Få vil tale de midlertidiges sak

Mandag starter valget av ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. I år som i fjor er det bare tre kandidater å velge blant.

VELGES HVERT ÅR: Mens Universitetsstyrets representanter for de faste, vitenskapelige ansatte velges for fire år av gangen, velges de midlertidige, vitenskapelige ansattes representant kun for ett år. Det skyldes at flest mulige i gruppen skal være valgbare. Det elektroniske valget foregår i år fra 23. til 26. mai.

Foto: Ola Sæther

Ved NTNU var det i år ti kandidater som stilte til valg som representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i universitetets styre. Ved Universitetet i Bergen var de fem. Her ved UiO var det kun kommet inn ett navn da fristen for å foreslå kandidater gikk ut 6. mai.

Dermed ble fristen forlenget til 12. mai, blant annet for å sikre at det også kom på plass vararepresentanter.

Da den nye fristen var gått ut, var to nye kandidater foreslått, og Bård Frydenlund, som også i dag representerer denne gruppen ansatte i styret, fikk konkurranse av Liv-Elisif Queseth Kalland og Håvard Mokleiv Nygård.

– Høy terskel

Teologistipendiat Leonora Onarheim leder foreningen UiO-doc, et forum som omfatter ph.d.-kandidater, postdoktorer, prosjektforskere, time-/hjelpelærere og andre midlertidige, vitenskapelige ansatte ved UiO.

– Hvordan tolker du den lave interessen for å sitte i Universitetsstyret?

– Jeg vet ikke om det er et tegn på lav interesse. Kanskje de midlertidige allerede føler seg godt representert? foreslår hun.

– De midlertidige ansatte jeg snakker med, er engasjerte og frustrerte over situasjonen de er i, og vil gjerne gjøre noe med den, sier leder Leonora Onarheim i UiODoc.

Foto: Ola Sæther


 

– Men jeg har ved mitt eget fakultet merket meg at det er vanskelig å få både midlertidige ansatte og andre til å stille til noe som helst. Vi midlertidige ansatte har kanskje et ekstra press på oss i tillegg, blant annet på å levere i tide. Slikt gjør terskelen høy for å stille opp. Vervet i Universitetsstyret er riktignok kompensert, men terskelen for å stille til valg der er nok likevel høy av andre grunner. Det ser vi også på de kandidatene som stiller. De har mye erfaring.

– Engasjerte og frustrerte

– Er det noe i veien med måten valget og annonseringen av det, gjennomføres på?

– Noe må det jo være siden de ikke når fram til oss. Selv har jeg følt meg informert, men jeg har sett lite offentlig informasjon om dette valget, sier Onarheim. 

Men for å få flere midlertidige, vitenskapelige ansatte interessert i å sitte i Universitetsstyret, er det ikke kun det å endre rutinene rundt valget som hjelper, mener UiODoc-lederen.

Kanskje må man også begynne i en annen ende. For eksempel ved å skape flere fora der de midlertidige kan delta og debattere ting. Slik vil de etter hvert oppleve det mer naturlig å skulle representere de midlertidige i Universitetsstyret også, tror Onarheim.

– De midlertidige ansatte jeg snakker med, er engasjerte og frustrerte over situasjonen de er i, og vil gjerne gjøre noe med den, understreker hun.

Nå håper UiODoc-lederen at de to som ikke vinner årets valg, likevel vil engasjere seg i de midlertidige ansattes situasjon på andre måter.

– Vi trenger flere engasjerte midlertidige! slår hun fast.

De tre kandidatene

Valget foregår elektronisk mellom 23. og 26. mai, og det er altså kun de som selv tilhører kategorien midlertidig, vitenskapelig ansatt som kan stemme.

Uniforum har bedt de tre kandidatene svare på tre spørsmål via e-post:

1. Fortell kort om deg selv.
2. Hvorfor stiller du til valg?
3. Hvilke saker mener du vil være spesielt viktige for UiOs styre i den kommende perioden?

Liv-Elisif Queseth Kalland

1. Mitt navn er Liv-Elisif Queseth Kalland, og jeg er 25 år gammel. Jeg har studert på UiO fra 2004 og har tatt en master i Materialer, energi og nanoteknologi, som er et tverrfaglig studieprogram mellom fysikk og kjemi. Nå holder jeg på med en doktorgrad på Kjemisk institutt innen uorganiske, funksjonelle materialer, mer spesifikt ioneledere til brenselceller og gasseparasjonsmembraner. Som student ved UiO har jeg vært mye engasjert i studentlivet, gjennom både fagutvalg og mange år med forskjellige tillitsverv i Matnat-fakultetets studentforening Realistforeningen, hvor jeg sist satt som formann. Nå sitter jeg også i Hovedstyret ved Det Norske Studentersamfund. I tillegg har jeg vært med på diverse formidlingsprosjekter ved fakultetet for rekruttering og fagformidling.

2. Jeg har lenge vært og er engasjert i mitt fagmiljø og i studentlivet, og nå ønsker jeg også å engasjere meg i hverdagen for de midlertidige, vitenskapelige ansatte og politikken rundt forskningssatsingen på UiO. Jeg kommer til å være en klar stemme i Universitetsstyret på vegne av min yrkesgruppe og jobbe for at våre interesser blir ivaretatt i Universitetsstyrets retningsvalg.

3. Arbeidet med internt handlingsrom, med mål om å effektivisere administrasjonen, er en viktig sak som vil komme til høsten. Da anser jeg det som viktig å sikre synlige resultater og at de kommer primæraktivitetene som undervisning, forskning og formidling til gode. Internasjonalisering er årets satsingsområde, og da vil det være naturlig for meg som representant blant annet å arbeide for integrering av de internasjonale forskerne som sitter i flere av de midlertidige stillingene. Senere kommer også arbeidet med å definere hva satsingsområdet innovasjon, som er satt for 2013, skal innebære og hvilke tiltak som er viktige. I tillegg burde styret finne en klar retning i spørsmålet rundt andelen faste og midlertidige ansettelser og tilsettingsprosedyrer. Dette er en sak som har pågått siden Rindal-utredningen, og der mener jeg at fortrinnsrett for tidligere, midlertidige ansatte til faste stillinger, ikke er veien å gå.

Les Kallands valgplattform


Håvard Mokleiv Nygård

1. Navn er altså Håvard Mokleiv Nygård, jeg er 28 år og min faglige bakgrunn er bachelor i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og master i statsvitenskap fra UiO. Er ansatt som stipendiat ved Institutt for statsvitenskap (siden i fjor høst). Jeg er i tillegg ansatt som forsker ved PRIOs Senter for borgerkrigsstudier.

2. Universitetet har to oppgaver: forskning og undervisning. For tiden satses det ikke nok på noen av delene. Det finnes ingen belønning, utover den rent personlige, for å være en god foreleser, og det finnes ingen incentiver til å forbedre seg. Dette er problematisk og uheldig. Universitetet mangler òg i stor grad en kultur som fremmer fremragende forskning. Det finnes øyer som får dette til, men alt i alt utnytter universitetet på ingen måte sitt potensial. Jeg stiller til valg for å kunne gjøre noe med dette.

3. Den viktigste saken for UiOs styre vil være motsetningen mellom kvantitet og kvalitet i produksjonen av studiepoeng.

Les Mokleivs valgplattform


Bård Frydenlund

1. Jeg heter Bård Frydenlund og er stipendiat i historie. Jeg skriver en avhandling om næringslivsledere som politiske aktører i Norge på begynnelsen av 1800-tallet og er med i 1814-prosjektet ved IAKH. Jeg er 38 år og har erfaring fra universitetspolitikken som tidligere studentparlamentsleder, politisk rådgiver for rektor, departementsansatt og som midlertidig representant i styret.

2. Jeg ønsker å stille til gjengvalg i styret for å videreføre arbeidet med å utforme en politikk for bruken av midlertidighet ved UiO. Her har jeg lagt ned mye arbeid i samarbeid med UiODoc og fagforeningene, og det trengs en sterk og klar stemme i en viktig fase videre.

3. Foruten midlertidighetssaken og kampen for flere faste ansettelser, mener jeg følgende saker er viktigst:
I) En tydelig og gjennomtenkt personalpolitikk for midlertidige ved UiO (inkludert hurtigere ansettelses- og disputasavviklingsrutiner).
II) Bedre avlønning av alle midlertidige (inkludert timelærere).
III) At midlertidige, vitenskapelige ansatte skal behandles på likefot med faste ansatte både i forhold til å igangsette forskningsprosjekter og som demokratiske deltakere ved Universitetet i Oslo.

Les Frydenlunds valgplattform


Les også: Etterlyser styrekandidater

 

 

Emneord: Stipendiat, Stipendiatforening, Rekruttering, Universitetspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 20. mai 2011 14:49 - Sist endret 22. okt. 2019 15:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere