Styret venter ikke på Underdal-allmøtene

«Med full respekt for høringsprosessen» har UiOs styre allerede satt administrasjonen i sving med å utrede utvalgte punkter i Underdal-rapporten. Høringsfristen er 25. mai.

ALLE SKAL BLI HØRT: De fakultetsvise allmøtene er ledd i en bred høringsprosess som skal pågå fram til 25. mai. Her fra allmøtet på matnat i går.

Foto: Ola Sæther

Rundt 70 matnat-ansatte dukket opp da UiO i går holdt ett av en rekke allmøter om Underdal-utvalgets rapport En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål, som nå er på høring.

De fakultetsvise allmøtene er ledd i en bred høringsprosess som skal pågå fram til 25. mai. Blant de inviterte høringsinstansene er fakulteter og museer, institutter og sentre under fakultetene, studentene, tjenestemannsorganisasjonene og stipendiatorganisasjonen UiODoc. Enkeltindivider kan også komme med innspill.

Ville sikre faktabasert diskusjon

Men fullstendig å vente på høringsuttalelsene før arbeidet med å følge opp rapporten går videre, er det rett og slett ikke tid til, har Universitetsstyret besluttet.

Oppfølgingen av Underdal-rapporten

* Arild Underdal har ledet et utvalg som har sett nærmere på UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur. Utgangspunktet for gruppens arbeid har vært UiOs internasjonale ekspertpanels (SAB) råd om hvordan målene i Strategi 2020 best kan nås, i tillegg til innspill fra tre arbeidsgrupper satt ned for å følge opp SAB-rapporten.
* Rapporten «En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål» er delt inn i tre såkalte «tiltakspakker»: De tre er:
1. Tiltak for klarere prioritering av kvalitet og nyutvikling på alle nivåer i organisasjonen.
2. Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene, med sikte på tre delmål: (a) styrke handlekraften for UiO som institusjon, (b) åpne nye kanaler «oppover» for ideer og initiativ fra lokale fagmiljøer, og (c) rydde av veien uklarhet og merarbeid som oppstår i møtet mellom delt og enhetlig ledelse.
3. For å sikre tilstrekkelig manøvreringsevne i en tid der viktige endringer kan komme både brått og uventet, bør UiO over tid bygge opp et noe større økonomisk handlingsrom for ledere og styrer på alle nivåer i organisasjonen.
* Rapporten er nå ute på høring på universitetet med høringsfrist 25. mai.
* Det som nå gjenstår av prosjektprosessen for SAB-oppfølging, er en rekke allmøter og en intern høringsrunde på UiO for å få synspunkter på Underdal-gruppens rapport og deretter styrets beslutninger om hvilke endringstiltak som eventuelt ønskes iverksatt og i hvilket tempo. Styrets sluttbehandling skal etter planen finne sted i juni 2016. Ulike oppfølgings- og implementeringsoppgaver vil følge senere i den ordinære linjeorganisasjonen, og SAB-oppfølgingen som prosjekt avsluttes senest i løpet av høsten 2016.
* Universitetsstyret vedtok 14. mars følgende:

«Med full respekt for høringsprosessen, men for å sikre en faktabasert diskusjon, ber styret administrasjonen utrede nærmere rammer og innretning for forslagene om opprettelse av vise/prorektor for utdanning og etablering av hybride ledelsesmodeller frem mot styrets diskusjon på ekstraordinært møte i juni. Et diskusjonsnotat bør fremlegges på styrets maimøte.»

Denne delen av det flerleddete vedtaket ble vedtatt mot stemmene til rektor Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Erling Sandmo og Ole Martin Nodenes.

«Med full respekt for høringsprosessen, men for å sikre en faktabasert diskusjon (…)», innledet styret delvedtaket 14. mars, hvor administrasjonen bes utrede et par av temaene i rapporten (se faktaboks).

På bakgrunn av utredningene skal styret diskutere følgende kommende tirsdag:

* En «hybrid» valgprosess for rektorvalget ved UiO – problemstillinger og alternativer.

* En viserektorfunksjon for utdanning ved UiO – alternative modeller.

Kritisk til prosessen videre

– Uheldig, synes leder for NTL-UiO Ellen Dalen.

Hun liker dårlig at styret setter i gang egne utredninger av temaer som skal ut på høring.

– Høringsrundene skal jo ha som formål å belyse de ulike aspektene ved forslagene, og det er dette som skal ligge til grunn for styrets behandling, påpeker hun.

NTL-lederen ser få tegn til at prosessen videre vil være demokratisk:

– Noe som er sterkt kritikkverdig i og med at det nettopp er beslutningsmodeller og demokrati som er tema for rapporten, poengterer hun.

Rektor stemte mot forslaget

I stedet mener Dalen det hele ligger an til å bli en prosess hvor lederne svarer på forslaget fra lederen om hvordan lederne skal få det enklere i sin hverdag.

– I så fall er høringene lite verdt for styrets videre behandling, advarer NTL-lederen, som ikke legger skjul på at hun er svært kritisk ikke bare til prosessen, men også til mange av forslagene i rapporten.

Styrets bestilling til administrasjonen ble for øvrig ikke enstemmig vedtatt. Rektor og styreleder Ole Petter Ottersen, professor Kristian Gundersen, professor Erling Sandmo og representant for de teknisk-administrative ansatte Ole Martin Nodenes stemte mot dette punktet, som kom som siste punkt i et flerleddet vedtak.

– Høringsprosessen er svært viktig

Rektor Ole Petter Ottersen, som altså stemte mot utredningsvedtaket, forsikrer at alle stemmer vil bli hørt.

– Signaliserer styret med bestillingene til administrasjonen at innspillene fra resten av UiO egentlig ikke er så viktige?

– Nei, styret mener høringsprosessen er svært viktig og at alle stemmer må høres, sier han til Uniforum.

– Bestillingen av utredningene innledes med ordene «Med full respekt for høringsprosessen». Hvorfor er denne formuleringen inkludert?

– Den er inkludert nettopp fordi styret har understreket hvor viktig det er at vi respekterer høringsprosessen, oppklarer han videre.

– Det kan nok argumenteres for at det haster å utrede spørsmålet om en «hybrid» valgprosess, men kanskje ikke for at det haster med viserektorfunksjonen? Kan du kommentere det?

– Styret ønsket dette utredet, svarer rektor.
 

Les også:

* Ønsker ikke «bikkjeslagsmål» om ledelsesmodell

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 26. apr. 2016 14:36 - Sist endra 26. apr. 2016 14:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere