Næringslivet økte ikke forskningsinnsatsen i 2009

Næringslivet brukte 18,2 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2009. Dette er uendret sammenliknet med 2008. Målt i faste priser er det en nedgang på 3,7 prosent, melder Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

OLJEINDUSTRIEN FORSKER: Både Statoil og andre oljeselskaper satser på forskning, men det  næringslivet samleg økte ikke forskningsinnsatsen sin i 2009, melder Statistisk sentralbyrå. Bildet viser Statfjord A- plattformen i Nordsjøen.

Foto: Øyvind Hagen/StatoilHydro

De endelige tallene for 2009 er nedjustert med 4 prosent i forhold til foreløpige tall publisert i oktober 2010. Dette skyldes nye opplysninger fra viktige FoU-aktører. Tallene for 2008 er av tilsvarende grunn korrigert ned, slik at endringen fra 2008 til 2009 er omtrent den samme som tidligere publisert, skriver Statistisk sentralbyrå.

Antall utførte FoU-årsverk var 15 673 i 2009, en nedgang på 1,9 prosent sammenliknet med korrigerte tall for 2008. 69 prosent av årsverkene ble utført av personale med høyere utdanning. Totalt deltok 23 468 personer i FoU-aktivitet i 2009.

Økte lønnskostnader og reduserte investeringer

Til tross for uendrede FoU-kostnader totalt, økte lønnskostnadene med 3,6 prosent fra 2008 til 2009. Lønnskostnadene utgjorde nesten 12 milliarder kroner. Kostnadene til innleid personale og andre driftskostnader ble redusert med 1,9 prosent. Det ble investert i bygninger og maskiner for i overkant av 1 milliard kroner. Det innebærer en nedgang på mer enn 340 millioner fra 2008. Investeringene varierer ofte en del fra år til år.

Industriforetakene utførte FoU for 7,9 milliarder kroner, mens foretakene i tjenestenæringene utførte FoU for 8,5 milliarder kroner. For begge hovednæringene er dette uendret nominelt fra 2008. Også fordelt etter foretakenes størrelse er det små endringer fra 2008 til 2009.

Finansierte mest selv

Næringslivet finansierer i stor grad FoU-kostnadene selv. Foretakene dekket selv 75,4 prosent av egenutført FoU-kostnader i 2009. Samlet offentlig finansiering av næringslivets FoU utgjorde 7,1 prosent. Bidraget fra SkatteFUNN-ordningen utgjør 3 prosentpoeng av dette. Øvrig finansiering dekkes i hovedsak av eksterne private kilder, inklusive foretak i samme konsern. Finansiering fra utlandet utgjør 11 prosent.

Svak økning i kjøp av FoU-tjenester

I tillegg til egenutført FoU-innsats kjøpte næringslivet FoU-tjenester for 5,6 milliarder kroner i 2009. Sammenliknet med 2008 er dette en økning på 4,2 prosent, noe som er betydelig svakere enn veksten de siste årene. Det var de tjenesteytende næringene som bidro til veksten, mens industrien hadde en nedgang.

Næringslivet kjøpte FoU-tjenester fra utlandet for nesten 2,2 milliarder kroner i 2009, altså 38,5 prosent av innkjøpte FoU-tjenester totalt. Kjøp fra andre norske foretak utgjorde omtrent 1,7 milliarder kroner. Det ble kjøpt FoU-tjenester for 1,5 milliarder kroner fra norske forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler.

Mye FoU innenfor petroleum og helse

Næringslivet brukte nesten 3,2 milliarder kroner i driftskostnader til FoU innenfor petroleumsvirksomhet. Om lag en tredjedel av denne FoU-virksomheten ble utført innenfor næringen ”utvinning av olje og gass”, mens to tredjedeler ble utført i industrinæringer og tjenesteytende næringer.

Til helserelatert FoU ble det brukt nesten 1,5 milliarder kroner totalt i næringslivet. Industrien bidro med 60 prosent av denne FoU-aktiviteten, spesielt farmasøytisk industri. Av andre tematiske områder ble det brukt 819 millioner kroner innenfor fornybar energi. Marin FoU utgjorde 347 millioner kroner og maritim FoU 560 millioner kroner i driftskostnader.

Emneord: Forskningspolitikk, Næringsliv
Publisert 10. feb. 2011 15:58 - Sist endret 10. feb. 2011 16:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere