Universitetsdirektøren vil fornye lederrekrutteringen på UiO

Kvalifikasjonskrav til rektor, søkekomité for rektorkandidater og åpning for eksterne kandidater til dekan- og instituttlederverv ligger i vedtaksforslagene til Universitetsstyrets møte mandag.

SKJERPER KRAVENE: Selv om UiO fortsetter med valgt rektor, tyder sakspapirene på at det vil bli begrensninger i hvem som kan stille. Etter dagens reglement kan hvem som helst i teorien bli rektor ved UiO. Alt som kreves, både av interne og eksterne kandidater er at de er fremmet av minst 20 stemmeberettigede. Nå vil universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe innføre kvalifikasjonskrav.

Førstkommende mandag skal UiOs styre vedta den videre oppfølgingen av Underdal-gruppas konklusjoner. Saken er så omfattende at styret har valgt å la juni-styremøtet gå over to dager.

Basert på Underdal-gruppas forslag til tiltak, høringssvarene som er kommet inn og tidligere diskusjoner i styret, har universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe utarbeidet et A4-sides langt vedtaksforslag som styret skal ta stilling til. Forslagene vil blant annet innebære flere endringer i lederrekrutteringen på UiO.

Fortsatt valgt rektor

En endring som derimot ikke foreslås, er overgang til Norges nye hovedmodell for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler, nemlig ansatt rektor og ekstern styreleder.

Universitetsdirektøren skriver at hun legger til grunn at styret står ved den konklusjonen de drøftet seg fram til i august 2015, nemlig valgt rektor og tilsatt universitetsdirektør. Dersom styret sier seg enig i dette, blir det trolig ingen egen styresak om hovedmodell. Dette til forskjell fra universitetene i Stavanger og Bergen, som begge nylig hadde valg av modell som egen sak, og landet på henholdsvis overgang til ansatt rektor (UiS) og fortsatt valgt rektor (UiB).

Underdal-gruppa

* Arild Underdal har ledet et utvalg som har sett nærmere på UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur. Utgangspunktet for gruppas arbeid har vært UiOs internasjonale ekspertpanels (SAB) råd om hvordan målene i Strategi 2020 best kan nås, i tillegg til innspill fra tre arbeidsgrupper satt ned for å følge opp SAB-rapporten.
* Rapporten «En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål» er delt inn i tre såkalte «tiltakspakker»: De tre er:
1. Tiltak for klarere prioritering av kvalitet og nyutvikling på alle nivåer i organisasjonen.
2. Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene, med sikte på tre delmål: (a) styrke handlekraften for UiO som institusjon, (b) åpne nye kanaler «oppover» for ideer og initiativ fra lokale fagmiljøer, og (c) rydde av veien uklarhet og merarbeid som oppstår i møtet mellom delt og enhetlig ledelse.
3. For å sikre tilstrekkelig manøvreringsevne i en tid der viktige endringer kan komme både brått og uventet, bør UiO over tid bygge opp et noe større økonomisk handlingsrom for ledere og styrer på alle nivåer i organisasjonen.

Inkludert i vedtaksforslaget er likevel en tilføyelse om at styret har «merket seg meningsforskjellene om dette spørsmålet i høringssvarene.» 

Vil skjerpe kravene til rektor

Selv om UiO fortsetter med valg, tyder sakspapirene på at det kan bli begrensninger i hvem som kan stille. Etter dagens reglement kan hvem som helst i teorien bli rektor ved UiO. Alt som kreves, både av interne og eksterne kandidater er at de er fremmet av minst 20 stemmeberettigede. Til nå er det imidlertid ingen tradisjon verken for at eksterne kandidater stiller eller for at andre enn professorer stiller. Et unntak her er studenten Torkil Vederhus som stilte mot Ole Petter Ottersen i 2013.

I framtiden kan det bli aktuelt med kvalifikasjonskrav til rektor. Universitetsdirektøren skriver i forslaget til vedtak at det på første møte til høsten legges fram «et forslag til kvalifikasjonskrav for UiOs rektor i tråd med styrets diskusjon». Diskusjonen på styremøtet i mai kunne blant annet tyde på at studenter ikke lenger vil være aktuelle som rektorkandidater på UiO.

Valgkomité blir til søkekomité

Nytt ved neste valg blir trolig en «søkekomité med oppgave å søke etter rektorkandidater og fremme kandidatforslag slik at velgerne får et godt valggrunnlag.» Ifølge vedtaksforslaget legges mandatet for komiteen fram for styret på høstens første møte. Dette sammen med forslaget til kvalifikasjonskrav for rektor.

Søkekomité er den nye benevnelsen på «valgkomité» som ble diskutert på forrige møte. Den gang virket styremedlemmene gjennomgående positive. Valgmodellen kombinert med en søkekomité, en såkalt hybridmodell for valg, ble også omtalt av Underdal-gruppa.

Vil åpne for dekaner utenfra

Universitetsdirektøren foreslår også å endre valgreglementet for å fjerne bestemmelsene som hindrer valg av eksterne kandidater til lederverv på nivå 2 og 3, altså ved fakulteter og institutter. Dette er i tråd med Underdal-gruppas anbefalinger, som begrunner dette slik i sin rapport: «En slik bestemmelse innskrenker tilfanget av kandidater, og står i direkte strid med SABs oppfordring om å bli mer utadrettet og «more focused on attracting global talent».»

 

Les også:

*
Styret venter ikke på Underdal-allmøtene
* Valgkomité kan sikre gode rektorkandidater

 

Les styrepapirene (pdf)

Av Helene Lindqvist
Publisert 15. juni 2016 15:13 - Sist endra 15. juni 2016 15:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere