UiO får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon

Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo er tildelt et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiO står som samarbeidspartner ved ytterligere fire av 17. nye SFI-er som ble offentliggjort fredag.

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner over de neste 8 årene til 17 nye sentre som skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer, opplyste Forskningsrådet i en pressemelding 23. november.

Totalt utløser den nye tildelingen forskning for over 3 milliarder kroner.

De nye sentrene vil ifølge administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén, styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet og gi forskningsmiljøene forutsigbarhet i sin næringsrettede forskning.

Samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer

Pressemeldingen fra Forskningsrådet siterer også næringsminister Monica Mæland og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

SFI-ordningen skal ifølge næringsministeren bidra til å bringe Norge opp blant de beste på innovasjon i Europa.

– Gjennom de nye sentrene for forskningsdrevet innovasjon følger vi opp målene vi har satt i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi trenger samarbeid mellom næringslivet og fremragende forskningsmiljøer for å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. De nye SFI-ene viser at vi er på rett vei, slår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fast.

57 søknader

Totalt gikk ca. 265 internasjonale fageksperter gjennom 57 søknader fra hele landet. Kvalitetsnivået på de innsendte søknadene vurderes ifølge Forskningsrådet som svært høyt.

De 17 ferske SFI-ene representerer miljøer innenfor næringer som petroleum, maritim industri og havbruk, helse- og omsorgssektoren, IKT-sektoren, bioøkonomien og prosessindustrien.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI-ordningen startet i 2005 og har som målsetting å styrke bedrifters innovasjonskraft gjennom satsing på langsiktig forskning og tett samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Ordningen skal gjøre det attraktivt for internasjonale bedrifter å etablere FoU-virksomhet i Norge og stimulere til forskerutdanning på viktige nærings- og samfunnsområder og til forskningsbasert nærings- og teknologioverføring.

SFI-ordningen forutsetter samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og Forskningsrådet.

Sentre blir etablert for maksimalt fem pluss tre år. Sentre som blir valgt, må holde høy vitenskapelig kvalitet og ha høyt potensial for innovasjon og verdiskaping.

21 konsortier av forskningsinstitusjoner og næringslivsaktører fra hele landet har tidligere fått status som SFI gjennom utlysninger i 2005, 2010 og 2013.

UiOs andre SFI

Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo er vertskap for ett av de nye sentrene, Centre for Scalable Data Access (SIRIUS).

Dette er et senter som skal utvikle nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data. Forskningen vil bygge på og utnytte teknologiske nyvinninger innenfor blant annet tungregning og skyteknologi.

Institutt for informatikk samarbeider med forsknings­partnerne NTNU og University of Oxford. Bedriftspartnere omfatter ni store bedrifter og fire små og mellomstore bedrifter. Blant  disse er tre fra olje- og gassektoren, Statoil Petroleum AS, Conocophillips Scandinavia AS og Schlumberger Information Solutions AS, mens resten er IT- og teknologibedrifter: Siemens AS, IBM AS, Numascale AS, EVRY AS, Oracle Norge AS, STERIA AS, Dolphin Software AS og Computas AS.

Sirius er universitetets andre senter for forskningsdrevet innovasjon. Universitetet i Oslo ble i 2005 tildelt senteret InGAP– Innovative naturgassprosesser og produkter.

Universitetet i Oslo er involvert som samarbeidspartner ved fire av de 17 sentrene som ble kunngjort fredag 21. november.

Statistiske metoder og verktøy

Norsk Regnesentral er vertsinstitusjon for Big Insight, Statistics for the knowledge economy. Senteret skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske metoder og verktøy for håndtering og sammenstilling av store og komplekse datasett for privat og offentlig sektor.

Servicemodeller i helsesektoren

Centre for Connected Care Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations har som hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft og ansvar for egen helse. Vertsinstitusjon er Oslo universitetssykehus.

Ultralydbasert bildebehandling

Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries ved NTNU har som hovedmål å etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling i medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner.

Samarbeider med Kjemisk institutt

NTNU er også vertskap for senteret Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI) som samarbeider med Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Senterets målsetting er å utvikle nye katalysator- og reaktorsystemer for kjemisk industri som vil øke energi- og råvareomsetningen, samtidig som utslippene fra industri og skipsfart reduseres.

Av Grethe Tidemann
Publisert 24. nov. 2014 15:12 - Sist endra 24. nov. 2014 15:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere