– Betenkelig av Forskningsrådet

– Jeg vet at det er flere som har ønsket å klage, men som likevel har avstått fra det, sier professor Johan F. Storm. Han er svært kritisk til Forskningsrådets håndtering av SFF III.

INHABIL REKTOR? – Rektor er ikke formelt med i den konkurrerende søknaden, men det er forskningsgruppen hans, som han publiserer sammen med mens han er rektor, påpeker professor Johan F. Storm. (arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Saksbehandlingen i SFF III-prosessen har vært skuffende og bidratt til å svekke min tillit til Forskningsrådet, sier medisinprofessor Johan F. Storm.

I midten av november kunngjøres de nye Sentrene for fremragende forskning (SFF). Av 139 mottatte søknader er 29 fremdeles igjen i konkurransen. Ti av dem stammer fra UiO.

Storm, som i dag leder en gruppe tilknyttet SFFet Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN), er leder for SFF III-initiativet Centre for the Developing and Adaptive Brain – CDAB. I juni ble søknaden avslått.

– Skiftende signaler

Kort tid etter avslaget klaget gruppen på vedtaket. Etter å ha fått en tilbakemelding fra Forskningsrådet (NFR), har de opprettholdt klagen og lagt til nye momenter.

Opprinnelig dreide klagen seg om to forhold: Ifølge Storm var det manglende samsvar mellom konklusjonen til NFRs fagkomité og ekspertpanelets vurdering. I tillegg hevder gruppen at NFR kom med skiftende signaler og kriterier i prekvalifiseringsrunden.

Sentre for fremragende forskning (SFF)

* Forskningsrådets mest prestisjetunge virkemiddel.
* Skal stimulere norske forskningsmiljøer til å drive grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå. Målet er å bygge opp sterke forskningsgrupper med god ledelse og organisering og med fremragende resultater.
* 13 SFF-er ble etablert i 2002/2003. I 2007 kom åtte nye. UiO er i dag vertsinstitusjon for åtte senter, hvorav de tre eldste CMBN, CMA og PGP blir avskiltet i løpet av 2012.
* SFF-perioden er ti år.
* Årets SFF-utvelgelse er den tredje i rekken.
 

– Vi fikk først signaler fra NFR og andre om at senteret skulle være noe nytt, og ikke en videreføring av eksisterende SFFer i ny drakt. Men det eneste SFF III-initiativet med utspring i vårt forrige senter som har gått videre i søknadsprosessen, er svært likt det SFFet som vi allerede har, forklarer Storm.

Påført stor forsinkelse

I opprettholdelsen av klagen kommer gruppen med flere eksempler på sviktende saksbehandling:

Ingen i SFF-grupperingen som Storm leder, har hørt om forskerne i ekspertpanelet NFR oppnevnte til å bedømme søknaden, og de mener panelet ikke besitter nødvendig spisskompetanse innen søknadens hovedtemaer.

NFR kritiseres også for å ha gitt uriktige beskjeder om hvem ved UiO som håndterer klagesakene.

– Først fikk vi både skriftlig og muntlig beskjed om at det var forskningsdirektøren som skulle stå som avsender, og vi fulgte fremgangsmåten deres til punkt og prikke. Etter lang tid svarte Forskningsrådet at klagen skulle vært sendt fra rektor, noe som påførte oss en stor forsinkelse.

Dette insisterte rådet på til tross for at rektoratet har delegert ansvaret til forskningsdirektøren, påpeker Storm.

Inhabil UiO-rektor?

Også ved UiO kan det ha vært begått overtramp.

Forskningsdirektør Bjørn Haugstad frarådet ifølge Storm søkere med avslag å klage. Dette skal han ha basert på en vurdering foretatt i samråd med rektor. Tankegangen var at til tross for uryddig saksbehandling, ville sjansen for å nå til finalen likevel være lik null.

– Da rektor er sterkt knyttet til en konkurrerende SFF-søknad som allerede er gått videre til finalen, er det etter vårt syn uheldig at NFR ber om at rektor selv skal fremme vår klage, mens rektor bidro til å fraråde oss og andre SFF-søkere fra UiO å bruke vår rett til å klage på saksbehandlingen. Rektor er ikke formelt med i den konkurrerende søknaden, men det er forskningsgruppen hans, som han publiserer sammen med mens han er rektor. Om han er inhabil i juridisk forstand, er ikke opp til oss å avgjøre, men jeg er ikke alene om å mene at han etter vanlig skjønn kan være det, sier Storm.

Avviser at det foreligger inhabilitet

NFRs divisjonsdirektør for vitenskap, Anders Hanneborg ser ingen grunn til å hevde at UiO-rektoren kan ha begått overtramp. Han sier videre at alle søknadene fra UiO er signert forskningsdirektøren, og det samme gjelder klagene og dialogen rundt dem.

Forskningsdirektør Bjørn Haugstad og rektor Ole Petter Ottersen henviser til universitetsdirektøren for kommentarer. Gunn-Elin Aa. Bjørneboe svarer ikke konkret på Uniforums spørsmål, men skriver dette i en e-post: 

"Fra Universitetsledelsens side er denne saken avsluttet. De søkere som har ønsket å klage har sendt sine klager, som blir behandlet av rette organ i NFR. I forhold til organiseringen av arbeidet med søknadene har vi fulgt våre egne og NFR sine retningslinjer for dette arbeidet, noe som innebærer at det har vært en sentral koordinering av søknadene. Jeg ønsker ikke å gå inn i noen diskusjon om dette, utover å avvise at det foreligger inhabilitet."

Ifølge avdelingsdirektør Asbjørn Mo i Forskningsrådet, er det vanligste at øverste leder, altså rektor, står som avsender på SFF-søknadene. Men det skjer også at ansvaret delegeres. Hvorfor ansvaret ved UiO er delegert til forskningsdirektøren, og om det skyldes at rektors forskningsgruppe har en søknad inne, har det ikke lykkes Uniforum å få noe svar på fra UiOs ledelse.

To klager fikk medhold

Forskningsrådet mottok opprinnelig seks klager fra søkere som ikke gikk videre til finalerunden. To fra andre institusjoner enn UiO, hvorav en ble tatt til følge og den andre trukket. I tillegg ble en av klagene fra UiO tatt til følge.

Ifølge Storm kunne det fort vært flere klager:

– Jeg vet at det er flere enn oss ved UiO som ønsket å klage, men som likevel har avstått fra det. Mitt inntrykk er at folk er tilbakeholdne med å klage til Forskningsrådet. De er usikre på hva slags konsekvenser det kan gi.

Selv har professoren alltid hatt et godt forhold til rådet, og har opplevd en høy prosent av tilslag. Denne gangen karakteriserer han derimot prosessen som betenkelig, og understreker at han ikke er alene om det:

– Professor Helge Holden ved NTNU hadde nylig et godt innlegg om dette i bladet Forskning, viser han til.

Fikk toppkarakter

– Er det en sjanse for at Forskningsrådet har satt sammen et panel av ikke-relevante bedømmere, Hanneborg?

– Vår oppfatning er at vi har valgt relevante personer i vårt ekspertpanel. Men dette er noe av det vårt uavhengige klageutvalg vil ta stilling til når klagen behandles, sier divisjonsdirektøren. Han påpeker samtidig at ekspertpanelet ga Storms søknad høyeste karakter.

Når det kommer til klagen på skiftende føringer for utlysningen, hevder NFR i et brev til UiO at påstanden aldri er blitt dokumentert. I samme brev vises det til at motsetninger mellom ekspertpanelets vurdering og fagkomitéens konklusjon blant annet kan skyldes at sistnevnte har sammenlignet søknaden med konkurrentene.

Målet er finaleplass

Målet med klagen er at den skal bli tatt til følge, og at søknaden skal bli vurdert også i andre runde, forteller Storm.

– Forhåpentligvis vil søknaden da bli vurdert av et mer kvalifisert ekspertpanel, sier han.

– Tiden begynner å løpe fra dere?

– Jo, prosessen har tatt svært lang tid, så vi frykter at vår mulighet til å oppnå noe med klagen er underminert av den sene saksgangen. Dette skyldes mest langdryg saksbehandling i Forskningsrådet og i UiO. Selv har vi forsøkt å være raske og holdt oss innenfor tidsfristene. 

 

 

 

 

 

Emneord: Forskningssamarbeid, SFF - Senter for fremragende forskning, Medisin Av Helene Lindqvist
Publisert 17. okt. 2012 13:06 - Sist endret 22. okt. 2012 09:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere