Hva lærer studentene?

Læringsutbytte er ikke et nytt begrep. Det nye er at læringsutbyttet skal beskrives i studieprogrammer og vitnemål. - Læringsutbytte handler både om læringsmål og læringsresultater, sier Torill M. Sandberg i Studieavdelingen ved UiO.

REDSKAP FOR KVALITET: Beskrivelser av læringsutbytte gjør sammenhengen mellom undervisningspraksis, læringsutbytte og evaluering klarere, mener Torill M. Sandberg og Kirsten H. Lycke.
Foto: Ola Sæther

- Nasjonale krav om å formulere "læringsutbytte" er blitt en utfordring for mange institusjoner og lærere, påpeker professor Kirsten H. Lycke ved Pedagogisk forskningsinstitutt. Sammen med Torill M. Sandberg i Studieavdelingen ledet Lycke i april et seminar om beskrivelser av læringsutbytte. Målsettingen var å gjøre deltakerne bedre i stand til å formulere "læringsutbyttet" i eget program eller emne.

- Men er ikke læringsutbytte en selvfølgelighet?

- Ideen om at studentenes læringsutbytte må stå sentralt i planlegging og gjennomføring av undervisning er ikke ny. Det nye er dels terminologien, og dessuten at studieplanene skal være tydeligere på hvilket læringsutbytte undervisningen sikter mot. I tillegg legges det vekt på at studentene også skal utvikle mer generelle kvalifikasjoner, sier Lycke og trekker fram ferdigheter som samarbeidsevne og skriftlig og muntlig framstilling.

Kandidater i villrede

Sandberg forteller at en kandidatundersøkelse på SV-fakultetet for noen år siden viste at de ferdigutdannede kandidatene i intervjuer med potensielle arbeidsgivere hadde problemer med å formulere hva de hadde lært. Fakultetet ba derfor enhetene tydeliggjøre hva studentene lærer i studieprogrammene, noe som resulterte i en svært nyttig prosess drevet av de faglig involverte.

- Det som kom fram på seminaret, er at når man begynner å formulere hva studentene skal lære, går man gjennom studiet på en helt annen måte.
Hvordan skal studentene lære dette? Hvordan kan vi passe på at dette kommer inn i studiet? Hvordan skal vi gå fram for å lære studenten å analysere og bruke kunnskapen hun har ervervet? Dette er noe lærerne alltid har ment at studenter bør lære, men nå ønsker vi i større grad å tydeliggjøre dette for studentene gjennom læringsutbyttebeskrivelser, forklarer Lycke.

UiO må på banen

- Myndighetene har pålagt oss å gjøre dette, og det er viktig at UiO tar aktivt del i diskusjonen. Skal dette ha en effekt, må arbeidet gjøres med bred involvering fra de vitenskapelige ansatte. Vi må knytte beskrivelser av læringsutbytte til undervisningspraksis og evaluering, understreker hun.

Sandberg viser til at offentlige dokumenter peker i noe ulike retninger når det gjelder definisjon og bruk av begrepet.
- Gjennom seminaret ønsket vi å bidra til en avklaring. Læringsutbytte handler både om læringsmål og læringsresultater. Læringsmålene er viktige når vi skal utforme studieprogrammer og rekruttere studenter, mens en arbeidsgiver vil være mest opptatt av læringsresultatet, påpeker hun.

- De siste årene har det blitt nedlagt et stort arbeid i forbindelse med omlegging til ny gradsstruktur. Nå kan vi konsentrere oss om det utdanning virkelig handler om, hva studentene skal lære, hvordan de lærer det og hvordan vi kan evaluere det de lærer, avslutter Lycke.

Av Grethe Tidemann
Publisert 8. mai 2008 09:38 - Sist endret 10. des. 2008 15:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere