullføringsgraden etter fem år 58 prosent. Man ser altså en økning på 8 prosentpoeng på andelen som fullfører bachelorgrad innen fem år.

Når det gjelder 2010-kullet var det 71 prosent av kvinnene som fullførte en bachelorutdanning innen fem år, mens tilsvarende andel for menn var 58 prosent. I løpet av denne femårsperioden var det 20 prosent som avbrøt studiet.

Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde størst andel av studenter som avbrøt i løpet av fem år, hele 30 prosent. Sykepleiefag og samferdsels- og sikkerhetsfag hadde minst andel avbrudd med henholdsvis 13 og 11 prosent, skriver SSB, ifølge Khrono.

Bruker tid, men 3 av 4 fullfører master

Av de om lag 11 800 studentene som startet på en halvannetårig eller toårig masterutdanning for første gang i 2011, fullførte 45 prosent innen to år.

Innen fire år hadde ytterligere 20 prosent fullført. Ser vi på de om lag 4700 studentene som startet på en femårig masterutdanning for første gang i 2008, fullførte 48 prosent innen fem år, mens 73 prosent hadde fullført mastergraden i løpet av sju år.

Se også: Flere tabeller hos Statistisk sentralbyrå

Flest menn fullfører doktorgrad

I 2014 var det for første gang flest kvinner som disputerte. Likevel er det fortsatt, av de som starter på en doktorgrad, flest menn som fullfører denne topputdanningen.

Av de 1876 som startet på en doktorgrad i 2010, fullførte 56 prosent i løpet av fem år, mens 21 prosent fortsatt var i gang. Menn fullfører oftere doktorgrader enn kvinner. I løpet av fem år hadde 61 prosent av mennene fullført og 51 prosent av kvinnene.

1 av 4 som startet en doktorgrad i 2010, var innvandret i løpet av de siste fem år med arbeid eller utdanning som innvandringsgrunn.

Blant de største fagområdene hadde «naturvitenskapelige fag»’ størst fullføringsandel med 63 prosent. Nest størst fullføringsandel hadde «helse-, sosial- og idrettsfag» med 56 prosent, mens «samfunnsfag og juridiske fag» og «humanistiske og estetiske fag» hadde minst fullføringsandeler med 46 og 44 prosent.

Emneord: Undervisning, Studentsaker, Studentforhold Av Eva Tønnessen /Khrono
Publisert 8. aug. 2016 11:42 - Sist endra 8. aug. 2016 11:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere