Nyheter fra 2008 - Side 7

Publisert 18. juni 2008 12:27

Læringsmiljøprisen i år går til Masterprogrammet i International Community Health ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet. Det bestemte Universitetsstyret i går. Masterprogrammet får prisen blant annet for det gode miljøet som studenter og lærere skaper i fellesskap.

Publisert 18. juni 2008 12:09

Biologiprofessor Dag O. Hessen er tildelt UiOs formidlingspris for 2008. Det bestemte Universitetsstyret 17. juni. Hessen har skrevet ti "populærfaglige" bøker om biologi og evolusjon og fra krysningsfeltet mellom biologi og filosofi. Han har også vært en aktiv kronikkskribent.

Publisert 18. juni 2008 12:06

Biologiprofessor Tore Slagsvold er tildelt UiOs forskningspris. Det bestemte Universitetsstyret 17. juni. I begrunnelsen for å gi Slagsvold forskningsprisen vises det til hans arbeid, med blant annet hekkebiologi i relasjon til klima. Prisen er på 250 000 kroner.

Publisert 17. juni 2008 17:32

- Innføringa av det elektroniske arkiv- og saksgangssystemet ePhorte har så langt gått heilt etter planen. Stort arbeidspress førte likevel til at offentleg journal ikkje blei lagt ut på nettet i ein tre veker lang periode i april, fortel prosjektleiar Esben Nielsen og assisterande prosjektleiar Lena Andersen til Uniforum.

Publisert 17. juni 2008 14:02

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er en av hovedtalerne under en internasjonal konferanse om språklige minoriteter som finner sted i Oslo onsdag og torsdag. - Vi skal diskutere hvilken stilling språklige rettigheter har innen internasjonal rett, og hvordan vi kan ta vare på mangfoldet i politisk, økonomisk og sosialt samkvem, sier Mads Andenæs, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter i ei pressemelding.

Publisert 16. juni 2008 10:49

Dei 30,2 millionar kronene som UiO fekk tildelt i det reviderte statsbudsjettet skal delast mellom alle fakulteta og einingane ved UiO. Til saman har Universitetet i Oslo kutta 120 millionar kroner på budsjettet for 2008. Alle einingane får tilbake ein prosentdel som svarar til det kuttet dei tidlegare har gjennomført. Det vil seia at dei som har skore mest ned, vil få mest tilbake. Saka blir avgjort i styremøtet i morgon 17. juni.

Publisert 13. juni 2008 15:45

Anders Jahres Humanitære Stiftelse har besluttet å støtte forskning på ett av Norges viktigste arkeologiske monumenter fra vikingtid, Gokstadhaugen, med kr 400.000 over to år. Kulturhistorisk museum, UiO skal sammen med Vestfold fylkeskommune, og Sandefjordsmuseene drive forskningen, går det fram av ei pressemelding fra stiftelsen.

Publisert 13. juni 2008 13:47

Fagforeiningane går til eit samla åtak mot forslaget frå universitetsdirektøren om å innføra internhusleige som ein del av den nye interne finansieringsmodellen. Dei meiner at det største problemet ved UiO er at dei fleste lokale einingar verken har nok pengar eller nok areal. No ber dei rektor Geir Ellingsrud om å halda fast på den tidlegare motstanden sin mot internhusleige når saka kjem opp i Universitetsstyret tysdag 17. juni.

Publisert 12. juni 2008 16:02

Oldemors hage åpnet i Botanisk hage på Tøyen i går ettermiddag. Her finnes lysthus, stakittgjerde og vannpost i tillegg til gamle hageplanter. Oldemors hage er en hage med gamle planter som er tilrettelagt for personer med demens, skriver Naturhistorisk museum i ei pressemelding.

Publisert 12. juni 2008 15:32

Norsk senter for menneskerettigheter stiller på ny spørsmål ved Regjeringens sendrektighet i forhold til å oppfylle løftet fra Soria Moria om å inkorporere FNs kvinnekonvensjon i menneskerettsloven. Direktør Mads Andenæs har ennå ikke fått svar på de to brevene han har sendt til Justisdepartementet, skriver senteret i ei pressemelding.

Publisert 12. juni 2008 14:38

Dei eksterne styremedlemane Egil Myklebust og Paul Chaffey og ekstern varamedlem Øystein Olsen utgjer Kontrollutvalet ved Universitetet i Oslo. No foreslår universitetsdirektøren at Kontrollutvalet blir ført vidare ut valperioden for det sitjande styret. Det får alle fagforeiningane til å sjå raudt, og dei stiller no spørsmål ved om opprettinga og vidareføringa av Kontrollutvalet er lovleg.

Publisert 11. juni 2008 11:55

- Me er glade for at Naturhistorisk museum er blitt evaluert av Riksrevisjonen. Det fører til at staten må gripa tak i dei store problema hos oss, ikkje minst den dårlege tilstanden til bygningane. Slik kommenterer museumsdirektør Elen Roaldset den harde dommen riksrevisor Jørgen Kosmo feller over den mangelfulle bevaringa og sikringa av samlingane på blant andre Naturhistorisk museum.

Publisert 10. juni 2008 12:06

– Universitetet er rammen rundt det meste av Henrik Wergelands voksne liv, fra han begynte som teologistudent i 1825 til han ble riksarkivar på nyåret 1841. Universitetet ga Wergeland sjansene og beskyttet ham. Likevel ga han universitetet skylden for at han aldri fikk embete som prest, forteller professor John Peter Collett fra Forum for universitetshistorie.

Publisert 10. juni 2008 10:58

Fem av 75 narkomane forsøkspersonar døydde då rusforskarar ved Universitetet i Oslo skulle finna ein kur for å få narkomane rusfrie på ni månader. Tre døydde undervegs, medan to døydde i oppfylgingsfasen, skriv Aftenposten i dag. - Etter vår vurdering var det ikkje høg dødsrisiko knytt til den studien, seier professor og fagleg ansvarleg, Helge Waal til avisa. Etikkprofessor Jan Helge Solbakk vil ha dei regionale etiske komiteane bort frå dei medisinske fakulteta.

Publisert 10. juni 2008 10:38

Styreleiar Bjarne Rogan meiner at høvet til å tilby eit opphald ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg er viktig for internasjonaliseringa av studier. Førre helg vart senteret ti år.

Publisert 9. juni 2008 15:27

Tyskarar og spanjolar toppar listene for innreisande Erasmusstudentar til Noreg. Likevel veks studenttala frå nye EU-land som Polen og Litauen fortast, viser tala for 2006/07 frå Europakommisjonen. 2575 studentar frå 23 ulike europeiske land hadde Erasmusopphald i Noreg utdanningsåret 2006/07, mot 2 260 studentar i 2005/06, melder Senter for internasjonalisering av høgare utdanning. Norske studentar vil heller til britiske universitet enn til Humboldt-universitetet i Berlin.

Publisert 9. juni 2008 14:05

Offentlige bedrifter er det klart mest attraktive arbeidsstedet for jusstudenter. Åtte av de ti mest attraktive arbeidsplassene er offentlige virksomheter, skriver Dagens Næringsliv. Avisen refererer en undersøkelse som er gjort av konsulentselskapet Universum.

Publisert 7. juni 2008 16:13

Målprisen frå Juristmållaget for 2008 blei delt ut til jussprofessor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Oslo under ei markering 5. juni på Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet i Oslo. - Det er fleire som skriv juss på nynorsk i dag enn det har vore nokon gong før, og det lovar godt for framtida for nynorsk, juridisk fagmål, seier ein nøgd prisvinnar til Uniforum.

Publisert 6. juni 2008 10:55

Antall fullførte utdanninger i Norge øker, og det er hovedsakelig universitetene som står for denne økningen. Stadig flere studenter fullfører mastergradene sine, melder Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser at Norge har hatt en markant økning i antall fullførte mastergrader, siden Kvalitetsreformen ble innført i 2003. Fra studieåret 2005/06 til studieåret 2006/07 var det en økning på hele 24 prosent.

Publisert 5. juni 2008 13:05

UiO utvidar masterstudiet i innovasjon og entreprenørskap med spesialisering innanfor Life Science. Det skjer i nært samarbeid med MedCoast/Oslo Cancer Cluster og Göteborg International Bioscience Business School (GIBBS). I første omgang blir det tatt inn seks studentar som skal ta det første semesteret i Göteborg, før dei tar resten av masterstudiet ved Universitetet i Oslo. Også industriselskapa SAAB og AstraZeneca deltar i samarbeidet.

Publisert 5. juni 2008 10:14

Forskingsmagasinet Apollon er tildelt Fagpresseprisen for 2008, og dermed kan Universitetet i Oslo skryta av at det gir ut Noregs beste fagblad. - Dette var heilt utruleg, og me er fantastisk glade for at me er blitt heidra med denne prisen, sa ansvarleg redaktør Trine Nickelsen då ho og journalist Yngve Vogt i går ettermiddag tok imot prisen frå adm. direktør Even Trygve Hansen i Den Norske Fagpresses Forening.

Publisert 4. juni 2008 09:18

Fossilene fra Europas siste jungel, Messel i Tyskland, kan sees i Naturhistorisk museum fra fredag 6. juni og helt fram til 17. november. Dette er den største og mest verdifulle fossilsamlingen som er vist i Norge noen gang. Fossilene er over 47 millioner år gamle og var den første fossilforekomst som kom på UNESCOs verdensarvliste, melder Naturhistorisk museum.

Publisert 3. juni 2008 14:41

71 artiklar om UiOs historie ligg klare og ventar på lesarar på den nye nettstaden til Museum for universitets- og vitskapshistorie. I går blei nettstaden opna av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i tradisjonsrike Gamle festsal i Urbygningen.

Publisert 2. juni 2008 12:45

Universitets- og høgskolerådet tar avstand fra Stjernø-utvalgets forslag om storstilte tvangssammenslåinger av universitetene og høgskolene i Norge. Det går fram av rådets høringsuttalelse. Et samlet representantskapsmøte går også imot utvalgets forslag til nye kriterier for å bli universitet. Rektor Jarle Aarbakke (bildet) ved Universitetet i Tromsø er rådets leder.

Publisert 30. mai 2008 15:04

- Målet er at 650 av dei UiO-tilsette skal delta i aksjonen "Sykla til jobben", men så langt har berre 350 meldt seg på, seier leiar Bjarte Aarseth og Knut Erik Olsen i sykkelgruppa til Bedriftsidrettslaget. No håpar dei at det kjem eit rush med påmeldingar, før den store sykkeldagen onsdag 18. juni.