– Universitetsstyret får ikke vite hva som skjer på bakrommet

Gunn Elin Aa. Bjørneboe holdt konflikten med internrevisjonssjefen skjult for Universitetsstyret. Nå mener styremedlem Ole Martin Nodenes det er på tide at revisjonen underlegges styret, og ikke universitetsdirektøren.

IKKE INFORMERT: – Universitetsstyret får ikke vite hva som skjer på bakrommet, før det eventuelt dukker opp i media, beklager styremedlem Ole Martin Nodenes.

Foto: Ola Sæther

Da internrevisjonsfunksjonen på UiO nylig ble evaluert av konsulent- og revisjonsfirmaet Pricewaterhouse Coopers (PWC), ble det slakt, slik Uniforum tidligere har omtalt.

Ifølge PWC er revisjonen preget av vesentlige mangler og den fungerer ikke i tråd med gjeldende standarder. Kritikken rammer både arbeidet til de ansatte i Enhet for internrevisjon (EIR) og universitetets ledelse. Sistnevnte skal ikke ha et klart bilde av hva de vil med revisjonen, og EIRs rolle er derfor uklar.

Som en av ytterst få positive observasjoner, fremheves det derimot at EIR «tilfredsstiller uavhengighetskravene i standardene». Men en konflikt som oppsto omtrent samtidig som PWC leverte sin rapport, kan reise spørsmål ved det.

Ville stanse revisjonssjefen

Konflikten oppsto mellom revisjonssjef Sveinung Svanberg og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i forbindelse med en varsling fra en student. Internrevisjonen er underlagt universitetsdirektøren, og uenigheten mellom de to handler ifølge Svanberg om hvilken instruksjonsmyndighet Bjørneboe har overfor EIR.

Enhet for internrevisjon (EIR)

* Skal bistå universitetets øverste ledelse med å se etter at en tilfredsstillende intern kontroll er etablert og at den fungerer som forutsatt, slik at universitetet drives effektivt, rasjonelt, forsvarlig og i samsvar med overordnede mål, vedtak og forutsetninger.
* Er en stabsenhet direkte underlagt universitetsdirektøren, og har en uavhengig stilling i overfor til den øvrige organisasjonen.
* Kan på eget initiativ legge fram revisjonsrapporter for Universitetsstyret.
* Har 4 årsverk.
* Revisjonssjef er Sveinung Svanberg.
* Fungerende revisjonssjef er Morten Opsal.
* Ble nylig evaluert eksternt av konsulent- og revisjonsfirmaet Pricewaterhouse Coopers. PWC konkluderte med at UiOs internrevisjonsfunksjon er preget av vesentlige mangler og at den ikke fungerer i tråd med gjeldende standarder.

– Bakgrunnen for saken er at hun ville stoppe svaret mitt til en student som hadde varslet om uheldige forhold som påvirket læringsmiljøet ved Det medisinske fakultet. Bjørneboe var hele tiden kjent med at jeg jobbet med saken, og hadde ikke på noe tidspunkt noen innvendinger mot det, hevder Svanberg.

Han endte likevel opp med å sende svaret til studenten.

– Da uenigheten kom for dagen, ønsket jeg å legge problemstillingen fram for Universitetsstyret, noe hun avslo, fortsetter Svanberg. Det er dette avslaget som skal være kjernen i konflikten mellom de to, og Svanberg mener å ha støtte i EIRs instruks for sitt syn.

Ikke nevnt i årsrapporten

Verken konflikten mellom Svanberg og Bjørneboe eller arbeidet med varslingssaken på MED, er nevnt i EIRs årsrapport for 2013. Denne inneholder en relativt detaljert oversikt over revisjonens arbeid.

Svanberg er usikker på hvorfor det er slik:

– Det er ikke jeg som har skrevet årsrapporten. Men siden Bjørneboe ønsket å stoppe denne saken, ønsket hun vel heller ikke at den skulle omtales i årsrapporten! Samtidig kan fungerende revisjonssjef Morten Opsal selvfølgelig ha kommet til at den ikke skulle omtales av andre legitime grunner, sier han.

Opsal selv kommenterer utelatelsen slik i en e-post til Uniforum:

– Årsrapporten er en redegjørelse for enhetens arbeid gjennom året. Varslinger er kort og summarisk nevnt i et eget avsnitt i rapporten, og det er ikke naturlig å omtale enkeltsaker.

– Merkelig og uheldig

Universitetsstyremedlem Ole Martin Nodenes er overrasket over Svanbergs historie.

– Jeg vet ikke om det utgjør et brudd på retningslinjene, men dersom dette stemmer, framstår det som svært merkelig og uheldig. I tillegg kan det ses som en undervurdering av Universitetsstyret. Jeg forstår ikke helt universitetsdirektørens motivasjon for å handle slik, sier han.

Nodenes hørte for første gang om varslingssaken ved MED og EIRs rolle i denne, da Universitas omtalte studentens sak forrige uke.

– Styret får ikke vite hva som skjer på bakrommet, før det eventuelt dukker opp i media, beklager han.

– At universitetsdirektøren overstyrer revisjonen gjennom å forsøke å stanse en rapport, og at dette i tillegg holdes skjult for styret, er frustrerende å oppleve som styremedlem, synes Nodenes.

– Styret må styrke sin rolle

Nå mener han det er på tide at internrevisjonen rapporterer til Universitetsstyret og ikke til universitetsdirektøren.

– Styret må styrke sin rolle som universitetets øverste organ. Da ville vi unngått mange av de problemene vi nå ser, konstaterer han.

På Universitetsstyrets møte i mars var det satt av omkring ti minutter til en presentasjon av EIRs årsrapport, den kritiske rapporten fra PWC og til eventuelle kommentarer fra styret. Nodenes mente dette ikke var nok, og ba derfor om en utsettelse av saken, slik et styremedlem kan be om. Dermed skal en sak om EIR opp på styremøtet i mai.

I dag har Universitetsstyret ingen annen kontakt med EIR enn når arbeidet deres to ganger årlig legges fram som såkalt orienteringssak. Nodenes mener å finne støtte for at dette er feil både i PWCs rapport og i Direktoratet for økonomistyrings veileder for internrevisjoner i statlige virksomheter.

– Revisjonen må forankres høyere opp. Det burde ikke være noe filter mellom EIR og styret, slår han fast.

– En annen ting er hva EIR skal brukes til. Jeg mener de bør brukes langt mer strategisk enn i dag, fortsetter Nodenes.

– Personalmessige sider

Universitetsdirektør Bjørneboe bestrider revisjonssjefens framstilling av konflikten mellom de to.

– Her har Svanberg og jeg ulik oppfatning. Jeg har aldri nektet ham å legge frem noen saker for Universitetsstyret. Det jeg kan bekrefte, er at internrevisor og jeg er uenige om internrevisors rolle i forhold til behandling av enkeltsaker, skriver hun i en e-post til Uniforum, og tilføyer:

– Denne saken har personalmessige sider som gjør at jeg ikke kan kommentere den ytterligere.

I og med at EIRs instruks og rapporten fra PWC skal behandles i Universitetsstyret i mai, kan Bjørneboe ikke besvare de fleste av Uniforums spørsmål om internrevisjonens rolle på UiO. Fungerende revisjonssjef Morten Opsal avslår å la seg intervjue av samme grunn.

– Kan styrke legitimiteten

Da internrevisjonen i forbindelse med fjorårets revisjon «Oppfølging av styrevedtak» skulle undersøke hvordan de ulike fakultetene hadde fulgt opp innovasjonsåret, sendte de et spørreskjema til fakultetene. Av rapporten framgår det at to av UiOs åtte fakulteter ikke besvarte henvendelsen.

Nodenes tror det å være underlagt styret, kunne gitt internrevisjonen en større legitimitet i organisasjonen.

– Da kunne styret også tatt stilling til om det for eksempel er greit at to fakulteter velger ikke å svare, sier han.

Svanberg støtter forslaget om å organisere revisjonen direkte under styret.

– Det vil være meget positivt og noe vi selv også har ønsket. EIR har flere ganger tatt opp spørsmålet om å opprette en revisjonskomité under ledelse av en styrerepresentant for å bedre kontakten med Universitetsstyret. Sist gang forslaget var oppe i styret, var stemningen meget positiv. Egil Myklebust ble foreslått til vervet, men takket nei fordi han ikke hadde kapasitet, erindrer han.

Av Helene Lindqvist
Publisert 9. apr. 2014 09:59 - Sist endret 9. apr. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere