Klimaforskinga må koordinerast betre

Styringsgruppa for Klima21 peikar på at det trengst ei styrking og betre koordinering av klimaforskinga. I ein rapport som vart lagt fram måndag, tilrår gruppa at det blir oppretta eigne senter for klimaforsking, melder Kunnskapsdepartementet.

MEIR SATSING: Miljøvernminister Erik Solheim og forskingsminister Tora Aasland tok imot rapporten som rår til at det må satsast endå meir på klimaforsking og teknologiutvikling. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Rapporten vart levert til forskings- og høgare utdanningsminister Tora Aasland etter at dei viktigaste tilrådingane var presenterte.

– Klima21 er ei direkte oppfølging av klimaforliket på Stortinget, som strekar under behovet for å styrke klimaforskinga. Rapporten er eit viktig innspel som vil få noko å seia når vi skal prioritere vidare forskingsinnsats. Eg vil studere tilrådingane nøye og kome tilbake til korleis regjeringa skal følgje opp rapporten, seier Tora Aasland.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim strekar under at det trengst meir forsking om korleis vi kan redusere klimagassutsleppa.

– Det er bra at rapporten legg vekt på dette. Klimaforsking er også viktig for å gjennomføre klimatilpassing. Forslaga om å trappe opp forsking og teknologiutvikling må sjåast i samanheng med rapporten til Klimakur 2020 seinare denne månaden om korleis vi kan gjennomføre utsleppsreduksjonar i Noreg. Eg er positiv til meir dialog mellom forskarar og politikarar, seier Solheim.

Klima 21 er eit strategisk forum for klimaforsking som er oppretta av regjeringa. Utvalget skal utvikle ein heilskapleg strategi for norsk klimaforsking og bidra til at forskingsresultat blir tekne i bruk. Styringsgruppa for Klima 21 er breitt samansett med representantar frå både privat og offentleg sektor, miljøorganisasjonar og forskingsmiljø.
 

Emneord: Forskningspolitikk, Miljøforskning
Publisert 1. feb. 2010 16:12 - Sist endra 1. feb. 2010 16:33

 

Hybris på UIO?

UIO’s tverrfaglige satsing MILEN, Miljøendring og bærekraftig energi, får et velfortjent stort oppslag i årets første nummer av Uniforum. Her slås det fast at konsum av energi står bak 70 prosent av de globale klimaendringene. Dette gir grunnlag for optimisme.

 En indikator på klimaendring er temperatur. Ved hjelp av satellitter er den globale temperaturen for de siste 30 årene blitt beregnet. I fjor ble det foretatt en trendanalyse av globale satellittemperaturdata av dr. Craig Loehle. Disse viser ingen temperaturstigning de siste 16 årene og en temperaturnedgang de siste 13.

 Varme perioder har vært gunstige for menneskeheten jf. den romerske varmeperioden og høymiddelalderen. Kalde perioder har derimot betydd død og fordervelse jf. folkevandringstid og senmiddelalder. Det er da godt å få vite at vi nå kan styre klimaet ved å regulere vårt forbruk. Vi lekfolk kjenner imidlertid ikke det vitenskapelige grunnlag for denne påstanden. Jeg håper derfor at det tverrfaglige forskningsprosjektet MILEN kan redegjøre for dette.

Nicolay Jautesius Stang - 5. feb. 2010 13:45

 Jeg går utifra at man ovenfor med begrepet klimagass sikter til vanndamp. Forskere på UIO får nok å stri med i tiden fremover hvis de skal forsøke å begrense vanndampen! Forskningsmidlene er nok sikret for lang tid fremover.

Nicolay Jautesius Stang - 5. feb. 2010 13:58

 Klima 21 – er det det nye navnet på "The gravy train"? Hva med å redusere "The bandwagon effect"? 

Nicolay Jautesius Stang - 5. feb. 2010 16:03

 På hjemmesiden til UIOs tverrfakultære forskningsprosjekt MILEN stod det: "mer enn 50 prosent av klimagassene antas å stamme fra energiforbruk basert på fossilt brensel". Da MILENs faglige leder, Harold Wihite, ble spurt om hvor han hadde dette fra, svarte han IPCC. På spørsmålet om han hadde sjekket dette, himlet han med øynene og forkynte: "Men det kommer jo fra IPCC." På tide at også teologene får bli med på "The Gravy Train"! Kritisk rasjonalitet ser ut til å være en saga blott på UIO. Mat.-nat-fakultetet står forøvrig også bak de absurde uttalelsene om atmosfæren. Det er vel det man kaller verdensklasse.

Nicolay Jautesius Stang - 5. feb. 2010 16:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere