Christian Brochmann får UiOs forskingspris

Biologiprofessor Christian Brocmann er tildelt UiOs forskingspris for 2009. Det bestemte Universitetsstyret i dag. Samtidig får professor i statsvitskap, Bernt Hagtvet UiOs formidlingspris, medan Den internasjonale sommarskulen får prisen for godt læringsmiljø.

FÅR FORSKINGSPRISEN: Biologiprofessor Christian Brochmann er tildelt UiOs forskingspris for 2009. (Foto: Yngve Vogt)

Biologiprofessor Christian Brochmann arbeider til dagleg ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Der leier han Nasjonalt senter for biosystematikk (National Centre for Biosystematics).

Grunngjevinga for at han får tildelt prisen er den mellom den innsatsen som han ytte for at Naturhistorisk museum kunne oppretta Nasjonalt senter for biosystematikk i 2002. Denne satsinga har vore ein nasjonal og internasjonal pådrivar for auka kunnskap om mellom anna artsdanning og artsavgjerd.

Eit døme på dette er studiet av effektar av klimaendringar på Svalbard. Der har ein analyse av over 8000 plantar og 18 forskjellige artar gitt viktige bidrag til kunnskap om økologiske endringar ved klimaskifte. Også det omfattande og miljøskapande rettleiingsarbeidet og undervisninga av master- og doktorgradsstudentar, blir trekt fram som ein av grunnane til å gi Christian Brochmann forskingsprisen.

Dessutan blir det vist til innsatsen hans for å styrkja forskingsfellesskapen mellom botanikarar, zoologar og geologar. Prisen er på 250 000 kroner.

Bernt Hagtvet heidra for formidling

Formidlingsprisen for 2009 går til Bernt Hagtvet (biletet)  som er professor ved Institutt for statvitskap. Han får prisen på 250 000 kroner for mellom anna frukostmøta "Frokost med Bernt". Det bidrar til å styrkja UiOs kontakt med samfunnet og det har trekt personar som statsrådane Jonas Gahr Støre, Tora Aasland og FNs spesialutsending i Afghanistan, Kai Eide til Blindern. Også Hagtvet rike bokproduksjon blir trekt fram. Ikkje minst "Folkemordenes svarte bok", som han var redaktør for. 

Også bidrag hans i NRKs program "Verdibørsen" blir grunngitt som ein av årsakene til at han får tildelt UiOs formidlingspris.

 

Prisar Den internasjonale sommarskulen

Prisen for godt læringsmiljø går til Den internasjonale sommarskulen. Årsaka er den suksessen sommarskulen har hatt i å organisera eit sosialt miljø av dei 500 studentane frå 90 land som går der i løpet av seks sommarveker. Majoriteten av studentane bur på Blindern Studenterhjem og et saman der.

Dessutan blir det skipa til ei rekkja sosiale treff og utflukter, der også lærarane er med. Deltakarane si ulike røynsle og perspektiv blir tatt med som ein ressurs  i undervisninga, og nettopp det er noko av intensjonane med sommarskulen. I 2008 tilbaud skulen 21 emne på ulike nivå fordelte på norsk språk, historie og kultur.

Alle dei tre prisane blir delte ut under Universitetet i Oslos årsfest i september.

Inga kvinne var foreslått til UiOs forskingspris. Og psykologiprofessor Fanny Duckert var den einaste kvinna som var foreslått til UiOs formidlingspris.

 

Emneord: Universitetets priser Av Martin Toft
Publisert 24. juni 2009 14:12 - Sist endra 25. juni 2009 08:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere