– De ansatte er ikke blitt hørt

Lønningsseksjonen, Regnskapsseksjonen og Innkjøpsseksjonen flytter til Sogn Arena ved Ringveien mens Teknisk avdeling flytter tilbake til Administrasjonsbygningen. Universitetsledelsen la i februar fram den endelige romkabalen for sentraladministrasjonen. – De ansatte er ikke blitt hørt, hevder fagforeninger og verneombud. Hovedverneombud Mette Børing (bildet) beskriver prosessen som klønete.

STRIDENS KJERNE: – Denne saken viser at UiO mangler kjøreregler for ombyggings- og flytteprosesser, hevder hovedverneombud Mette Børing.

Foto: Ola Sæther

– Utgangspunktet for omrokkeringene i Administrasjonsbygningen er at bygningen er overbefolket, påpeker hovedverneombud Mette Børing, som i desember 2007 påla ledelsen å finne en løsning på problemet.

klønete

Denne prosessen har ifølge hovedverneombudet vært svært klønete håndtert.

– De ansatte ble først orientert om prosessen i et notat datert 13. januar i år, påpeker hun.
I notatet la ledelsen fram kriteriene for hvem som bør bli værende i bygningen. Det ble blant annet påpekt at delarkivet er vanskelig å flytte og at studentrettede funksjoner bør bli i bygningen. Øvrige kriterier var kontakt med andre avdelinger, kontakt med ledelsen og arbeidsoppgaver knyttet til andre funksjoner på campus. Notatet inneholdt også forslag til romkabal.

– Dette forslaget burde ha blitt utformet av ledelsen og de ansatte i fellesskap, hevder Børing.

På et møte mellom ledelsen og fagforeningene 29. januar ble det besluttet å trekke de lokale verneombudene inn i prosessen. Disse fikk frist til 18. februar med å utarbeide felles kriterier for hvilke avdelinger og funksjoner som bør være i Administrasjonsbygningen. Verneombudene kom fram til et sett med fem kriterier. Med unntak av Informasjonsavdelingen, som mente de opprinnelige kriteriene burde beholdes, stod enhetene samlet bak disse.

Flytting i to faser

25. februar kom et nytt skriv med forslag til løsning, signert assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen. Dette er identisk med det tidligere forslaget, men ledelsen foreslår at flyttingen utføres i to faser. I første fase flytter Regnskapsseksjonen og Innkjøpsseksjonen til Sogn Arena. Fase to innebærer at Lønningsseksjonen flytter til Sogn Arena om ett år, samtidig som Teknisk avdeling flytter fra Sogn Arena til Administrasjonsbygningen.

På et møte i det lokale arbeidsmiljøutvalget samme dag foreslår verneombudene at fase 1. blir den endelige løsningen, dvs. at Lønningsseksjonen blir i Administrasjonsbygningen og Teknisk avdeling blir værende på Sogn Arena. Dette forslaget får ikke støtte hos universitetsledelsen.

– Å invitere de ansatte til diskusjon, for deretter ikke å ta hensyn til deres synspunkter er både udemokratisk, uklokt og i strid med lovverket, hevder Mette Børing. Hun legger til at mye av uroen hos de ansatte skyldes at universitetet flytter personer fra kontorer til åpent landskap uten at det er satt opp kriterier for hvilke arbeidsoppgaver som egner seg for åpent landskap.

Proforma

Verneombudene i de tre berørte seksjonene i sentraladministrasjonen forteller at de ansatte er opprørte over at deres synspunkter ikke er blitt hørt.

– I ny hovedavtale står det blant annet at partene har felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur. Arbeidsgruppen bestående av verneombudene føler at arbeidet den har utført, har vært proforma. Hva er meningen med verneombud og fagforeninger, når ledelsen bruker sin styringsrett i slike saker? spør verneombudene. 

 – Dette ligner en omorganisering og ikke en romkabal, hevder de.

– Ledelsens vedtak innebærer at to store avdelinger, Økonomi- og planavdelingen (ØPA) og Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) blir splittet fordi ledelsen har valgt å beholde deler av avdelingene i Administrasjonsbygningen og flytter resten til Sogn Arena. I tillegg til dette kommer problemstillinger knyttet til å ha mellom 120 og 140 mennesker i et åpent landskap. Flertallet av de ansatte har konfidensielle arbeidsoppgaver, som det ikke er hensiktmessige å utføre i et landskap, påpeker de.

Verneombudene forteller at mange også reagerer på at enheter blir flyttet for å gjøre plass til en avdeling som i dag holder til utenfor campus.

Korte tidsfrister

Fungerende ledende verneombud i Administrasjonsbygningen, Bjørg Hoff, har fungert som bindeledd mellom ledelsen og verneombudene. Hun stiller seg derfor nøytral til løsningen som er valgt, men er i likhet med hovedverneombudet kritisk til ledelsens håndtering av prosessen.

– De ansatte ble trukket inn svært sent, og de korte tidsfristene har bidratt til å skape ekstra stress. Det har vært en tung prosess med mange mennesker og mye følelser involvert, både sinne og frustrasjon. Jeg har heller ingen problemer med å forstå at mange opplever det som urettferdig at seksjoner må flytte ut for å gi plass til nesten femti personer som i dag er plassert et annet sted, sier hun.

Ansvarsfraskrivelse

Også fagforeningens representanter er kritiske.
– Verneombudene har gjort en kjempejobb, men det er dessverre ikke mulig å se at alt arbeidet på noen måte har påvirket det endelige resultatet. Dette er nok et eksempel på at universitetsledelsen tar en beslutning i strid med ønskene til de ansatte, hevder Ole Martin Nodenes i Parat.

– At prosessen ble overlevert til vernelinjen opplever vi som en ansvarsfraskrivelse. Skal man ansvarliggjøre noen, må de også få en reell mulighet til påvirkning, uttaler Ellen Dalen i NTL.

Felles samarbeidsflater

Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen vedgår at de ansattes representanter ble trukket sent inn i prosessen.
– Vi mener likevel at de ansattes representanter har fått god anledning til å uttale seg, sier hun.

– Den endelige romkabalen er identisk med forslaget som ledelsen la fram 13. januar. Forstår du at verneombudene og fagforeningene opplever at arbeidet de har lagt ned, har vært til ingen nytte?

– For oss har det vært riktig å involvere tjenestemannsorganisasjonene og verneombudene, og en del ting er vi enige om, for eksempel at studentfunksjonene, delarkivet og toppledelsen bør bli i bygningen.
– Verneombudene og fagforeningene har hevdet at kriteriet om at avdelinger som jobber nært med ledelsen, bør bli værende i bygningen, ikke bør gjelde fordi alle avdelinger har kontakt med ledelsen. Vi har derfor presisert at vi med enheter som har spesielt behov for kontakt med ledelsen, sikter til enheter som i særlig grad er involvert i ledelsens strategi- og planarbeid, sier hun.

På spørsmål om hvorvidt det er uheldig å splitte opp ØPA og OPA, svarer Karlsen: 

 – Selv om seksjonene for regnskap og lønn tilhører forskjellige avdelinger, har disse felles oppgaveflater. Vi ser det derfor som mer hensiktsmessig å samlokalisere disse seksjonene, enn å samlokalisere Regnskapsseksjonen og Teknisk avdeling, som i liten grad har felles samarbeidsflater.

– Forstår du at mange opplever det som urettferdig at de må flytte ut for at Teknisk avdeling skal få flytte inn?

– Poenget i denne saken er ikke hvem som skal flytte ut og inn av Administrasjonsbygningen, men hvem som skal ha arbeidsplasser i Sogn Arena, konstaterer Tove Kristin Karlsen.

Glemmer historikken

Lederen for Teknisk avdeling, teknisk direktør Frode Meinich, støtter assisterende universitetsdirektør på dette punktet.

– Å hevde at det er urettferdig at noen må flytte ut for å gi plass til Teknisk avdeling, er å snu saken på hodet og glemme historikken. Vi flyttet ut i 2007 på grunn av en akutt situasjon som oppstod da lønningsseksjonen fikk behov for ekstra plass i forbindelse med innføring av det nye personal- og lønnssystemet POLS. Vi fikk den gang et løfte om at dette var en situasjon man på sikt ville måtte finne en permanent løsning på.

– Betyr det at det hele tiden har ligget i kortene at Teknisk avdeling skulle tilbake?

– Nei, vi har aldri fått et formelt løfte om det. Men det at vi godtok å flytte ut i 2007 kan ikke diskvalifisere oss fra å delta i en ny runde.

Frode Meinich bestrider at det ikke er gode argumenter som tilsier at Teknisk avdeling bør være i Administrasjonsbygningen.

– Oppgaven til Teknisk avdeling er å forvalte og drifte bygningsmassen. Minst 75 prosent av våre ansatte på Sogn Arena jobber kun relatert til fysiske arealer, i hovedsak på Blindern. Jeg vil hevde at ansatte i enkelte andre avdelinger har et langt mindre behov for å bevege seg ut på campus, enn det vi har.

 

Publisert 12. mars 2009 10:53 - Sist endret 12. mars 2009 12:01

Det er ikke første personalbehandling på UiO som er klønete.

sofiej@uio.no - 12. mars 2009 00:41

Jeg kjenner ikke prosessen og skal ikke uttale meg om den. Derimot så synes jeg det er ille at personalet skal måtte sitte i åpent landskap og ikke få sitt eget kontor.

terjeth@uio.no - 18. mars 2009 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere