Ønsker ikke «bikkjeslagsmål» om ledelsesmodell

Diskusjonen om valgt eller ansatt rektor bør ikke overskygge resten av innholdet i Underdal-utvalgets rapport, advarte flere medlemmer av Universitetsstyret i dag.

PÅPEKER SVAKHETER: – Jeg ønsker ikke å bidra til at vi avsporer den viktige kvalitetsdiskusjonen med et bikkjeslagsmål rundt valgt eller ansatt rektor. Når det er sagt, er det fortjenestfullt at rapporten helt riktig påpeker flere svakheter ved dagens system, sa styremedlem Idar Kreutzer.

Foto: Ola Sæther

– UiO kan ikke beholde sin nåværende posisjon bare ved å være like god som i dag. Prestasjonsnivået må heves, slo Arild Underdal fast da han i dag la fram rapporten fra utvalget som har sett på UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur.

Rapporten er tilgjengelig på UiOs nettsider, og utvalgslederen konstaterte at utvalgets flertall til en modell som gir ansatt rektor og ekstern styreleder, har vakt oppmerksomhet.

– Men dette spørsmålet har ikke vært det viktigste for oss i utvalget, understreket han.

Advarte mot avsporing

Flere av styremedlemmene som tok ordet, delte denne oppfatningen. Blant dem rektor Ole Petter Ottersen, Ole Martin Nodenes, Heidi Bang og Idar Kreutzer:

Underdal-utvalget

*Arild Underdal har ledet et utvalg som har sett nærmere på UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur. Utgangspunktet for gruppens arbeid har vært UiOs internasjonale ekspertpanels (SAB) råd om hvordan målene i Strategi 2020 best kan nås, i tillegg til innspill fra tre arbeidsgrupper satt ned for å følge opp SAB-rapporten.
* Rapporten ble lagt fram for Universitetsstyret i dag.
* Rapporten er delt inn i tre såkalte «tiltakspakker»: De tre er:
1. Tiltak for klarere prioritering av kvalitet og nyutvikling på alle nivåer i organisasjonen.
2. Tiltak for tettere og mer effektiv samhandling mellom styringsnivåene, med sikte på tre delmål: (a) styrke handlekraften for UiO som institusjon, (b) åpne nye kanaler «oppover» for ideer og initiativ fra lokale fagmiljøer, og (c) rydde av veien uklarhet og merarbeid som oppstår i møtet mellom delt og enhetlig ledelse.
3. For å sikre tilstrekkelig manøvreringsevne i en tid der viktige endringer kan komme både brått og uventet, bør UiO over tid bygge opp et noe større økonomisk handlingsrom for ledere og styrer på alle nivåer i organisasjonen.
*Rapporten skal ut på en bred høring på universitetet før den på ny skal opp i styret i juni.
* Les rapporten

 

– Den klare prioriteringen av kvalitet står som en søyle gjennom hele rapporten.  Vi må ikke la oss forvirre av medieomtalen. Og vi må være forsiktige så ikke vi i våre kommentarer og i ordskiftet rundt rapporten, fjerner fokus fra det som er kjernen her, nemlig kvalitet, advarte han de andre styremedlemmene.

Kreutzer minnet om at selv om utvalgets flertall går inn for ansatt rektor, er det i dag ikke flertall i Universitetsstyret for en slik modell. Og å bruke tid på denne diskusjonen vil fort komme i veien for resten av rapporten, påpekte han.

– Jeg ønsker ikke å bidra til at vi avsporer den viktige kvalitetsdiskusjonen med et bikkjeslagsmål rundt valgt eller ansatt rektor. Når det er sagt, er det fortjenestfullt at rapporten helt riktig påpeker flere svakheter ved dagens system.  Og innenfor rammen av det det er flertall for i dette styret, bør vi aktivt gå inn og se hva vi kan iverksette av tiltak for å sørge for at ledelsesmodellen vår fungerer så godt som overhodet mulig.

– Topptungt

Finans Norges adm. dir var svært fornøyd med selve utvalget:
– Gruppen har helt usedvanlig gode forutsetninger for å mene noe om de spørsmålene som er stilt, mente Kreutzer.

Andre styremedlemmer, blant andre Sofie Høgestøl og Kristian Gundersen, brukte i stedet betegnelsen «topptung» for å beskrive utvalgets sammensetning.

– Du framstiller det som om det handler om gruppens kompetanse, men det handler om deres posisjoner i universitetssamfunnet, sa Gundersen henvendt til Kreutzer.

Biologiprofessoren poengterte at dekaners syn ikke nødvendigvis er representative for det andre ansatte mener. Her viste han til at den gang utvalgsmedlem og tidligere SV-dekan Fanny Duckert gikk inn for ansatt ledelse, stemte 72 prosent av fakultetets stemmeberettigede for å fortsette med valgt dekan.

– Utvalget er topptungt, og konklusjonene er preget av det, argumenterte Gundersen, og understreket at det er nedsatt av universitetsdirektøren og ikke av styret.

– Snevert ideologisk grunnlag

Han beskrev rapporten som interessant, men var ikke like positiv til alt innholdet.

– Det ideologiske grunnlaget er for snevert.  For eksempel når det snakkes om ledere, snakkes det om å få gode ledere. Men ingen snakker om maktforholdet. Vi kan for eksempel diskutere om vi skal ansette eller velge instituttledere. Men hvis vi da ansetter, så er det også et spørsmål om hvem som ansetter. Og for meg er det åpenbart at hvis vi ansetter, bør det være instituttene som ansetter og ikke fakultetene. Da ligner det mer på et valg og gir større legitimitet, beskrev Gundersen.

I dag framstår dekanene som svært delaktige når instituttledere ansettes, mente professoren. Da ville det vært noe annet om instituttene selv satt ned en gruppe som lette etter kandidater, poengterte han.

– Hvis vi kunne være sikre på at prosessen ble lik det siste eksempelet, ville det være mye lettere å akseptere ansettelser framfor valg, sa Gundersen.

Skal ut på bred høring

Nå som rapporten er presentert for styret, skal den ut på en bred høring på universitetet, før den igjen skal behandles i styret, på møtet i juni.

Ole Martin Nodenes, som representerer de teknisk-administrative ansatte i styret, foreslo at rapporten også kunne tas opp på allmøter, noe som ble positivt tatt i mot av rektor.


Fornøyd med mottakelsen

I pausen sier utvalgsleder Underdal seg fornøyd med mottakelsen i styret:

– Styret var preget av et sterkt ønske om å bygge videre på hele arbeidet vårt, sier han til Uniforum.

Han understreker at det er viktig å lese rapporten i lys av de tre andre rapportene som følger opp rådene fra UiOs Strategic advisory board (SAB).

Utvalgslederen håper rapporten kan bidra til å stimulere til en mer nyansert tenkning om hva valg og tilsetting er. Modellene er nemlig ikke entydig definerte størrelser, poengterer han.

– Skal rektor velges, kan man for eksempel ha en valgkomité. Mens ved tilsetting kan man skaffe et klart mandat fra universitetssamfunnet.

 

Les også: – UiO er ikke moden for ansatt rektor

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 14. mars 2016 15:44 - Sist endra 15. jan. 2018 15:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere