Nyheter fra 2011 - Side 3

Publisert 9. nov. 2011 23:42

Ikkje noko mindre enn legitimiteten til vitskapen er tema for den to dagar lange konferansen som opna i Aulaen onsdag. – For å kunne lite på vitskapen må ein lære om vitskap, konkluderte ordstyrar Erik Tunstad då første dag var omme.

Publisert 8. nov. 2011 22:15

– Universiteta må ta tilbake ansvaret for si eiga utvikling, sa rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, då han opna Danningskonferansen i Georg Sverdrups hus tysdag.

Publisert 8. nov. 2011 16:15

– Velferdsstaten si historie gir oss både trøyst og håp om at den også overlever finanskrisa. Det er dessutan den som er best til å avgrensa fattigdomen, sa statsvitskapsprofessor Kees van Kersbergen på Eilert Sundt-forelesinga i går.

Publisert 8. nov. 2011 10:04

Kreftforeningen har innvilget 147,7 millioner kroner til kreftforskning. Dette er den største enkelttildelingen i Kreftforeningens historie.  

Publisert 7. nov. 2011 09:47

– Å ikke bli sett på som norsk nok kan gjøre at minoritetsstatusen blir den viktigste identifikatoren til ungdom med minoritetsbakgrunn, sier sosiologiprofessor Mette Andersson ved Universitetet i Bergen. Nå skriver hun bok om temaet.

Publisert 4. nov. 2011 16:51

– Diskusjonen i Framstegspartiet om dei skal gi våre nye landsmenn menneskeverd eller om dei skal tura fram med den same innvandringsretorikken som før, er den viktigaste debatten i Noreg no, sa Iver B. Neumann, fungerande direktør for Norsk utanrikspolitisk institutt på eit møte ved UiO i dag.

Publisert 2. nov. 2011 16:26

Domstolane i India har ei viktig rolle å spele når det skal lagast system som kan sikre den store majoriteten fattige ein verdig levestandard, hevdar jusprofessor Mahendra Pal Singh.

Publisert 1. nov. 2011 13:56

Frafallet ved norske universitet og høgskoler fortsetter å øke. Flere menn enn kvinner dropper ut av høyere utdanning før de får fullført en grad. Det viser nye nasjonale tall fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Publisert 31. okt. 2011 13:02

– UiO tar likestilling mellom kjønna på alvor. Eg skal føra vidare arbeidet med likestilling mellom kjønna, men eg skal òg sjå på situasjonen til etniske minoritetar og funksjonshemma. Eg er likevel ikkje noko ombod, seier nytilsett likestillingsrådgjevar Ella Ghosh.

Publisert 31. okt. 2011 10:20

Heilt sidan den første professoren ved Det teologiske fakultetet i Oslo, Svend Hersleb, var med på å danne Det Norske Bibelselskap, har TF hatt fleire fingrar med i spelet når nye versjonar av Bibelen blir lansert. 2011-utgåva er ikkje noko unnatak.

Publisert 28. okt. 2011 14:44

I dag markerer SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) sitt 50-årsjubileum. Utviklingsminister Erik Solheim og tidligere biskop Gunnar Stålsett er blant gjestene SAIH-leder Anette Remme har invitert.

Publisert 27. okt. 2011 17:01

Over 1700 lærarar frå heile Austlandet deltok på Fagleg-pedagogisk dag på Universitetet i Oslo i dag. – Det er ny rekord i høve til dei siste åra, så det er me kjempenøgde med, seier Anders Lundell i arrangørstaben for Fagleg-pedaggogisk dag.

Publisert 27. okt. 2011 11:53

76 prosent av befolkningen mener at Norge i fremtiden bør bruke mer penger på forskning enn i dag. Det viser en måling som Ordkraft AS har utført for Forskerforbundet

Publisert 26. okt. 2011 10:14

Elleve forskningsprosjekt kan nå investere 400 millioner kroner i nytt utstyr etter at Norges forskningsråd i går gav klarsignal til dette. Hjerneforskning, materialforskning, bioinformatikk og databaser for språkforskning er mellom områdene som nå kan bruke penger på ny og moderne infrastruktur, melder Forskningsrådet.

Publisert 25. okt. 2011 10:47

EUs neste rammeprogram Horizon 2020 vil få tre særprogrammer med tre hovedområder:  samfunnsutfordringer, industriell utvikling og et bedre forskningssystem. Stortinget vil trolig bli invitert til å vedta norsk deltakelse høsten 2013 eller senest våren 2014, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 24. okt. 2011 15:33

UiO støttar ikkje ei kanalisering av driftsmidlar til dei mest aktive forskarane på universiteta og høgskulane. Derimot synest universitetet at framlegget om ein open forskingsarena bør vurderast å utvikla vidare. Det går fram av høyringsteksten frå UiO til Fagerbergsutvalet si utgreiing om framtidas forskingsfinansiering.

Publisert 24. okt. 2011 10:00

Thor Heyerdahls tese om at Odin kan ha vært en konge fra Kaukasus, er denne uken hovedtemaet for en tverrfaglig konferanse i Baku.­

– Det viktigste er ikke om Thor Heyerdahl hadde rett eller ikke. Målet er å få til en balansert, demokratisk, intellektuell diskusjon, forteller førsteamanuensis Vibeke Roggen ved Universitetet i Oslo.

Publisert 21. okt. 2011 12:17

Vitenskapelig ansatte ved NTNU og andre norske universiteter har betalt dyrt for å få skrive profileringsartikler i tidsskriftet Public Service Review. En dobbeltside kan koste over 70 000 kroner, og forskere over hele Europa reagerer kraftig på tidsskriftets fremgangsmåte.

 

Publisert 20. okt. 2011 11:51

– Universitetet i Oslo blei til etter ei folkegåve. Det kan vera ein av grunnane til at universitetet alltid har hatt nær kontakt med politikarar og vanlege folk, seier John Peter Collett. Han er hovudredaktør for historieverket om Noregs første universitet, Universitetet i Oslo 18112011.

Publisert 19. okt. 2011 16:40

Ei dobbeltbooking kosta Uniforum 100 000 kroner på tysdagens møte i Universitetsstyret. Kristian Mollestad ville ha røysta for ei løyving for 2012 på 346 000 kroner, men kunne ikkje vere til stades ved avrøystinga. Dermed fall framlegget.

Publisert 19. okt. 2011 12:25

Lund Hagem Arkitekter er tildelt Oslo by sin arkitekturpris for Ole-Johan Dahls hus, altså den nye informatikkbygningen til UiO i Gaustadbekkdalen. 

Publisert 19. okt. 2011 11:19

Hans Petter Graver er gjenvalgt som dekan ved Det juridiske fakultet. Kåre Lilleholt blir ny prodekan for forskning og Kirsten Sandberg ny prodekan for studier.

Publisert 18. okt. 2011 23:34

Universitetsstyret vedtok på styremøtet tysdag å gje Uniforum ei ekstraordinær løyving for 2012 på 250 000 kroner. Det blir opp til styret i Uniforum å avgjere om pengane skal brukast på nett eller papir.

Publisert 18. okt. 2011 15:52

Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe har overtatt ansvaret for UiOs informasjonssystemer. NTL frykter ekstern konsulent får en sentral rolle i den daglige driften av UiOs IS-systemer.

Publisert 17. okt. 2011 09:47

Dei siste vekene har det vore fleire tilfelle av tjuveri frå Lucy Smiths hus. Tjuvane har vore kjende i bygget og har teke seg inn på ulåste kontor.– Vi vil oppmode alle tilsette om å hugse å låse kontora sine, og ikkje oppbevare nøklane på ”lure” stader der tjuvane kan finne dei, seier sikringsrådgjevar Trond Erik Eriksen.