Ny språkapp kan hjelpe barn med Downs syndrom

Down syndrom er den vanligste enkeltårsaken til utviklingshemning i Norge.  Et nytt undervisningsopplegg vil kunne gi disse barna en bedre språkutvikling og større sosial inkludering i klassemiljøet.

UTVIKLER NY SPRÅKAPP: – Det nye språkstimuleringstiltaket inkluderer en app med 40 digitale billedbøker, forteller prosjektleder ved Institutt for spesialpedagogikk Kari- Anne B. Næss.

Foto: Ola Sæther

Forskere ved Universitetet i Oslo ønsker å komme i kontakt med alle barn med Down syndrom som fyller seks år i 2016. Barna vil få tilbud om å prøve et nytt språkstimuleringstiltak kalt The Down Syndrome LanguagePlus-project (DSL +).

– Det er første gang norske skolebarn med Down syndrom får tilbud om et slikt forskningsbasert språkstimuleringstiltak, forteller prosjektleder Kari-Anne B. Næss.

I dag benyttes ofte Karlstad-modellen, kjent blant annet for å anbefale kommunikasjon via tegn. Dette er en modell som ble utviklet på 70-tallet og siden videreutviklet, men som ifølge Næss i liten grad bygger på systematisk forskning.

Unik studie

Næss har tidligere ledet det treårige prosjektet "Språk og leseutvikling hos barn med Down syndrom", som sammenliknet språkutviklingen til 43 norske barn med Downs syndrom med språkutviklingen til barn uten en slik funksjonshemning.

– Det er første gang forskere har fulgt et helt årskull av barn med Down syndrom over et så langt tidsrom. I internasjonal sammenheng er dette unikt., konstaterer Næss.

Studien viste at barn med Down syndrom har en relativt god ordforståelse, men skårer svakere i grammatikk og har større problemer med å uttrykke seg muntlig enn barna de ble sammenliknet med. Studien viste dessuten at vokabular og evne til å snakke spiller en avgjørende rolle for videre språk- og leseutvikling.

Forskerne fant også en sammenheng mellom evne til å uttrykke seg og hvordan barna ble inkludert i klasserommet.

Todelt tiltak

Det nye språkstimuleringstiltaket, som skal tas i bruk høsten 2016, er basert på funnene i denne studien.

Næss forteller at tiltaket består av en app med 40 digitale billedbøker, en for hver uke. Mens ansatte og studenter ved Høgskolen i Telemark har ansvaret for utformingen av tegningene, skal tekstene skrives av den prisbelønte lærebokforfatteren Wenche Hoel Røine.

Tiltaket er todelt og består i tillegg til de digitale billedbøkene av en systematisk språktreningsdel. Eleven vil først få individuell undervisning sammen med spesialpedagog for å tilegne seg ukens ord. Etter dette presenteres billedboken for hele klassen. Elevene vil deretter bli delt inn i små grupper som skal lage en egen historie basert på ukens ord.

– Tanken er at eleven med Downs syndrom på forhånd skal ha opparbeidet en forutsetning for å kunne delta i samtalene, forklarer Næss.

Hun forteller at klassestyrerne og spesialpedagogene vil få opplæring i undervisningsprogrammet før skolestart og oppfølging underveis.

Gjenkjennelseseffekten

Forskergruppen til Næss er i disse dager i ferd med å teste materiellet på et utvalg barn i den aktuelle aldersgruppen.

– Nå ønsker vi å finne ut hva slags oppgaver barna er mest motiverte for å arbeide med. Senere skal vi også teste om vi har valgt å inkludere de riktige ordene.

Næss forteller at gjenkjennelseselementet er spesielt viktig for barn med Down syndrom.

Når undervisningsopplegget er ferdig, er neste skritt å teste effekten.  Totalt vil ca. 70 barn med Down syndrom begynne på skolen høsten 2016. Av disse anslår Næss at rundt 50 vil oppfylle kriteriene for å delta i studien, at minst en av foreldrene må ha norsk som hovedspråk og at barnet ikke skal ha en tilleggsdiagnose som påvirker språklig utvikling.

Før skolestart vil forskerne teste det språklige nivået til samtlige barn i studien. Halvparten vil deretter ta i bruk appen.

– Etter 20 uker vil vi teste alle barna på nytt for å se vi finner forskjeller i språkutvikling og sosial inkludering mellom de som har deltatt i språkstimuleringstiltaket og de som har hatt ordinær undervisning, forteller Næss.

De siste 20 ukene skal samtlige barn følge det nye undervisningsopplegget. Nye oppfølgingstester vil bli foretatt etter tiltaksperioden og senere i skoleløpet.

– Vi ønsker å studere hvorvidt og i hvilken grad intervensjonen i første skoleår har positiv effekt for barnets videre språkutvikling, og hvorvidt den har en overføringseffekt til andre områder, forklarer prosjektlederen

TESTER PILOTVERSJON: Seks år gamle Patrick har testet en pilotversjon av den nye språkappen for barn med Down syndrom. Mamma Nina Rueda-Kjeldsen håper den kan bli et nyttig hjelpemiddel. Foto: Grethe Tidemann

Lot seg rive med

Seks år gamle Patrick er et av barna som har fått teste en pilotversjon av den nye appen. Patrick har ifølge mamma Nina Rueda-Kjeldsen god språkforståelse og et relativt godt ordforråd, men når det gjelder evne til å uttrykke seg muntlig, ligger Patrick langt etter sine jevnaldrende.

Mamma forteller om et vellykket møte med forskerne. Patrick lot seg rive med av billedboken han fikk se, og ble ifølge forskerne spesielt opptatt av en sykebil og en skadet person.

Han begynner på skolen høsten 2015, altså ett år før undervisningstiltaket skal settes i verk, men Rueda-Kjeldsen håper at også hennes sønn vil få tilgang til den nye appen.

– Læring på Ipad fungerer veldig fint for Patrick. Jeg håper dette blir et hjelpemiddel vi også kan bruke hjemme, sier hun.

 

 

 

 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 28. apr. 2015 05:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere