Politistudenter både mest fornøyd og blant de flittigste

Politistudentene er landets aller mest fornøyde. De minst fornøyde er enkelte ingeniør- og lærerstudenter. Det viser Studiebarometeret for 2015 som ble publisert i dag.

MEST FORNØYDE: Politihøgskolestudentene er Norges mest fornøyde.

Foto: Bjørn Erik Rygh Lunde /Politihøgskolen

Norske studenter er alt i alt meget fornøyd, og tallene er stabile for tredje år på rad. Aller mest fornøyd er politistudentene, som også er blant dem som jobber mest faglig, skriver

Khrono.

I 2015 er det politistudentene som svarer i Studiebarometeret at de «alt i alt» er mest fornøyd, med en skår på hele 4,7 der toppskår er 5,0.

I den andre enden av skalaen finner vi det som blir kalt «andre ingeniørfag» (3,7) og lærerstudenter på grunnskole- og lektorutdanning (3,8).

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjennomfører årlig Studiebarometeret, en nasjonal spørreundersøkelse om studiekvalitet blant norske studenter. 

47 prosent av de spurte studentene har svart på Studiebarometeret 2015. I dag blir resultatet for undersøkelsen i 2015 presentert. Det er tredje året barometeret er gjennomført.

Fornøyde og flittige politistudenter

Politistudentene svarer også høyere enn gjennomsnittet på de ulike indeksene man finner i Studiebarometeret (tabell under). 

Hovedindeks 2013* 2014* 2015* Politistudenter 2015
Arbeidslivrelevans 4,2 4,3 4,3 4,5
Engasjement 4,0 4,1 4,1 4,5
Eksamen   3,8 3,9 4,0
Miljø 3,8 3,8 3,8 4,0
Læringsutbytte 3,7 3,7 3,7 4,0
Praksis   3,5 3,6 *
Undervisning og veiledning 3,3 3,3 3,6 4,2
Medvirkning 3,2 3,2 3,2 3,5

(*Gjennomsnitt alle studenter i de ulike kategoriene i 2013, 2014 og 2015)

Politistudentene er også de studentene som jobber tredjemest med fag. De oppgir at de er de studentene som har mest organisert læringsaktivitet, og dermed er de også blant

de studentgruppene som oppgir lavest antall timer egenstudier i måneden.

Men her blir de slått av tannlegestudenter og arkitektstudentene som er de aller flittigste faglig.

20 timer forskjell i uka på faglig innsats

Arkitektstudentene oppgir at de jobber 48,8 timer faglig i uka, mens i den andre enden av skalaen oppgir språk, pedagogikk og sosiologistudenter at de jobber under 29 timer faglig i uka.

Arkitektstudentene har ikke så mye organisert undervisning som politistudentene, men er de studentene i landet som oppgir høyest antall time egenstudier i måneden.

Om disse skriver NOKUT i sin rapport:

«Vi ser også at det er store forskjeller på hvor mye tid de forskjellige utdanningstypene bruker på organiserte læringsaktiviteter. Utdanningstyper som pedagogikk og sosiologi ligger lavest både i total tidsbruk og i organiserte læringsaktiviteter, noe som kan indikere at det er rom for mer læring, samt at man kan lure på om det settes høye nok forventninger til studentene i disse utdanningstypene.»

Norske studenter er «alt i alt» fornøyde

Studiebarometeret for 2015 viser det samme som barometeret i 2014 og i 2013. En stor andel av studentene svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds «alt i alt».

Likevel; det er store variasjoner mellom fagområder, mellom institusjonene og også innad på de enkelte høgskoler og universitet.

«Alt i alt» karakteren på tilfredshet fra norske studenter der skalaen går fra 1-5 er 4,1.

NOKUT har også undersøkt grupper av institusjoner og finner noen små forskjeller:

«Endringene fra år til år er minimale, og kan skyldes avrundinger av desimalverdier. Studentene ved de vitenskapelige høgskolene er i gjennomsnitt mest fornøyde, mens studentene ved de nye universitetene er minst fornøyde, når vi ikke kontroller for andre variabler.»

NOKUT skriver i sine analyser at «alt i alt»-spørsmålet oppnår bedre skår enn gjennomsnittet av de andre spørsmålene i skjemaet, og forklarer:

«Dette skyldes trolig at det er andre forhold enn de vi spør om i spørreskjemaet som påvirker total tilfredshet. Det kan blant annet være ikke-faglige forhold som bosituasjon, fritidstilbud og generell trivsel.»

Minst fornøyd med oppfølging og veiledning

Som i tidligere år er studentene mest fornøyde med arbeidslivrelevans, fulgt av engasjement. Studentene er minst fornøyde med medvirkning, undervisning og veiledning.

Gjennomsnittet på indeksen undervisning og veiledning har gjort et hopp fra 3,3 i 2013 og 2014 til 3,6 i 2015. NOKUT skriver at de tror dette skyldes endret formulering på noen spørsmålene.

NOKUT har endret begrepet «Faglærerne» til «Faglig ansatte», og tydeliggjorde (i hjelpetekst) begrepet: «Med faglig ansatte mener vi faglærere, studentassistenter, laboratorieassistenter og andre faglig ansatte som bidrar i undervisningen.»

Det siste spørsmålet på oppfølging er endret fra «den individuelle oppfølging fra faglærer» til «den faglige oppfølgingen».

Det skal være spesielt på den siste endringen om oppfølging som har forårsaket at gjennomsnittsverdien på indeksen har gått opp med 0,3 fra 2014 til 2015.

Noen hovedfunn Studiebarometeret 2015:

«Alt i alt» tilfredshet

 • 2015: 77 prosent tilfreds/svært tilfreds
 • 2014: 76 prosent tilfreds/svært tilfreds
 • 2013: 77 prosent tilfreds/svært tilfreds

«Alt i alt»karakterer

 • Totalt, alle studenter: 4,1
 • Vitenskaplige høgskoler 4,1 (4,2)
 • Statlige høgskoler 4,1 (4)
 • Gamle universiteter (inkludert NMBU) 4 (4)
 • Nye universiteter 3,9 (3,9)

(Skala fra 1-5, 5 er svært tilfreds, 1 er ikke tilfreds, 2014-resultat i parentes.)

Tidsbruk totalt (alle tall i timer per uke)

  2014 2015
Total faglig innsats (a+b) 34,4 35,1
A: Egen
studie
18,4 18,3
B: Organisert
læring
16,3 17
Jobb 7,1 8,4

Fem på topp faglig innsats (alle tall i timer per uke)

 • Arkitektur 48,8
 • Odontologi 48,5
 • Politi 43,7
 • Medisin 42,9
 • Maskin 41,1

Fem på bunn faglig innsats (alle tall i timer per uke)

 • Språk 26,8
 • Pedagogikk 28,1
 • Grunnskole 5-årig 28,6
 • Sosiologi 29
 • Medie-informasjon 29,6

Politi- versus lærerstudenter*

  Politi Lærer
Alt i alt 4,7 3,8
Undervisning 4,2 3,4
Miljø 4,0 3,7
Medvirkning 3,5 3,0
Engasjement 4,5 3,8
Relevans 4,5 4,4
Eksamen 4,0 3,9
Læringsutbytte 4,0 3,7

*Skala fra 1-5, 5 er svært tilfreds, 1 er ikke tilfreds.

Kilde: NOKUT og Studiebarometeret 2015

 

Emneord: Studentforhold. Studentsaker, Undervisning Av Eva Tønnessen og Hege Larsen/Khrono
Publisert 2. feb. 2016 10:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere