UiO får etiske retningslinjer for innkjøp

Universitetet i Oslo innfører etiske retningslinjer for kjøp av varer og tenester. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. Eitt av krava er at leverandøren skal respektera dei internasjonale menneskerettane.

UT AV UIO: Palestinakomiteen demonstrerte 4. desember i fjor for kravet om at UiO må bryta kontrakten med vaktselskapet G4S og få det ut av UiO. Nokre dagar seinare sa UiO opp kontrakten.

Foto: Martin Toft

Kvart år kjøper UiO varer og tenester for nesten to milliardar kroner. I dag vedtok Universitetsstyret etiske retningslinjer som skal fylgjast både av leverandøren og dei som forhandlar ein avtale på vegner av Universitetet i Oslo.

– Og dei etiske retningslinjene skal bli tatt i bruk straks, opplyste økonomidirektør Marianne Mancini på møtet i Universitetsstyret.

– Når me no legg ut vakt- og sikringstenestene våre ut på tilbod igjen, vil dei etiske retningslinjene liggja ved utlysinga og alle som melder seg på i konkurransen må kunna skriva under på at dei oppfyller alle dei etiske retningslinjene, peika ho på.

Sa opp kontrakt med omstridd vaktselskap

I byrjinga av desember opplyste rektor Ole Petter Ottersen overfor Uniforum at Universitetet i Oslo ville koma til å seia opp kontrakten med det dansk-britiske selskapet G4S om levering av vakt- og sikringstenester frå og med 1. juli 2013. Grunngjevinga var at selskapet mellom anna leverer utstyr og tenester til det israelske forsvaret og dermed bidrar til okkupasjonen av palestinske område på Vestbreidda. Då dette blei kjent, var arbeidet med å innføra etiske retningslinjer for kjøp av varer og tenester allereie kome godt i gang.

Må respektera menneskerettane

Dei leverandørane som skal levera varer og tenester til UiO må også kunne respektera nasjonale og internasjonale miljøstandardar. Leverandøren må alltid fylgja føre var-prinsippet når det handlar om forureining og miljørisiko.

Dei internasjonale menneskerettane må også respekterast. Det same gjeld for menneskeverd, personvern og personlege rettar for alle menneske.

Organisasjonsfridom i arbeidslivet må selskap som skal levera til UiO også respektera. Ingen leverandør kan nytta seg av barnearbeid eller tvangsarbeid. Dessutan må leverandøren forby direkte eller indirekte diskriminering på grunnlag av etnisk bakgrunn, religion, alder, uførleik, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeiningsmedlemskap, politisk partimedlemskap og leverandøren må også fremja likestilling i tilsetjingsforhold.

Selskap som leverer varer og tenester til UiO må dessutan sikra at dei tilsette har eit sunt og sikkert arbeidsmiljø i samsvar med internasjonalt godkjende standardar og nasjonal lovgjeving.

Styremedlem Helle Linné Eriksen meinte at enkelte formuleringar i dei etiske retningslinjene var uheldige. Som døme viste ho til eit punkt under «Standarder i arbeidslivet» der det står at «leverandøren skal tillate ansatte fritt å velge sine egne representanter innenfor det rommet som den nasjonale lovgivningen tillater». Etter hennar meining kunne den siste delen av setninga opna for at ein leverandør ville kunna bryta med kravet om organisasjonsfridom, om selskapet held til i eit land der organisasjonsfridom ikkje finst. Rektor Ole Petter Ottersen lova at teksten skulle språkvaskast og gjerast endå betre før den blei lagt ut på nettsidene til UiO.

Etiske krav til UiO-tilsette

Dei etiske retningslinjene set også opp ein etisk grenseoppgang mellom dei UiO-tilsette og dei selskapa som vil levera inn tilbod til Universitetet i Oslo. Difor blir det understreka at rammeavtalene til UiO ikkje skal kunna brukast til privat bruk. Dei tilsette kan heller ikkje kunna bruka stillinga si til personleg gevinst, og dei kan heller ikkje prøva å oppnå fordelar for seg sjølve eller nærståande personar slik at det kan stillast spørsmål ved deira integritet. Om UiO-tilsette har interesser i eit firma og innkjøpsansvarleg veit det, skal den enkelte gå ut av innkjøpsprosessen og informera nærmaste overordna om forholdet.

Litt gjestfridom går greitt

Det er tillate med moderate former for gjestfridom og sosial samvær med representantar for leverandøren. Men graden av merksemd må ikkje bli så stor at den påverkar avgjerdsprosessen eller kan gi andre grunn til å tru det. Dei tilsette kan heller ikkje for seg sjølve eller andre ta imot gåver, provisjon, teneste eller anna yting. Alle reiser skal bli dekte av UiO, og ikkje av leverandørane. Det personlege forholdet mellom den UiO-tilsette og representanten for leverandøren må ikkje påverka avgjerder som har å gjera med framtidige innkjøp av varer og tenester, heiter det.

Korrupsjon og påverknadshandel er straffbart

Det bli sterkt understreka at påverknadshandel er straffbart. Både korrupsjon og påverknadshandel er straffbart, ifylgje straffelova. Som døme blir det vist til at uetisk åtferd ikkje berre omfattar materielle ting, men også fordelar som til dømes personlege rabattar ved kjøp av varer og tenester eller utlån av utstyr utan vederlag til privat bruk. Leverandøren skal heller ikkje kunna vera grunnen til eller delta i brot på konkurranselovgjevinga, som til dømes ulovleg prissamarbeid, ulovleg marknadsarbeid eller anna åtferd som fører til andre typar brot på konkurranselovgjevinga.

Kan gi dagbøter

UiO held på retten til å gjennomføra varsla og ikkje varsla kontrollar. Om leverandørane ikkje held seg til dei etiske retningslinjene, vil det bli rekna som eit viktig brot på kontrakten. Då vil også UiO kunna krevja dagbøter, så sant ikkje leverandøren kan dokumentera at han ikkje kan gjerast ansvarleg for avtalebrotet. Dagbøtene skal utgjera 0,1 prosent av kontraktsummen, men kan samla ikkje gå over 10 prosent av verdien av kontrakten. Om det kan påvisast at det har vore alvorlege brot på dei etiske retningslinjene, kan UiO heva kontrakten.

Les dei fullstendige  etiske retningslinjene på nettsidene til Universitetsstyret under vedtakssak 6.

Emneord: Universitetspolitikk, Økonomi, Etikk Av Martin Toft
Publisert 5. feb. 2013 17:18 - Sist endra 5. feb. 2013 17:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere