Disharmoni på Institutt for musikkvitenskap

Institutt for musikkvitenskap må spare penger. – Før vi gjennomfører kutt, bør en sammenslåing med Norges musikkhøgskole utredes, mener ansatte og ledere ved Institutt for musikkvitenskap. Dekan Trine Syvertsen er positiv til en slik utredning.

FOR DYRE FOR UIO: – Skjærer vi ned på den praktiske undervisningen, forsvinner studentene, mener professorene Anne Danielsen og Ståle Wikshåland.

Det humanistiske fakultet har bedt Institutt for musikkvitenskap (IMV) redusere sine utgifter, slik at budsjettet kommer i balanse.

Underfinansieringen er av en slik art at den ikke kan løses ved kutt, uten at faget blir grunnleggende endret, skrev professorene Anne Danielsen, Stan Hawkins og Ståle Wikshåland i en kronikk i Aftenposten 10. april.

Saken står ifølge kronikkforfatterne om musikkfagets stilling og om universitetets evne til å følge opp sin egen strategi for utdanning og forskning.

Statisk prioriteringsprosess

Til Uniforum forklarer Anne Danielsen og Ståle Wikshåland at den viktigste årsaken til at rammebetingelsene er blitt svekket, er at instituttets forskning ikke nådde opp da universitetet i 2008 avsluttet en prosess rettet mot å skille ut prioriterte områder. 

– Det paradoksale er at vi i årene etter evalueringen har gjort store framskritt på forskningsfronten, kommenterer Danielsen og viser til at IMV skårer over gjennomsnittet både når det gjelder publisering og tildeling av forskningsmidler fra eksterne kilder.

– Konsekvensen av Prosess faglig prioritering er blitt en statisk modell som ikke stimulerer til utvikling og resultatorientering. Skal forskningssituasjonen i løpet av noen tilfeldige år midt på 2000-tallet ligge til grunn for prioriteringene i uoverskuelig framtid? undrer hun.

Eneste løsning å redusere antall ansatte

Sammen med instituttets ledelse og Kjetil Solvik, studiesjef ved Norges musikkhøgskole, har Anne Danielsen vært med på å utforme et notat hvor handlingsalternativer og konsekvenser av innsparingstiltak vurderes.

– Spørsmålet er hvordan vi skal spare penger uten å miste studenter og uten at dette rammer resultatproduksjonen, sier hun.

– Den praktiske undervisningen er allerede blitt kuttet ned til et minimum. Faktum er at alle de største og mest anerkjente institusjonene med en lignende faglig profil, tilbyr en langt mer omfattende, praktisk undervisning enn vi er i stand til å tilby. Vår eneste mulighet er derfor å kutte ned på antall ansatte, men da undergraver vi samtidig vår mulighet til å komme i posisjon ved framtidige tildelinger til sterke forskningsmiljøer, påpeker Ståle Wikshåland.

Kanskje kan instituttet unngå et slikt valg. De tre professorene avslutter sin kronikk med å fastslå at en åpenbar mulighet er å slå sammen IMV med Norges musikkhøgskole.

Instituttlederen vil skjerme den praktiske undervisningen

Også instituttleder Svein Bjørkås ser en sammenslåing med Musikkhøgskolen som en mulighet.

– De nye kuttene kommer i tillegg til vedtatte kutt på til sammen 12,5 millioner kroner. Vi har allerede redusert antall stillinger og driftskostnader. I tillegg til at vi har halvert antallet studieemner og redusert den praktiske undervisningen, opplyser han.

Bjørkås beskriver instrumentalundervisningen som viktig, ikke minst for rekrutteringen av studenter, og presiserer at denne i tillegg til ren instrumentalundervisning, også omfatter kunstfaglig undervisning som studioproduksjon, sats- og hørelære m.m.

– Det særegne ved instituttet er nettopp at vi har en kunstfaglig komponent som ikke primært er siktet inn mot utøvende virksomhet. Vår oppgave er å forsyne musikkfeltet med nisjetilpasset arbeidskraft i tillegg til forskningsbasert kunnskap, sier han.

Et underfinansiert fag

– Hvorfor vil en sammenslåing med Musikkhøgskolen gi instituttet bedre økonomi?

– Først og fremst fordi dette på lengre sikt kan gi grunnlag for en mer relevant finansiering av faget, svarer Bjørkås og viser til at musikkvitenskap nå er plassert innenfor et system som har teorifag som sitt normale utgangspunkt.

– Betrakter du musikkvitenskap som en musikkutdannelse, er dette et rimelig fag, men sammenligner du oss med teorifagene på Det humanistiske fakultet, er faget dyrt. Det er derfor ikke uforståelig at fakultetets velvilje til å subsidiere vår undervisning, går ned når ressursene blir knappere, sier han.

Bjørkås trekker også fram faglige argumenter for en sammenslåing. Dette er likevel ikke ønskescenariet.

– Musikkvitenskap har alltid vært et universitetsfag, og fagmiljøet har en sterk universitetsidentitet. Det er synd om ikke UiO har råd til å ha et musikkvitenskapelig tilbud på et høyt nivå, mener han.

DYNAMISK PROSESS: Beslutningen om hvilke områder som skal prioriteres i neste langtidsplan, vil bli tatt i 2013, forsikrer HF-dekan Trine Syvertsen

 Har ikke bedt instituttet fjerne instrumentalundervisningen

– Instituttet må gjøre noe for å skape balanse mellom inntekter og utgifter, men vi har ikke kommet med forslag til hva instituttet bør kutte. Det foreligger ikke noe forslag om å gjøre musikkvitenskap til et rent teorifag, poengterer dekan Trine Syvertsen ved Det humanistiske fakultet.

– Innstrammingene ved IMV skyldes primært at instituttets forskning ikke ble prioritert i 2008. Er det ikke på tide å revurdere prioriteringene?

– Det har hele tiden vært forutsatt at de faglige prioriteringene skulle revideres etter fem år, og diskusjonen om hvilke kriterier som skal legges til grunn neste gang, er allerede påbegynt. Det er imidlertid ikke én enkelt faktor som bestemmer instituttenes økonomi. Musikkvitenskap er sterkt subsidiert og får i tillegg uttelling fordi faget er prioritert som et sterkt undervisningsmiljø, understreker Trine Syvertsen.

Flere sterke miljøer har fått kutt

– Institutt for musikkvitenskap beskriver studiene som underfinansierte. Hva kan fakultetet gjøre for å rette opp denne situasjonen?

– Fakultetet får den samme tildelingen for alle sine fag, men subsidierer studieplassene ved IMV med 2,5 ganger det andre får. De siste årene har HFs økonomi blitt forverret grunnet rammekutt, og flere sterke miljøer har fått kutt.

– Støtter du forslaget fra instituttet om å utrede en sammenslåing med Norges musikkhøgskole?

– En rekke HF-fag deltar i utredninger for å få til bedre nasjonalt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. Jeg er tilhenger av slike prosesser også for musikkvitenskap.

Av grethe tidemann
Publisert 18. apr. 2012 12:56 - Sist endret 18. apr. 2012 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere