Full konflikt før styrebehandling av IHR

– Vi er sterkt bekymret for ivaretakelsen av Hovedavtalen og medbestemmelsen ved UiO, skriver Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat i et felles brev til Universitetsstyret.

HVA BLE SAGT? I et felles brev til Universitetsstyret gjør Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat det klart at de ikke kjenner seg igjen i referatet fra drøftingsmøtet med arbeidsgiver. – Vi er ofte uenige i sak. Men det er helt unikt at vi er uenige om hva vi ble enige om, sier hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad i Forskerforbundet.

Foto: Ola Sæther

Tirsdag 23. oktober legger universitetsdirektøren fram for Universitetsstyret et omfattende dokument med en rekke vedtaksforslag knyttet til prosjektet Internt handlingsrom (IHR).

Etter et drøftingsmøte mellom fagforeningene og arbeidsgiver før helgen hersker det imidlertid full uenighet både om et av vedtaksforslagene og om innholdet i selve møtereferatet.

Mulig brudd på Hovedavtalen

Punktet det strides om, er det som i de opprinnelige styrepapirene sier at tjenesteleveranser som lønn, regnskap og arkiv skal skilles ut i en egen fellestjeneste underlagt universitetsdirektøren.

– Arbeidsgiver plikter å legge fram slike saker til forhandling med organisasjonene, det har de ikke gjort, og et vedtak slik de opprinnelig foreslo, ville vært et alvorlig brudd på Hovedavtalen, forklarer leder for NTL-UiO Ellen Dalen.

Under drøftingsmøtet torsdag oppfattet hun og de andre fagforeningslederne at ledelsen sa seg enige i denne vurderingen, og at de gikk med på å stryke det aktuelle punktet. Videre var det ifølge fagforeningene meningen at det i vedtaksforslaget skulle legges inn en formulering om at den mulige opprettelsen av en egen tjenesteleveranseenhet skulle vurderes fram mot februar 2013.

– Vi ba dem sitere det nye vedtaksforslaget to ganger i løpet av møtet. Vi var oppmerksomme på faren for at sluttresultatet ikke ville bli gjengitt korrekt, så vi gjorde det vi kunne for å forsikre oss før vi gikk derfra, sier Dalen.

– I realiteten et forhåndsvedtak

Men der organisasjonene trodde at punktet «Etablering av egen enhet for tjenesteleveranser» var fullstendig fjernet, viste det seg at arbeidsgiversidens referat fra møtet ikke framstilte det slik. Underpunktene som konkretiserer framgangsmåten for enhetsetableringen, inngår i referatet som en del av det nye vedtaksforslaget.

– Gjør det noe om underpunktene er med?

– Ja! mener NTL-lederen.

– I punkt a) og b) går de så langt med å spesifisere innholdet i disse vurderingene, at de i realiteten har gjort et forhåndsvedtak. Vi mener at det bør være åpent til man har gjort konsekvensvurderinger, utdyper hun.

– Nektet å ta inn innspillene 

I et felles brev til Universitetsstyret gjør Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat det klart at de ikke kjenner seg igjen i referatet fra drøftingsmøtet. Og de skriver at de av den grunn er «sterkt bekymret for ivaretakelsen av Hovedavtalen og medbestemmelsen ved UiO».

Vanligvis er ikke det noe problem å bli enige om et møtereferat. Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad i Forskerforbundet har aldri tidligere opplevd noe slikt.

– Vi er ofte uenige i sak. Men det er helt unikt at vi er uenige om hva vi ble enige om. Jeg kan faktisk ikke huske at det har skjedd tidligere, sier han.

Dalen samtykker:

– Universitetsdirektøren nektet å ta med innspillene vi hadde til referatet. Det har vi aldri opplevd før.

Nederst i møtereferatet heter det at tjenestemannsorganisasjonene i etterkant av drøftingsmøtet har gitt tilbakemelding om at de ikke støtter at punkt a) og b) blir en del av vedtaket.

– Det er feil, hevder Dalen. Det var nettopp det som var selve kampen i møtet.

– Uvanlig framgangsmåte

I brevet til Universitetsstyret kritiserer fagforeningene videre universitetsdirektøren for å ha ringt til en av fagforeningene under prosessen med å godkjenne referatet.

«At direktøren selv ringer en av de tilstedeværende personene for å få støtte for sine endringsforslag, oppfatter vi som et forsøk på å gå utenom gjeldende prosedyrer for både drøftingsmøte og referatskrivingen.», skriver de i brevet.

Mollestad, den som ble ringt opp, mener det i utgangspunktet ikke behøver å ligge noen dramatikk i dette, selv om det var en uvanlig framgangsmåte.

– Hun ringte like etter at jeg hadde sendt en e-post der jeg skrev at jeg ikke var enig i framstillingen i referatet. Jeg tror hun ringte for å få ting gjort fort. Men det vanlige er å ta alt på e-post, slik at alle får med seg det som skjer.

Over telefon sa Mollestad seg enig i universitetsdirektørens forslag til justering av vedtaksformuleringen.

– Jeg tenkte at innspillet vårt ville bli ivaretatt dersom vedtaksforslaget inneholdt formuleringen «vurderes skilt ut». Men i etterkant har jeg gått tilbake på det. Jeg så ikke helheten i vedtaket, og det viser hvor viktig det er å gjøre ting skriftlig.

– Godkjennelsen jeg ga over telefon, var uansett kun på vegne av Forskerforbundet. Fra ledelsens side ble det derimot framstilt som om jeg også bandt de andre organisasjonene. Og det er kritikkverdig, mener Mollestad.

– Innspillet er oversendt styret

Uniforum har kontaktet universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe for å få en kommentar til saken. Bjørneboe viser til at saken skal opp i Universitetsstyret tirsdag, og at hun derfor ikke ønsker å gå inn i en diskusjon om saken.

– Jeg kan imidlertid forsikre om at organisasjonenes innspill er oversendt til Universitetsstyret, skriver hun i en e-post til Uniforum.

Tirsdagens styresak er basert på fem rapporter med forslag til tiltak, utarbeidet av de såkalte plangruppene:

* «Fordeling av roller og ansvar i UiOs administrasjon – alternative muligheter for organisering»
* «Forslag til organisering av universitetets IT-virksomhet»
* «Forslag til standardiseringstiltak og systemstøtte for å oppnå kvalitetsforbedring og ressurseffektivisering innenfor bilagslønn»
* «Forslag til rutineendring for godkjennings- og innpassingsarbeidet»
* «Forslag til standardisering av de administrative prosessene knyttet til studentmobilitet: inn- og utreisende studenter».

Bred høring

De fem rapportene har nylig vært gjennom en bred høringsprosess. Til sammen er det kommet inn flere hundre sider med høringssvar fra fakulteter og museer, fagavdelinger, enheter, fagorganisasjonene, hovedverneombudet og Studentparlamentet.

De endelige vedtaksforslagene er behandlet i direktørnettverket, ressursgruppen for IHR og i drøftingsmøte med organisasjonene, opplyses det på IHR-prosjektets nettsider. 


Les sakspapirene til møtet i Universitetsstyret

Emneord: IHR, Administrasjon, Personalpolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 22. okt. 2012 18:41 - Sist endret 22. okt. 2012 19:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere