Forskningsrådet krever at forskningsdata skal deles

Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle data i prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet. Unntakene er data som truer personvern eller sikkerhet og data som har kommersiell verdi.

Forskningsrådet har for første gang vedtatt en policy for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata. Hovedprinsippet er at forskningsdata i utgangspunktet skal være tilgjengelig for relevante brukere, på like betingelser, til lavest mulig kostnad.

– Dette er et viktig skritt i retning av et forskningssystem som utnytter de store mengdene data som samles inn i forskningen, mer effektivt, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén i en pressemelding.

I pressemeldingen viser Forskningsrådet til at åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. Den raske, teknologiske utviklingen endrer måten vi utfører forskning og preger hvordan dataene lagres og deles. Tilgang til data blir dessuten stadig viktigere. I dag drives forskningen ofte fremover ut fra tilgangen til nye og store datamengder.

På den internasjonale dagsordenen

I 2007 vedtok OECD "Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding". Norge har forpliktet seg til å følge opp disse retningslinjene.

I de to siste forskningsmeldingene har Regjeringen understreket at den ønsker å legge til rette for økt tilgjengelighet av forskningsdata. Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet etablere en policy for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata.

EU kommisjonen anbefalte i 2012 medlemslandene å utvikle retningslinjer for åpen tilgang til forskningsdata.

I Horisont 2020 er det utarbeidet en veiledning om Open Access som dekker både publikasjoner og data.

I 2013 etablerte EU-kommisjonen Research Data Alliance (RDA) i samarbeid med NSF i USA og Australian National Data Service (ANDS).

Forskningsrådets policy samsvarer ifølge Forskningsrådet, med hva EU og andre land har implementert.

Vil styrke kvaliteten

Bedre tilgang til forskningsdata vil styrke kvaliteten på forskningen, både fordi resultater kan valideres og etterprøves på en bedre måte, og fordi datasett kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre datasett. Åpen tilgang til forskningsdata bidrar dessuten til færre dupliseringer og unødvendig dobbeltarbeid og vil legge til rette for mer tverrfaglig forskning.

– Resultatene fra offentlig finansiert forskning er et fellesgode, som har verdi både for vitenskapen og samfunnet. Derfor er det et viktig prinsipp som slås fast i den nye policyen. Policyen viser også hvordan Forskningsrådet vil bruke sine virkemidler til å fremme økt åpen tilgang til forskningsdata, uttaler Hallén.

Unntakene

Prinsippet om at alle data skal gjøres åpent tilgjengelige gjelder med noen klare unntak. Datasett skal ikke gjøres åpent tilgjengelige hvis det kan true enkeltmenneskers eller nasjonal sikkerhet, er i strid med gjeldende regelverk for personvern, eller strider mot andre juridiske bestemmelser.

Data som har kommersiell verdi og er generert i prosjekter der en bedrift har kontrakt med Forskningsrådet, kan også unntas fra det generelle prinsippet om åpen tilgang. I disse tilfellene anbefaler Forskningsrådet at dataene gjøres tilgjengelig etter en periode, forslagsvis etter tre eller fem år. Data det er uforholdsmessig upraktisk eller kostbart å gjøre tilgjengelige, kan også unntas fra det generelle prinsippet om åpen tilgang.

Nye retningslinjer

Retningslinjene i policyen er ment å være en hjelp for forskere som planlegger sine forskningsprosjekter, opplyser Forskningsrådet i sin pressemelding.

Retningslinjene beskriver hvordan dataene bør arkiveres, gjøres tilgjengelige for andre og hvordan de bør deles. Stikkord er embargoperioder, bruk av lisenser på forskningsdata, behovet for langtidsplan for forvaltning av data mm.

Forskningsrådets virkemidler skal i tiden fremover tilpasses prinsippene i policyen. Et mulig tiltak er å innføre krav om datahåndteringsplaner i prosjekter. På bakgrunn av slike planer vil Forskningsrådet akseptere kostnader til å hente ut data som en del av driftskostnadene i de prosjektene Forskningsrådet støtter.  I tillegg vil Forskningsrådet legge vekt på å etablere gode infrastrukturer for datalagring og datahåndtering, blant annet gjennom finansieringsordningen Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

 

 

Publisert 23. sep. 2014 15:39 - Sist endret 23. sep. 2014 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere