IS-direktørstillingen avvikles

Arne Laukholms stillig som IS-direktør er blitt inndratt. 

Det er ikke hensiktsmessig at IS-direktøren fortsetter i en rolle som ikke fungerer etter intensjonene, påpeker universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i et notat.

NY ROLLE: Tidligere IS-direktør Arne Laukholm vil få en spesialrådgiverfunksjon i universitetsdirektørens stab.

Foto: Ola Sæther

«Arne Laukholm blir superdirektør for IT», var overskriften da Uniforum i desember 2006 presenterte daværende IT-direktør Arne Laukholms overgang til en nyopprettet IS-stilling.

Ansvar for forvalting av felles informasjonssystemer

Som direktør for UiOs informasjonssystemer fikk Laukholm ansvar for å forvalte felles informasjonstjenester. Slik stillingen ble beskrevet i 2006, innebar dette valg, planlegging og implementering av nye informasjonssystemer. Stillingen skulle også bidra til å sikre sammenheng mellom UiOs datasystemer og et godt samspill mellom arbeidsprosesser og informasjonssystemer.

Denne stillingen i sentraladministrasjonen er nå blitt inndratt, ifølge et notat datert 27. september i år.

Manglet virkemidler, budsjett og bemanning

I notatet begrunner universitetsdirektøren beslutningen med følgende:

«Funksjonen som IS-direktør ble opprettet gjennom et vedtak i Universitetsstyret den 21. mars 2006. Dette var en oppfølgning av Fægri-utvalgets innstilling av august 2005. Senere er stillingen tillagt en del funksjoner som ikke lå i den opprinnelige stillingsbeskrivelsen. Blant annet gjelder dette funksjonen som behandlingsansvarlig for personopplysninger ved UiO.

Den nåværende organiseringen er slik at IS-direktøren har et samordningsansvar for de administrative IT-systemene ved UiO uten å ha de nødvendige virkemidlene til å utøve dette ansvaret.

IS-direktøren har ikke noe eget budsjett. De administrative datasystemene spesifiseres, finansieres og forvaltes av de respektive fagavdelingene.

IS-direktørfunksjonen har heller ikke bemanning til å løse det oppgavefeltet som er tillagt stillingen, på en god måte. For å få til en bærekraftig IS-direktørfunksjon vil bemanningen etter Laukholms oppfatning måtte økes til 3-4 årsverk, og en betydelig del av budsjetteringen vil måtte rutes via denne funksjonen. Det er ikke aktuelt å øke bemanningen i sentraladministrasjonen for å få til dette, og da er det etter Laukholms oppfatning ikke mulig å lykkes med IS-direktørrollen.»

Ba om å bli fristilt

I notatet trekkes det også fram at Laukholms erfaringsgrunnlag er basert på over tre år i rollen som IS-direktør, og at han etter flere samtaler har kommet til at han ønsker å bli fristilt fra rollen.

«Det er ikke hensiktsmessig at IS-direktøren fortsetter i en rolle han ikke ønsker og som ikke fungerer etter intensjonene. Universitetsdirektøren har derfor etterkommet ønsket om fristilling, og det er funnet en annen og mer passende funksjon for ham.» konkluderer Bjørneboe i notatet.

Blir spesialrådgiver for universitetsdirektøren

Det opplyses at Laukholm vil få en spesialrådgiverfunksjon i universitetsdirektørens stab.

«IHR-sekretariatet har behov for permanente og stabile ressurser fremover. Arne Laukholm har gjort en uvurderlig jobb i IHR-sekretariatet, og det er ønskelig at han fortsetter å ha en formalisert fremtredende rolle i dette arbeidet.» påpeker universitetsdirektøren. 

Universitetsdirektøren overtar IS-ansvaret

Hvorvidt UiO i framtiden skal ha en egen IS-direktør er uvisst.

«Når UiO nå går videre inn i en IHR-prosess som også kan få konsekvenser for IS-området, er det ikke klokt med en umiddelbar erstatning av IS-direktørrollen.

En sentral del av IHR-prosessen er å finne fram til en god organisering av IT-området og IS-funksjonen. Fram til en ny organisering er etablert, vil det utøvende ansvaret for IS-funksjonen ligge hos Universitetsdirektøren.» opplyser universitetsdirektøren i notatet.

 

Emneord: IHR Av Grethe Tidemann
Publisert 5. okt. 2011 13:36 - Sist endret 22. mars 2013 12:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere